Treenerilt lapsevanemale: kuidas hoida vastasikust koostööd ja kliendisuhet?
Kursuse kood LTC0307/1
Toimumise aeg 27.08.2020
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp eri spordialade treenerid, instruktorid, kehalise kasvatuse õpetajad, liikumisõpetajad
Eesmärk täiendada enda kui treeneri teadmisi lapsevanema rollist sportlaskarjääris, mis toetaks infovahetust, koosolekute planeerimist, sisekorraeeskirjad meelespead ja arenguvestlusi .
Sisu Koolituse taust.
Laste- ja noortespordi kontekstis räägitakse koostöö kolmnurgast, kus peale treeneri ja sportlase on oluline roll omistatud ka lapsevanemale. Lapsevanema mõju sportlase tulemuslikkusele, motivatsioonile, rahulolule ja ka treeneri-sportlase suhtele on ulatuslikult tõendatud nii teadusuuringutes kui ka paljude praktilises kogemuses. Seega, lastevanematega koostöö tegemine on ja jääb laste- ja noortespordis nii vajaduseks kui ka potentsiaalseks ressursiks nii treenerite kui ka klubide juhtkonna tasemel.

Lastevanemate roll kahest vaatenurgast: treenerite koostööpartneritena, spordiklubide klientidena. Millist infot ja millisel viisil võiksid lastevanemad saada, keskendudes primaarselt kommunikatsiooni ja info vahetuse aspektidele. Praktiline lähenemine lapsevanematega koosolekute planeerimise ja läbiviimise teemale. Arutlus lapsevanemale mõeldud sisekorraeeskirjade ja meelespeade sisu üle. Treener-lapsevanem-sportlane arenguvestlused, mis on heaks praktikaks lastevanemate kaasamiseks ja koostöö hoidmiseks.

Lapsevanema roll noorsportlase sportlaskarjääris. Infovahetus lastevanematega: millest, kuidas ja millal rääkida? Lastevanemate koosolekud: organiseerimine ja läbiviimine. Klubi sisekorraeeskirjad ja meelespead lastevanematele. Sportlaste arenguvestlused: milleks ja kuidas teha?
Õpiväljundid on täiendanud teadmisi lapsevanema rollist kui koostööpartnerina ja kliendina; oskab teadlikumalt planeerida infovahetust lapsevanemaga; oskab teadlikumalt planeerida ja läbiviia lastevanemate koosolekuid; teadvustab tegevuse sisekorraeeskirjade ja meelespeade vajalikkust lapsevanema rollist lähtuvalt; teadvustab arenguvestluste vajalikkust teadvustamine ja viib seda läbi vajaduspõhiselt.
Eeldused eelnev tööalane kogemus treenitavatega
Lõpetamistingimused Seminar toimub loenguna ning teemat toetavate rühmatöö aruteludena. Käsitletakse vaimse häirete ja vaimse tervise teemasid. Seminari esimeses pooles on vaimsete häirete temaatikat: häirete olemus, neid soodustavad tegurid, nende levik spordis ning treeneri võimalused märkamiseks ja reageerimiseks. Seminari teises osas keskendumine vaimsele tervisele, mis on ressurss soodustamaks pikaajalist ja edukat karjääri spordis. Lõpetuseks praktilised soovitused nii organisatsiooni kui ka indiviidi tasemel.
Õpikeskkond Kuni 30-kohaline õpperuum, mis toetab rühmatööde läbiviimist.
Koolitaja kompetentsus Kristel Kiens (MSc sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) ja Snezana Stoljarova (MSc psühholoogias ja sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektorid töötavad igapäevaselt spordipsühholoogia praktikutena sportlaste, treenerite ja lastevanematega ning on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. On kogenud nii treenerina kui ka sportlasena saavusspordis.
Maht 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Snezana Stoljarova
Kursuse hind 90 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab lõunapausi, kohvipausi ja TLÜ täiendkoolituse tõendit mahus 8 akadeemilist tundi eeldusel, et koolitusel osaletakse täismahus.
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 25.08.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 27.08.2020    10:00-12:00 Seminar, loeng    
 27.08.2020    12:00-12:30 Lõunapaus    
 27.08.2020    12:30-14:30 Seminar-loeng    
 27.08.2020    14:30-14:45 Kohvipaus    
 27.08.2020    14:45-16:45 Seminar-loeng    
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp