Õpetaja eneseanalüüs - miks, mida ja kuidas?
Kursuse kood IKC0116/3
Toimumise aeg 01.11.2018 - 07.12.2018
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Sihtgrupp koolieelsete lasteasutuste õpetajad
Eesmärk Õppida ennast õpetajana analüüsima ning mõtestama läbi erinevate asjakohaste meetodite ja lähenemiste.
Sisu Õpetaja eneseanalüüsi oskuse olulisus ja kasulikkus õpetaja professionaalse arengu toetamisel. Õpetaja arengut suunavad sisemised ja välised faktorid. Õpetaja peamised kompetentsid uuenenud kutsestandardist lähtuvalt: õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine; õpikeskkonna kujundamine; õppimise ja arengu toetamine; refleksioon ja professionaalne enesearendamine; nõustamine ja mentorlus. Eneseanalüüs ja refleksioon: mõisted, olemus, praktika. Õpetaja professionaalne areng töö analüüsi ja teiste sisehindamise meetodite abil. Õpetaja arengu suunamise võimalused meeskonnas: mentorlus, sotsiaalsed õppimise meetodid. Erinevate eneseanalüüsi vormide tutvustus. Õpetaja enesearengu kavandamise põhimõtted ja praktika.

Õpiväljundid - teab õpetaja arengut mõjutavaid faktoreid ja oskab eneseanalüüsi kaudu suunata oma professionaalset arengut õpetaja kutsele esitatud pädevusootustest lähtuvalt;
- mõistab oma rolli olulisust õppeasutuse erinevate tegevusvaldkondade arengu suunamisel lähtuvalt uuenenud kutsestandardi valdkondadest;
- oskab kasutada analüüsimeetodeid eneseanalüüsi koostamisel ja kavandada oma tööd analüüsi tulemustest lähtuvalt;
- oskab rakendada eneseanalüüsi võtteid igapäevatöös ja reflekteerida tööalaseid kogemusi kolleegidega vastastikuse arengu toetamise eesmärgil.
Eeldused töö koolieelse lasteasutuse õpetajana
Lõpetamistingimused Koolituse lõpetamiseks on vajalik osaleda koolituse kontaktpäevadel täies mahus ja koostada ning esitleda iseseisvad tööd. Iseseisva tööna koostavad õpetajad kutsestandartist lähtuvalt eneseanalüüsi ja kavandavad arendustegevused etteantud vormi põhjal veebikeskkonnas.
Õpikeskkond Tallinna Ülikool, Haridusinnovatsiooni keskus, tänapäeavased auditooriumid, kus on olemas kõik koolituse läbiviimiseks vajalik, k.a video-, audio- ja arvutitehnika.
Õppekäik koolieelsesse lasteasutusse.
Koolitaja kompetentsus Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest. Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 2 EAP (kontaktõpe 32 tundi, iseseisevõpe 20)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad PhD Tiia Õun, PhD Irina Birjukova, PhD Marina Vannik, MA Galina Värinen, MA Irina Tuhkru, MA Alvina Maasik
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse väärtus on 280 eurot. Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik ja koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga
Minimaalne osalejate arv 24
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Irina Birjukova, 53428566, irinabir@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 11.06.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 01.11.2018    - 1.sessiooni 1.õppepäev    
 02.11.2018    - 1.sessiooni 2.õppepäev    
 06.12.2018    - 2.sessiooni 1.õppepäev    
 07.12.2018    - 2.sessiooni 2.õppepäev, kursuse lõpetamine