Võimestav kommunikatsioon ("Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine" koolituse moodul)
Kursuse kood FKC0093/1
Toimumise aeg 25.11.2020 - 26.11.2020
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Sihtgrupp Vanemas keskeas ja vanemas eas inimestega tegelevate üleriigiliste ja kohalike organisatsioonide ja asutuste esindajad. Osalema on oodatud on vanemaealiste poliitika komisjoni liikmesorganisatsioonide esindajad, samuti linnade ja valdade liidu esindajad, kultuuri- ja haridusasutuste töötajad ning era- ja kolmanda sektori inimesed, kes töötavad rahvastiku vanemat osa puudutavate küsimustega ning peaksid seisma vanemaealiste õiguste eest ja vanuselise diskrimineerimise vastu nii tööturul, sotsiaalvaldkonnas kui kõikides teistes eluvaldkondades.
Eesmärk saada andme- ja teadmistepõhist tuge vanemaealiste huvikaitsega tegeleva organisatsiooni liikmena kommunikatsioonialasele võimekusele.
Sisu 1. Digipöörde toetamine organisatsioonis.
Kommunikatsioonistrateegia ja taktikate loomine organisatsiooni eesmärgist ehk digipöördest lähtuvalt. Töögrupp töötab välja nende projekti toetava vajaliku kommunikatsioonistrateegia ja leiavad viisid, kuidas strateegiat parimal viisil ellu viia. Treeningu käigus saavad koolitatavad ülevaate meediasüsteemi toimimisest, ajakirjanike mõttemallidest ja tegutsemismotiividest. Ühtlasi on võimalik kõigil osalejatel kätt harjutada nii kommentaari andmisel kui ka kriitiliste küsimuste ja positiivsete teeside ettevalmistamisel. Mart Soonik määratleb meediasuhete ja huvikaitse asukoha kogu kommunikatsioonijuhtimise süsteemis nii informeerimise kui ka avaliku debati kontekstis.
2. Sotsiaalsete praktikate muutmine ühiskonnas.
Võimestava kommunikatsiooni eesmärk, viisid, kuidas vanemaealistest ja vanemaealistega rääkida kui oluliste koostööpartnerite, mitte kui erivajadusega, nõrgemal positsioonil olevate ühiskonna liikmetega. Kuidas väljakujunenud diskursusi muuta ning suurendada vanemaealiste agentsust ühiskonnas? Tunnustav küsitlemine. Arutleme, kuidas muuta ühiskonnas sotsiaalseid praktikaid ehk tegevuste kogumeid. Nimelt ei saa me muuta patroniseerivalt positsioonilt üksikisiku käitumismustreid. Inimesed tegutsevad suhtlusvõrgustikes ning ühiskonnas väljakujunenud suhteid üleval hoidvas meediaväljas. Seetõttu töötame välja ideed, mis toetaks laiemalt sotsiaalsete praktikate muutmist ja loome kommunikatsioonialased lahendused selle toetamiseks.
Koolituse lõppedes peaks olema osalejatel nii kommunikatsioonistrateegia kui ka huvikaitseplaan koos mõningate kommunikatsiooni tööriistadega. Töögrupid sõnastavad retoorilise visiooni, miks ja kuidas tegeleda vanemaealiste huvikaitsega. Harjutame visiooni sõnastamist (ühe minuti kõne). Vastavalt visioonile sõnastavad osalejad tegevused eesmärgi poole liikumisel.
Õpiväljundid töötab välja kommunikatsioonialaseid lahendusi enda organisatsiooni arenguülesannete lahenduseks, sõnastab siht- ja sidusgrupid, kanalid, töötab välja tegevusplaani, sõnastab visiooni vanemaealiste huvikaitse tegevuste eesmärgistamiseks.
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Koolitus toimub kahel koolituspäeval aktiivõppe vormis. Uute teadmiste omandamine on põimitud loengu, arutelude, praktilise rühmatöö ja individuaaltööga, mille tulemusena koostatakse kommunikatsioonialaseid lahendusi enda organisatsiooni arenguülesannete lahenduseks.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid. Ruum on loodud koostöötegevusteks. Koolitus toimub õppeklassis, kus on olemas teisaldatavat toolid, mis võimaldavad väikerühmade moodustamist. Kontaktpäevade vahelisel perioodil on osalejate jaoks kasutada veebipõhine õpikeskkond, mille kaudu on võimalik esitada ka grupitööde tulemused.
Koolitaja kompetentsus Kõikidel koolitajatel on vähemalt MA-kraad ja varasem täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 1 EAP (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 10)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Katrin Aava (PhD), Mart Soonik (MA)
Kursuse hind 90 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitus on toetatud Euroopa Liidu Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondist. Osaleja tasu on 45 eurot koolituspäev eraldi võetud moodulite puhul ja kahepäevase mooduli hind kokku on 90 eurot. Hinnale ei lisandu käibemaks.
Minimaalne osalejate arv 20
Korraldaja Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp