Õpetamine kõrgkoolis - oskused, strateegiad ja võimalused
Kursuse kood IKC0109/2
Toimumise aeg 29.01.2018 - 13.04.2018
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Sihtgrupp Kõrgkoolide õppejõud
Eesmärk Omandada baasteadmised ja -oskused kõrgkoolis õpetamiseks; arendada õpetamis- ja hindamisoskusi ning valmisolekut üliõpilaste õppimise toetamiseks; mõtestada ja mõista konstruktivistliku õpikäsituse ideed ja arendada endas kõrgkoolis õpetamiseks vajalikku personaalset kompetentsust.
Sisu I Alustava õppejõu toetamine, identiteet ja professionaalne areng, õppeprotsess kõrgkoolis
1. Kursuse programmi tutvustus, kokkulepped, kursuse eesmärgid, kursusel tehtavad iseseisevad tööd ja lõputöö. Avalik arutelu: kõrghariduse roll ja kõrgkooli positsioon ühiskonnas: suunad, muutused, trendid maailmas ja ühiskonnas. Milline peaks olema kõrgkooli funktsioon ja roll tänapäevases ühiskonnas? Millist funktsiooni kannab õppejõud? Alustava õppejõu rõõmud ja mured (teiste ja enda kogemuste jagamine, arutelu). Aruteludes kasutatud õpimeetodite mõtestamine. Õppejõu identiteet ja professionaalne areng. Arengupäeviku pidamine.
2. Õppeprotsess kõrgkoolis: õppe kavandamise, läbiviimise ja hindamise põhimõtted. Kursuseprogrammi tervikdisain, kursuse eesmärgistamine, õpiväljundid, meetodite loogika, kursuseprogrammi koostamise põhimõtted ja võimalused.

II Õppimise teooriad ja meetodid. Õppijast lähtuva õpikäsituse idee
1. Õppimise teooriad ja käsitused, nende erisused ja ühisosa, võimalused ja probleemid ning rakendamine praktikas. Üliõpilase õppimine kõrgkoolis: strateegiad, toimetulek ja toetamine, õppija profiilid. Õpetamismeetodite Elav Raamatukogu.
2. Vaatlus meetodina ja selle analüüs: mida märkad õppejõuna üliõpilaste ja nende õppimise kohta, mida märkad kolleegi kohta. Enesevaatlus kui õppejõu töö mõtestamise meetod. Digituba- õpistsenaariumid ning erinevad e-keskkonnad toetamaks õppetööd.

III Personaalsed oskused ja kompetentsus kõrgkoolis õpetamise toetamiseks
1. Mõjus eneseväljendusoskus. Enesekehtestamise ohud, võtted ja võimalused. Suhtlemisstrateegiad, suhtlust hõlbustavad sõnumid. Konfliktid, konfliktide lahendamise võimalused. Häälehügieen ja ennastsäästev rääkimine/esinemine.
2. Hindamine ja edasiviiva tagasiside andmine. Hindamismudelid ja -meetodid. Arengut toetavad vestlused ja motivatsioon. Koostöise õpetamise eelised ja võimalused. Kursuse lõputöö arutelu ja küsimused.

IV Kursuse lõputööde esitlused. Kokkuvõtted ja tagasiside.
Kokkuvõttev lühikirjeldus NB! Korraldajal on õigus teha programmi sisusse vajadusel muudatusi!
Kontaktkohtumistel osalemine on kohustuslik!
Õpiväljundid Koolituse läbinu:
-mõtestab ennast kõrgkooli õppejõuna ning oskab märgata ja analüüsida selleks olulisi personaalseid kompetentse;
-omandab praktilised oskused kõrgkoolis õpetamiseks ja suhtlemiseks;
-oskab üliõpilasi kaasata ning toetab nende õppimist;
-oskab rakendada aktiivõppe meetodeid ja koostööpõhist õpetamist.
Eeldused Töötamine õppejõuna kõrgkoolis. Isiklik motivatsioon.
Lõpetamistingimused Õppetegevus on jagatud neljaks kahepäevaseks mooduliks.
Iseseisev töö koosneb kahest suuremast projektist: 1) Ühine kursusetöö 2) individuaalne miniprojekt (võib olla mingi meetodi tutvustus ja arutelu, mikrotund, vaatlus, eneseanalüüsi esitlus vms). Lisaks on oluline iseseisev töö õppeprotsessi toetava kirjandusega.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, kaasavat õppeprotsessi toetavad ruumid (olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele ja õppe iseloomule kujundada). Palume arvestada võimalusega, et üks moodul võib toimuda väljaspool Tallinna.
Koolitaja kompetentsus Vähemalt magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 3.5 EAP (kontaktõpe 62 tundi, iseseisevõpe 30)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Halliki Põlda, Larissa Jõgi, Piret Jeedas, katrin Karu, Katrin Aava, Oliver Hainsalu, Ann Leppiman
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Haridusinnovatsiooni keskus, Ann Leppiman, 5146385, ann.leppiman@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 19.01.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 29.01.2018    10:00-17:15 I moodul (1 päev) Halliki Põlda, Larissa Jõgi T-412
 30.01.2018    10:00-17:15 I moodul (2 päev) Piret Jeedas T-412
 15.02.2018    10:00-17:15 II moodul (1 päev) Halliki Põlda, Ann Leppiman T-410
 16.02.2018    09:00-15:30 II moodul (2 päev) Oliver Hainsalu T-410
 05.03.2018    10:00-17:15 III moodul (1 päev) Halliki Põlda, Katrin Aava T-410
 06.03.2018    09:00-16:15 III moodul (2 päev) Halliki Põlda, Katrin Karu T-410
 12.04.2018    10:00-17:15 IV moodul (1 päev) Halliki Põlda, Larissa Jõgi Scheeli Restoran, Vana Turg 2 (Tallinna vanalinnas)
 13.04.2018    09:00-16:15 IV moodul (2 päev) Halliki Põlda, Larissa Jõgi Scheeli Restoran, Vana Turg 2 (Tallinna vanalinnas)