HRC0460/1 - Ettevõtlusõpetaja

Mikrokraadi õpe on koos sessioonõppe üliõpilastega haridusteaduste instituudi Kutseõpetaja MA õppekava ja ühiskonnateaduste instituudi Haldus- ja ärikorralduse BA õppekava õppeainetes. Iseseisev töö on korraldatud moodulipõhiselt.
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

04.03.2022 - 18.06.2023

Registreerimise tähtaeg

17.02.2021

Toimumise koht

Tallinna Ülikooli linnak

Maht

624 akadeemilist tundi (kontaktõpe 264 tundi, iseseisevõpe 360 tundi)

Sihtgrupp

kõrgharidusega isikud, kes soovivad õpetada kutse- või üldhariduskoolis majandust ja ettevõtlust.

Eesmärk

omandada ettevõtlusõpetajale vajalikud pädevused, sh kujundada süsteemne arusaam majanduse seaduspärasustest ja majandusmehhanismidest, ettevõtluses toimuvatest protsessidest, ettevõtluse ja ettevõtjate rollist ühiskonnas, arendada majanduslikku mõtlemist; kujundada teaduspõhine ja süsteemne arusaam ettevõtluspedagoogikast ja selle rakendamise võimalustest üld- ja kutsehariduse ning elukestva õppe kontekstis; kujundada valmisolek ettevõtlusõppe didaktiliselt otstarbekaks ja teaduspõhiseks planeerimiseks, läbiviimiseks ja hindamiseks õppijast ja õppekavast lähtuvalt.

Sisu

Ettevõtluspedagoogika, mikro- ja makroökonoomika, ettevõtluse põhikursus, ettevõtluspedagoogiline praktika

Õpiväljundid

teab peamisi käsitlusi mikro- ja makroökonoomikast, analüüsib majanduspoliitikat mõjutavaid tegureid, mõistab ettevõtluses toimuvaid protsesse, ettevõtluse rolli ühiskonnas, tunneb ettevõtte rajamisega seotud protseduure, koostab äriplaani ja oskab seda põhjendada; mõistab ettevõtluspedagoogika teoreetilisi aluseid ja teaduspõhise rakendamise võimalusi ettevõtlusõppe kavandamisel üld- ja kutsehariduse ja elukestva õppe kontekstis; rakendab ettevõtlusõppes ettevõtluspedagoogika teoreetilistest alustest, õppekavast ja õppijate iseärasustest lähtuvalt lõimivaid didaktiliselt mõjusaid õppeülesandeid, õppematerjale ja õpiväljundite saavutamist toetavaid otstarbekaid loov- ja arendusprojekte ja tehnoloogilisi vahendeid.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

koolitaja kompetentsus

Vähemalt MA, täiskasvanute koolitamise kogemus, hariduse valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.

Lõpetamistingimused

Programmi õppetöö toimub tasemeõppeainete raames koos vastava aine üliõpilastega Haridusteaduste Kutseõpetaja MA-õppekavalt sessioonõppes ja Ühiskonnateaduste Haldus- ja ärikorralduse BA-õppekavalt. Iseseisev töö on korraldatud moodulipõhiselt.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Sirje Rekkor, MA; Reeli Liivik, MA; Kristo Krumm, MA; Indrek Saar, PhD; Birgit Peterson, MA

Kursuse hind

960 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 5090270, elina.ojamets@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

1

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
04.03.2022 - 18.06.2022, Mikro- ja makroökonoomika Indrek Saar, PhD Tunniplaaniga saab tutvuda siin lingil: https://lingid.ee/4lBJ9
12.03.2022 - 18.06.2022, Ettevõtluse põhikursus Kristo Krumm, MA Tunniplaaniga saab tutvuda siin lingil: https://lingid.ee/rn9OW