Haridusasutuse juhtimine
Kursuse kood TKC0033/3
Toimumise aeg 17.03.2014 - 28.11.2014
Toimumise koht Tallinn
Sihtgrupp üldharidus-, huvikoolide, koolieelsete lasteasutuste - ning kutseõppeasutuste juhid, õpetajad ja teised huvilised.
Eesmärk omandada juhi kompetentsimudelit arvestavad põhiteadmised ja oskused haridusasutuse juhtimiseks, õpikeskkonna kujundamiseks, inimeste ja ressursside juhtimiseks ning enesejuhtimiseks.
Sisu I moodul: Juhi kompetentsid
Paradigmamuutus juhtimiskäsitluses ja juhi roll muutuste rakendamisel. Juht kui liider. Haridusasutuse juhi kompetentsid.
II moodul: Organisatsiooni arengu juhtimine.
Kooli tegevust reguleerivad õigusaktid ja koolikorraldus. Õppeasutuse süsteemne juhtimine. Riiklike ja piirkondlike strateegiliste eesmärkide ja arengukavade arvestamine koolijuhtimises. Sisehindamise efektiivne rakendamine. Eestvedamine ja meeskonnatöö kooli strateegilises juhtimises. Organisatsiooni väärtuste ja kultuuri kujundamine. Koostöö ja avalik suhtlus kooli erinevate huvigruppidega.
III moodul: Õpikeskkonna kujundamine
Pedagoogilise kontseptsiooni põhimõtted ning nende realiseerimine õppekava kaudu. Õppe- ja kasvatusprotsessi analüüsimine ja hindamine ning hindamistulemuste kasutamine kooli arengu toetamisel. Juhi roll kooli õppekava realiseerimist toetava õpikeskkonna loomisel.
IV moodul: Personali juhtimine
Personalijuhtimise olemus ja seos organisatsiooni tervikliku juhtimise ning arendamisega. Personalitöö õiguslik taust ja korraldamine. Strateegiline personalijuhtimine koolis.
V moodul: Ressursside juhtimine
Hariduse finantseerimine. Finantsjuhtimise ja majandusarvestuse põhiprintsiibid. Ressursside juhtimise roll haridusasutuse kasvatuslike, akadeemiliste ja arenduslike eesmärkide toetamisel. Koolikeskkond õppetööd toetava ressursina.
VI moodul: Enesejuhtimine
Haridusasutuse juhi professionaalne areng. Haridusasutuse juhi professionaalne identiteet. Haridusasutuse juhi eneseanalüüsi võimalused.
Õpiväljundid on omandanud juhi kompetentsimudelit arvestavad põhiteadmised ja oskused haridusasutuse juhtimiseks, õpikeskkonna kujundamiseks, inimeste ja ressursside juhtimiseks ning enesejuhtimiseks.
Eeldused puuduvad
Lõpetamistingimused osalemine auditoorses töös; iseseisvate tööde teostamine; käsitlemisele tulevate õigusaktide ja soovitusliku kirjanduse läbitöötamine, juhtimisega seonduva lõputöö koostamine ja esitamine; kaasõppija tööga tutvumine ning sellele tagasiside andmine
Maht 9 EAP (kontaktõpe 126 tundi, iseseisevõpe 114)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Kersti Pärn MBA, Katrin Poom Valickis PhD, Liina Randmann PhD, Ivo Eesmaa MA, Laine Simson PhD, Ahto Orav MBA, Tiina Roosimägi, Pille Tahker MA, Hille Raud, Mari-Mall Feldschmidt MA
Kursuse hind 1188 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse eest saab tasuda osamaksetena. Ühe mooduli maksumus on 198 eurot.
Korraldaja Täiendõppekeskus, Anneli Peetso, 6210 560, anneli.peetso@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 17.03.2014    - I moodul 17.03 - 19.03    
 14.04.2014    - II moodul 14.04 - 16.04    
 14.05.2014    - III moodul 14.05 - 16.05    
 25.08.2014    - IV moodul 25.08 - 27.08    
 22.09.2014    - V moodul 22.09 - 24.09    
 27.10.2014    - VI moodul 27.10 - 29.10