Õppimist eestvedav juhtimine huvikoolis
Kursuse kood HRC0183/1
Toimumise aeg 25.02.2019 - 20.11.2019
Toimumise koht Tallinn, Tallinna Ülikooli linnak, Narva mnt 25, Narva mnt 29 (vt. ajakavas)
https://www.tlu.ee/ulikooli-linnak
Sihtgrupp Huvihariduskooli juhtkonna kolmeliikmeline meeskond: igast huvikoolist juht, õppejuht ja arendusjuht või õpetaja.
Eesmärk arendada juhtimiskompetentsust ning kujundada hoiakud, mis arvestavad huvihariduskoolis nüüdisaegset õpikäsitust ning 21. sajandi väljakutseid haridusele.
Sisu Huvikooli hetkeolukorra analüüs ja sellest lähtuva visiooni loomine ja eesmärgiseade. Muudatuste juhtimise lähtekohad. Õpetajate koostöö. Muudatuste jätkusuutlikkus. Muudatuste juhtimise protsessi monitoorimine. Õppijakeskne õpe. Arengut toetava keskkonna loomine. Erivajadustega õppija ja diferentseerimine. Tehnoloogia kasutamine juhtimise ja õppe toetamiseks.
Õpiväljundid oskab kavandada huvikoolis muudatusi lähtuvalt visioonist ning hetkeolukorra analüüsist; tunneb õpetajate koostöö suurendamise ja sihtrühmade kaasamise võimalusi; hindab muudatuste jätkusuutlikkuse tagamise võimalusi ning planeerib vajalikud jätkutegevused muudatuse kinnistamiseks; tunneb nüüdisaegse õpikäsituse aluseid ning nende rakendusvõimalusi huvikoolis; teab huvihariduse ja üldhariduse integreerimise võimalusi; oskab analüüsida õppija arengut, luua õppija arengut toetavat keskkonda ja diferentseerida õpet; oskab hinnata muudatuste vahetulemusi, tuginedes asjakohastele tõenditele ning sellest lähtuvalt kavandada õpetajate motiveerimist.
Eeldused ühest huvikoolist osaleb 3-liikmeline meeskond sh huvikooli juht; meeskonnal on esialgne arendusprojekti idee, mida arendusprogrammi jooksul soovitakse ellu viia.
Lõpetamistingimused Arenguprogramm koosneb kuuest moodulist, iga moodul sisaldab kaks päeva kontaktõpet. Moodulid toimuvad märts, aprill, mai, juuni, september ja oktoober. Osalejad peavad osalema vähemalt 80% kontaktõppel.
Praktiline töö: iga mooduli jaoks koostavad koolimeeskonnad iseseisvad ülesanded, mis toetavad arendusprojekti elluviimist ja mida juhendab ülikoolipoolne juhendaja (hetkeolukorra analüüs, tegevuskava koostamine ja/või andmete kogumise kava koostamine jne), mille esitlemine ja analüüs toimub edasistel kohtumistel.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne. Toimuvad väljasõidud külastamaks Tartu ja Pärnu huvikoole.
Koolitaja kompetentsus Soovitavalt MA, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, hariduse valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 12 EAP (kontaktõpe 140 tundi, iseseisevõpe 175)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Eve Eisenschmidt, Kätlin Vanari, Reet Sillavee, Ott Oja, Jüri Käosaar, Krista Haak, Tiiu Tammemäe, Ly Lilleoja, Valentina Paas
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Grupihinnaga tellimuskoolitus.
Minimaalne osalejate arv 30
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, 6199 774, marika.kutskova@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 01.02.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 25.02.2019    14:00-17:00 Sissejuhatus ja arendusprogrammi tutvustus, lähteülesande seadmine hetkeolukorra hindamiseks ja arendusprogrammi kavandamiseks. Ott Oja, Eve Eisenschmidt, Kätlin Vanari, Reet Sillavee, Jüri Käosaar, Kairit Tammets, Krista Haak, Valentina Paas T-410
 12.03.2019    10:00-15:30 Eesmärgi seadmine ja tegevuskava loomine. Õppimise ja õpetamise juhtimine õppijakeskses huvikoolis. Õppijakeskne õppeprotsess. 21. sajandi pädevuste kujunemise toetamine. Krista Haak T-410
 13.03.2019    10:00-15:30 Õppimine ja õpetamine õppijakeskses huvikoolis. Nüüdisaegne õpikäsitus, selle alusideed ning nende rakendusvõimalused huvikoolis. Oma huvikooli arenguvajaduste kaardistamine ja rakendusplaani koostamine. Eve Eisenschmidt T-410
 10.04.2019    10:00-15:30 Näitajad eesmärkide hindamiseks. Ott Oja, Kätlin Vanari T-410
 11.04.2019    10:00-15:30 Huvihariduse ja üldhariduse integratsiooni võimalused ja koostöö üldhariduskoolidega. Kersti Nigesen, Karin Veissmann, Mari-Liis Sults, Ott Oja T-410
 14.05.2019    10:00-15:30 Muutuste juhtimise põhiprintsiibid: kaasatus, tähenduslikkus ja kommunikatsioon. Reet Sillavee, Ott Oja A-046 ja A-018
 15.05.2019    10:00-15:30 Huvikooli õpetajate koostöö ja professionaalseks arenguks keskkonna loomine. Töömotivatsiooni toetamine. Kati Aus A-046
 12.06.2019    10:00-15:30 Sotsiaal-emotsionaalsed oskused õppeprotsessis. Sotsiaal-emotsionaalsete oskuste areng ja hindamise võimalused õppeprotsessis. Sotsiaal-emotsionaalsete oskuste toetamise võimalused huvihariduses. Elina Malleus A-046
 13.06.2019    10:00-15:30 Kommunikatsiooni roll muutustes. Huvigruppide kaardistamine ja kommunikatsioonistrateegia valimine. Kommunikatsiooni planeerimine. Coachid ühinevad. Ott Oja T-415
 24.09.2019    10:00-15:30 Õppe diferentseerimine ja õppija erivajaduste märkamine. (Õppereisi aeg ja koht täpsustatakse). Tiiu Tammemäe täpsustub
 25.09.2019    10:00-15:30 Töö erivajadustega õpilastega ja õppe kohandamine vastavalt õppija vajadustele. Kätlin Vanari täpsustub
 15.10.2019    10:00-15:30 Juhtimine ja õpetamine tehnoloogiarikkas keskkonnas. Kairit Tammets T-415
 16.10.2019    10:00-15:30 Juhtimist toetavad digivõimalused (organisatsioonisisene ja -väline koostöö, tagasiside kogumine eri sihtrühmadelt). Eve Eisenschmidt T-415
 19.11.2019    10:00-13:30 Tulemuste esitlemine. Muutuste juhtimise protsessi refleksioon, jätkutegevuste planeerimine. Ott Oja, Eve Eisenschmidt T-415