Õpilase ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse kujundamine majandus- ja ettevõtlusõppes
Kursuse kood AYC0219/3
Toimumise aeg 23.04.2018 - 10.05.2018
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool, T-412
Sihtgrupp Üldhariduskoolide ja kutsehariduse ettevõtlus-ja majandusõpetajad, teised ettevõtlusõpet toetavad spetsialistid
Eesmärk mõista ettevõtlikkust ja ettevõtluspädevuse komponente, osata neid hinnata ning kasutada tundides, saada abivahendiks ettevõtlikkust ja ettevõtluspädevusi kirjeldavat abimaterjali.
Sisu Ettevõtlus- ja ettevõtlikkuspädevuse definitsioon ning maatriksi komponentide loogiline jaotus
Ettevõtlikkuspädevuse toetamise võimalused koolikeskkonnas tervikuna
Motivatsioon ning uskumused ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse maatriksis. Miks on see oluline? Enesekohane hindamine
Ettevõtlikkus- ning ettevõtluspädevusega seotud mõtlemisoskused ning nende roll ettevõtluskeskkonna mõistmisel ja keskkonnas toimetamisel
Majandusringluse mudel ja selle kasutamise võimalusi ettevõtluspädevuse komponentidega seoses
Juhtumianalüüsi põhimõttel ettevõtlikus- ja ettevõtluspädevuse komponentide rolli märkamine ettevõtluskeskkonnas ning nende arendamise võimalused
Ettevõtlus- ja ettevõtlikkuspädevuse arendamise võimalused konkreetses koolis ning erinevatel tasanditel võttes arvesse erinevaid komponente
Õpiväljundid Mõtestab ettevõtlikkuspädevusi programmi Edu & Tegu raamistiku struktuurist lähtuvalt ning teab erinevaid võimalusi kuidas märgata ja hinnata ettevõtlikkuspädevuste avaldumist klassikontekstis. Omab praktiliste nippide kogumit ettevõtlikkuspädevuste komponentide arengu toetamiseks enda klassiruumis. Omab teadmisi ettevõtlusõppe sisulisest poolest ja oskab rakendada ettevõtluspedagoogika meetodeid.
Eeldused Olemas on juba eelnev õpetamiskogemus või soov hakata tulevikus ettevõtlus- ja ettevõtlikkuspädevusi õpetama.
Lõpetamistingimused Auditoorne töö viiakse läbi õppejõu poolt interaktiivse loengu, meeskonnatöö, praktilise harjutuse ja grupiaruteluna. Iseseisva töö maht on 4 akadeemilist tundi. Iseseisvaks tööna peab koolitusel osaleja koolituspäevade vahel tutvustama kolleegile maatriksi mõnda osa etteantud töölehe kaudu.
Õpikeskkond Kontaktpäev toimub auditooriumis, kus on olemas teisaldatavat toolid ja lauad, mis võimaldavad väikerühmade moodustamist. Kõigil osalejatel on kasutada süle- või tahvelarvuti, kas enda poolt kaasa võetud või vajadusel HIKist laenatud.
Koolitaja kompetentsus pedagoogiline või ettevõtlusealane kõrgharidus, vähemalt 5-aastane kogemus täiskasvanute koolitajana või täiskasvanukoolitaja kutsetunnistus
Maht 20 akadeemilist tundi (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 4)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Grete Arro, Elbe Metsatalu, Anu Olvik, Mari-Liis Tikerperi, Elina Malleus
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.
Minimaalne osalejate arv 15
Korraldaja Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 23.04.2018    09:30-10:00 Registreerimine ja kogunemine   T-412
 23.04.2018    10:00-12:00 Ettevõtluspädevuse mudel ning alakomponentide loogiline jaotus. Enesejuhtimine ettevõtluspädevuse osana. Grete Arro, TLÜ, Elbe Metsatalu, JA Eesti  
 23.04.2018    12:00-12:45 Lõuna    
 23.04.2018    12:45-14:45 Väärtusloome ja lahenduste leidmine, ettevõtlusõpet toetavad komponendid.    
 23.04.2018    14:45-15:00 Kohvipaus    
 23.04.2018    15:00- Ettevõtlikkuspädevuse toetamise võimalused koolikeskkonnas tervikuna. Teadmised ettevõtlusalasest keskkonnast. Iseisesva töö kirjeldus.    
 10.05.2018    09:30-10:00 Registreerimine ja kogunemine    
 10.05.2018    10:00-12:00 Enesejuhtimise ja väärtust loova mõtlemise ettevõtluspädevuste rakendamise võimalused koolikeskkonnas. Grete Arro, TLÜ, Mari-Liis Tikerperi, TÜ, Anu Olvik, TMK  
 10.05.2018    12:00-12:45 Lõuna    
 10.05.2018    12:45-14:45 Äriideede elluviimise ettevõtluspädevuse komponentide rolli märkamine ettevõtluskeskkonnas ning nende arendamise võimalused.    
 10.05.2018    14:45-15:00 Kohvipaus    
 10.05.2018    15:00-17:00 Sotsiaalsete protsesside juhtimise olulisus ning võimalused ettevõtlusõppes. Teadmiste rakendamisoskus. Ettevõtlus- ja ettevõtlikkuspädevuse arendamise võimalused konkreetses koolis ning erinevatel tasanditel võttes arvesse erinevaid komponente.