Kiusamisest Vabaks - põhimõtete ja metoodika rakendamine
Kursuse kood IKC0076/5
Toimumise aeg 28.02.2019 - 12.06.2019
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool
Sihtgrupp Projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool!“ liitunud lasteaedade ja koolide põhikoolituse läbinud meeskonnad – õpetajad, õppealajuhataja/õppejuht, huvijuht, sotsiaalpedagoog jne. Ühest asutusest vähemalt kaks “Kiusamisest Vabaks!” meeskonnaliiget
Eesmärk Kogemusõppe kaudu õppida „Kiusamisest Vabaks!“ metoodikat ja põhimõtteid eesmärgipäraselt ning süsteemselt rakendama nii õppeprotsessis kui laiemalt väärtuskasvatuse kontekstis.
Sisu Muutunud õpikäsituse ja “Kiusamisest Vabaks!” metoodika põhimõtted. Terviklikku arengut toetava keskkonna loomine. Õppimine ja arengu eeldused. Grupiprotsessid õppetöös, suhetes kolleegide, laste ja vanematega. Sotsiaalsete suhete tähtsus õppimisel ja õpetamisel. Grupiprotsesside juhtimine, õpetaja kui juht ning protsesse mõjutavad tegurid. Koolijuhi rolli teadvustamine, juhtimise roll meeskonnas. Lapsevanem kui partner, lapsevanemate koostöösse kaasamise viisid ja nende teadlikkuse suurendamine ennetustegevustest. Lõimimise mõiste. Lõimimise eesmärk, lapsest lähtuvate õppetegevuste terviklik planeerimine, tähendus õppimisele.
Hindamisest metoodika rakendamisel ning õpetaja isiklik eneseareng ja kogemuste jagamine. Õpetaja professionaalse enesearengu uurimine.
Õpiväljundid - mõistab „Kiusamisest Vabaks!“ lähenemise olemust ja võimalusi lapse terviklikku arengut toetava keskkonna loomisel muutunud õpikäsituse kontekstis ;
- tunneb põhikoolituse läbinuna „Kiusamisest Vabaks! “ metoodika rakendamise põhimõtteid ja kasutab neid põhimõtteid ennetavalt, süsteemselt ja asjakohaselt ;
- mõistab iseennast õppijana, enda kui õpetaja rolli „Kiusamisest Vabaks!“ väärtuste kandjana, vastutust ja missiooni lapse arengu toetamisel
- oskab „Kiusamisest Vabaks!“ põhimõtteid lõimides kavandada õppeprotsessi ja kujundada õpikeskkonda ning tunneb laste, kolleegide ja vanemate kaasamise viise koostööks;
- oskab kohandada „Kiusamisest Vabaks!“ metoodikat ja õppevara ning toetab õppimist haridustehnoloogiliste vahenditega ;
- reflekteerib kutsestandardist tulenevalt oma professionaalset toimetulekut
- analüüsib ja esitleb enda koostatud ning rakendatud metoodilist materjali
Eeldused LKL metoodika põhikoolituse eelnev läbimine
Lõpetamistingimused Õppetöö koosneb 5 moodulist. Iseseisva tööna koostatakse uurija päevik ja selle kohta saadakse personaalne tagasiside. Kahe õppesessiooni vahele jääb aeg praktiliste iseseisvate õppeülesannete tegemiseks ja rakendamiseks ning analüüsimiseks. Õpe on korraldatud õppijat aktiivselt kaasavaks. Iga käsitletav teema saab õppijale omaseks läbi isikliku kogemuse. Õpitut analüüsitakse ja mõtestatakse teoreetiliste seisukohtades kontsektis.
Koolitusele on loodud tugi e-õppe keskkonnas. Koolitus on aktiivõppepõhine ning rajatud koostöise õppimise põhimõtetele.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 3 EAP (kontaktõpe 56 tundi, iseseisevõpe 22)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Merit Lage; Auli Andersalu-Targo; Sirje Piht; Kerstin Kööp
Kursuse hind 410 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Haridusinnovatsiooni keskus, Külli Rauk, 6199523, kulli.rauk@tlu.ee
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp