Väikelaste kõne arengu toetamine III: eakaaslastega suhtlemise toetamine väikelaste rühmas ("Väikelaste kõne arengu toetamine" koolituse moodul)
Kursuse kood HRC0280/1
Toimumise aeg 19.09.2020
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp lasteaiaealiste lastega tegelevad inimesed (lastehoiu töötajad, lasteaiaõpetajad, abiõpetajad, tugiisikud, erirühmaõpetajad, tugispetsialistid, kakskeelse rühma personal)
Eesmärk õppida praktilisi väikelaste kõne arendamise strateegiaid, mida saab kasutada rühma igapäevaste tegevuste juurde ning mille abil saab luua lasteaiarühmas parima keskkonna, mis soodustab eakaaslaste vahelist suhtlust.
Sisu Väljakutsed eakaaslastevahelises suhtlemises. Keeleliste oskuste, suhtlusstiili ja sotsiaalsete oskuste mõju eakaaslastega suhtlemisele. Kaasa ka kõrvale jäänud lapsed. 4 strateegiat, kuidas toetada eakaaslastevahelist interaktsiooni ja suhtlemist.
Õpiväljundid teab, mis on peamised takistused, mis võivad tekkida rühma laste omavahelisel suhtlusel ning kuidas mõjutavad keelelised oskused, suhtlusstiil ja sotsiaalsed oskused lapse võimet rühmakaaslastega suhtlemisel, tunneb konkreetseid strateegiaid, kuidas kaasata teiste laste mängu ja vestlusesse ka kõrvale jäänud laps; teab viite konkreetset strateegiat, kuidas toetada eakaalsatse vahelist interaktsiooni ja suhtlust oma rühmas; oskab täita (ja täidab) tööplaani, kuidas aidata erivajadusega/problemaatilist last rühmas.

Eeldused Läbitud on koolitused " Väikelaste kõne arengu toetamine I: Kõne arendamine lasteaia rühmas" ja "Väikelaste kõne arengu toetamine II: kõne rajab tee lugemise ja kirjutamiseni". Valmisolek sooritada koolituse-eelne ülesanne
Lõpetamistingimused Osalejad õpivad seminari vormis. Koolitus on interaktiivne, hõlmates endas rollimänge, grupitöösid, videoanalüüse ning töövihiku täitmist. . Iseseisev töö: koolituse-eelne ülesanne (maht 1 tund).
Õpikeskkond Tagatud on nüüdisaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 7 tundi, iseseisevõpe 1)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Liis Themas
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik, osaleja maksumus 285 eurot. Koolitus on sihtgruppi kuulujale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 19.09.2020    10:00-16:00     Rä49-218
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp