HRC0131/5 - Klassiõpetaja I kooliastmes

Toimumise aeg

09.10.2020 - 23.01.2021

Toimumise koht

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn

Maht

260 akadeemilist tundi (kontaktõpe 120 tundi, iseseisevõpe 140 tundi)

Sihtgrupp

algajad õpetajad I kooliastmes, kellel puudub ettevalmistus klassiõpetaja erialal

Eesmärk

Toetada esmase valmiduse kujunemist tööks I kooliastmes erinevate vajaduste ja isiksuseomadustega õpilastega, pedagoogilis-psühholoogiliste ja ainedidaktika alaste pädevuste kujunemist, soodsa õpikeskkonna loomist ning valmisolekut enesearenguks ja pidevõppeks.

Sisu

I moodul – Kool ja õpetaja ühiskonnas (kooli ja õpetaja roll kasvatustegelikkuse mõjutamisel. Õpetaja hoiakud ja uskumused, professionaalne areng, kutseoskused ja-eetika. Põhikooli riiklik õppekava ja muud õppekava arendust määravad dokumendid. Ainekava ja tööplaan. Klassi tundmaõppimise. Soodsa õpikeskkonna ja mikrokliima loomine. Klassijuhataja roll koolis. Lapsevanem kui koostööpartner.
II moodul – Lapse õppimise ja arengu toetamine (lapse õppimise ja arengu seaduspärasused. Aju areng, sh keskendatus taju, tähelepanu, mälu, mõtlemise ja täidesaatvate funktsioonide rolli mõistmisele õppimisel ja õpetamisel. Hariduslikud erivajadused, õpi- ja käitumisraskustega ning autismispektrihäirega õppija märkamine, esmane sekkumine ja toetamine).
III moodul - Õpilase arengut toetava õpikeskkonna loomine sh ülddidaktika (õpetaja roll õpilase arengut toetava õpikeskkonna kujundamisel. Autonoomsus ja struktureeritus kui õppimist toetava õpikeskkonna olulised komponendid. Hindamine, sh õppijate põhivajadusi ja juurdekasvuuskumusi toetava õppeprotsessi kavandamine - õpiväljunditest tagasisidestamiseni - põhimõtted ja võimalused. Haridustehnoloogilised võimalused õpikeskkonna kujundamisel, sh veebipõhised õppeprogrammid ja mängud. Haridustehnoloogilised vahendid (tahvelarvuti, puutetundlik laud, interaktiivne tahvel, nutiseadmed) õppetöös).
IV moodul – Õppimine ja õpetamine ainedidaktikates I kooliastmes. Emakeele, matemaatika, loodusõpetuse, inimeseõpetuse, kunsti, muusika, liikumise ja tööõpetuse õpetamise põhimõtted. Ainedidaktikad: loodusõpetuse didaktika; inimeseõpetuse didaktika; emakeeledidaktika; matemaatikadidaktika; kunstididaktika; muusikaõpetuse didaktika; liikumisõpetuse didaktika; tööõpetuse didaktika.
V moodul – Refleksioon ja professionaalne enesearendamine. Õpetaja kutsestandard ning tegevuste hindamine. Lapse õpinõustamine. Lastevanemate toetamine lapse õppimise abistamiseks. Õpetaja eneserefleksioon.

Õpiväljundid

- teab lapse arengust ja õppimise iseärasustest, suudab kasutada neid teadmisi erinevate võimete ja isiksuseomadustega õpilaste toetamisel I kooliastmes;
- oskab klassiõpetajana kavandada õppeprotsessi I kooliastmes ja analüüsida seda püstitatud eesmärkidest lähtuvalt;
- tunneb I kooliastme õppeainete didaktikat ja oskab kujundada õpilasi motiveerivat õpikeskkonda;
- suudab teha koostööd kolleegide ja lapsevanematega;
- oskab kujundada, analüüsida ja reflekteerida oma professionaalset arengut pedagoogina.

Eeldused

Algajad õpetajad, kellel on mõni muu haridusvaldkonnaga haakuv erialane bakalaureuse või magistrikraad, kuid ettevalmistus klassiõpetaja erialal puudub

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalusi jne.

koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetentsus, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.

Lõpetamistingimused

Moodulite ja ainedidaktikate iseseisev töö vastavalt õppejõu poolt antavale lähteülesannetele (sh õpimapi koostamine, õppematerjali loomine, käitumisprogrammi analüüs, miniuurimus, hindamismudeli koostamine jne).

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Inge Timoštšuk,Monika Pullerits Eneli Põld, Ene Lind, Edna Vahter, Tiiu Tammemäe, Ene Hiiepuu, Tiia Lister, Anne-Mai Näkk, Kristiina Roosileht, Sille Tuuling, jt

Kursuse hind

1390 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Külli Rauk, 6199523, kyllira@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

15

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
09.10.2020 - I moodul 9.-10.okt; 20.-21.okt
06.11.2020 - II moodul : 6.-7.nov, 20.-21.nov, 4.-5.dets
04.01.2021 - III moodul : 4.-5.jaan, 22.-23.jaan