Tänapäeva kriisid ja relvakonfliktid ("Riigikaitseõpetus" koolituse moodul)
Kursuse kood HRC0008/3
Toimumise aeg 26.08.2019 - 14.06.2020
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Sihtgrupp õpetajahariduse üliõpilased, tegevõpetajad ja isikud, kellel on kutsekesk- või kõrgharidus ja läbitud sõjaväeline baasväljaõppe kaitseväes või Kaitseliidus (TSOBKkl) ning õpetavad või soovivad koolis õpetama asuda riigikaitse valikainet.
Eesmärk Kujundada arusaam rahvusvaheliste kriiside, konfliktide, sõdade põhjustest ja tunnustest; 20. ja 21. sajandi rahvusvahelise julgeolekukeskkonna ohtudest, toimijatest ja riikidevahelistest suhetest valitud näidete toel ning rahvusvahelise sõjaõiguse eesmärkidest ja otstarvest.
Sisu Sissejuhatus relvakonfliktidesse: klassikaline sõjapidamine; sümmeetria ja asümmeetria sõjalises arusaamas; rahuvalve ja rahutagamine; relvastatud vastupanu; mäss ja mässutõrje.
Rahvusvahelised kriisid ja konfliktid valitud näidete toel. Rahvusvaheline poliitika ja selles osalejad ning poliitika teostamise vahendid. Riikide omavahelised suhted 20. ja 21. sajandil. Ohud julgeolekule: asümmeetrilised ohud, küberohud, rahvusvaheline terrorism. Rahvusvahelise sekkumise põhjused ja tagajärjed, sõjalised operatsioonid, rahuvalve ja rahutagamine.
Rahvusvaheline sõjaõigus. Eesmärk ja otstarve. Kohaldamine. Iseseisev töö: Kursuse materjali iseseisev omandamine vastavalt kohustuslikule kirjandusele ja loengumaterjalidele.
Õpiväljundid Osaleja:
- teab ja mõistab kriiside, konfliktide ja sõdade põhjusi ja tunnuseid ning nende ärahoidmiseks või ohjamiseks kasutatud meetodeid.
- teab ja mõistab 20. ja 21. sajandi rahvusvahelise julgeolekukeskkonna erisusi valitud näidete toel.
- oskab omandatud teadmisi edasi anda gümnaasiumiastme ja kutseõppe õpilastele.
Eeldused õpetajahariduse üliõpilased, tegevõpetajad ja isikud, kellel on kutsekesk- või kõrgharidus ja läbitud sõjaväeline baasväljaõppe kaitseväes või Kaitseliidus (TSOBKkl) ning õpetavad või soovivad koolis õpetama asuda riigikaitse valikainet.
Lõpetamistingimused osalemine lähiõppes ja kirjaliku testi tegemine
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest
Maht 6 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 132)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Meidi Sirk, Reelika Semjonova, Kristo Pals, Vahur Hanko, Maret Aasa
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitust rahastab Kaitseministeerium.
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, +372 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 21.06.2019