AYC0219/3 - Õpilase ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse kujundamine majandus- ja ettevõtlusõppes

Toimumise aeg

23.04.2018 - 10.05.2018

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool, T-412

Maht

20 akadeemilist tundi (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 4 tundi)

Sihtgrupp

Üldhariduskoolide ja kutsehariduse ettevõtlus-ja majandusõpetajad, teised ettevõtlusõpet toetavad spetsialistid

Eesmärk

mõista ettevõtlikkust ja ettevõtluspädevuse komponente, osata neid hinnata ning kasutada tundides, saada abivahendiks ettevõtlikkust ja ettevõtluspädevusi kirjeldavat abimaterjali.

Sisu

Ettevõtlus- ja ettevõtlikkuspädevuse definitsioon ning maatriksi komponentide loogiline jaotus
Ettevõtlikkuspädevuse toetamise võimalused koolikeskkonnas tervikuna
Motivatsioon ning uskumused ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse maatriksis. Miks on see oluline? Enesekohane hindamine
Ettevõtlikkus- ning ettevõtluspädevusega seotud mõtlemisoskused ning nende roll ettevõtluskeskkonna mõistmisel ja keskkonnas toimetamisel
Majandusringluse mudel ja selle kasutamise võimalusi ettevõtluspädevuse komponentidega seoses
Juhtumianalüüsi põhimõttel ettevõtlikus- ja ettevõtluspädevuse komponentide rolli märkamine ettevõtluskeskkonnas ning nende arendamise võimalused
Ettevõtlus- ja ettevõtlikkuspädevuse arendamise võimalused konkreetses koolis ning erinevatel tasanditel võttes arvesse erinevaid komponente

Õpiväljundid

Mõtestab ettevõtlikkuspädevusi programmi Edu & Tegu raamistiku struktuurist lähtuvalt ning teab erinevaid võimalusi kuidas märgata ja hinnata ettevõtlikkuspädevuste avaldumist klassikontekstis. Omab praktiliste nippide kogumit ettevõtlikkuspädevuste komponentide arengu toetamiseks enda klassiruumis. Omab teadmisi ettevõtlusõppe sisulisest poolest ja oskab rakendada ettevõtluspedagoogika meetodeid.

Eeldused

Olemas on juba eelnev õpetamiskogemus või soov hakata tulevikus ettevõtlus- ja ettevõtlikkuspädevusi õpetama.

õpikeskkond

Kontaktpäev toimub auditooriumis, kus on olemas teisaldatavat toolid ja lauad, mis võimaldavad väikerühmade moodustamist. Kõigil osalejatel on kasutada süle- või tahvelarvuti, kas enda poolt kaasa võetud või vajadusel HIKist laenatud.

koolitaja kompetentsus

pedagoogiline või ettevõtlusealane kõrgharidus, vähemalt 5-aastane kogemus täiskasvanute koolitajana või täiskasvanukoolitaja kutsetunnistus

Lõpetamistingimused

Auditoorne töö viiakse läbi õppejõu poolt interaktiivse loengu, meeskonnatöö, praktilise harjutuse ja grupiaruteluna. Iseseisva töö maht on 4 akadeemilist tundi. Iseseisvaks tööna peab koolitusel osaleja koolituspäevade vahel tutvustama kolleegile maatriksi mõnda osa etteantud töölehe kaudu.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Grete Arro, Elbe Metsatalu, Anu Olvik, Mari-Liis Tikerperi, Elina Malleus

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.

Korraldaja

Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

15

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
23.04.2018 09:30-10:00 Registreerimine ja kogunemine T-412
23.04.2018 10:00-12:00 Ettevõtluspädevuse mudel ning alakomponentide loogiline jaotus. Enesejuhtimine ettevõtluspädevuse osana. Grete Arro, TLÜ, Elbe Metsatalu, JA Eesti
23.04.2018 12:00-12:45 Lõuna
23.04.2018 12:45-14:45 Väärtusloome ja lahenduste leidmine, ettevõtlusõpet toetavad komponendid.
23.04.2018 14:45-15:00 Kohvipaus
23.04.2018 15:00- Ettevõtlikkuspädevuse toetamise võimalused koolikeskkonnas tervikuna. Teadmised ettevõtlusalasest keskkonnast. Iseisesva töö kirjeldus.
10.05.2018 09:30-10:00 Registreerimine ja kogunemine
10.05.2018 10:00-12:00 Enesejuhtimise ja väärtust loova mõtlemise ettevõtluspädevuste rakendamise võimalused koolikeskkonnas. Grete Arro, TLÜ, Mari-Liis Tikerperi, TÜ, Anu Olvik, TMK
10.05.2018 12:00-12:45 Lõuna
10.05.2018 12:45-14:45 Äriideede elluviimise ettevõtluspädevuse komponentide rolli märkamine ettevõtluskeskkonnas ning nende arendamise võimalused.
10.05.2018 14:45-15:00 Kohvipaus
10.05.2018 15:00-17:00 Sotsiaalsete protsesside juhtimise olulisus ning võimalused ettevõtlusõppes. Teadmiste rakendamisoskus. Ettevõtlus- ja ettevõtlikkuspädevuse arendamise võimalused konkreetses koolis ning erinevatel tasanditel võttes arvesse erinevaid komponente.