IKC0109/2 - Õpetamine kõrgkoolis - oskused, strateegiad ja võimalused

Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

29.01.2018 - 13.04.2018

Registreerimise tähtaeg

19.01.2018

Toimumise koht

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25

Maht

92 akadeemilist tundi (kontaktõpe 62 tundi, iseseisevõpe 30 tundi)

Kokkuvõttev lühikirjeldus

NB! Korraldajal on õigus teha programmi sisusse vajadusel muudatusi!
Kontaktkohtumistel osalemine on kohustuslik!

Sihtgrupp

Kõrgkoolide õppejõud

Eesmärk

Omandada baasteadmised ja -oskused kõrgkoolis õpetamiseks; arendada õpetamis- ja hindamisoskusi ning valmisolekut üliõpilaste õppimise toetamiseks; mõtestada ja mõista konstruktivistliku õpikäsituse ideed ja arendada endas kõrgkoolis õpetamiseks vajalikku personaalset kompetentsust.

Sisu

I Alustava õppejõu toetamine, identiteet ja professionaalne areng, õppeprotsess kõrgkoolis
1. Kursuse programmi tutvustus, kokkulepped, kursuse eesmärgid, kursusel tehtavad iseseisevad tööd ja lõputöö. Avalik arutelu: kõrghariduse roll ja kõrgkooli positsioon ühiskonnas: suunad, muutused, trendid maailmas ja ühiskonnas. Milline peaks olema kõrgkooli funktsioon ja roll tänapäevases ühiskonnas? Millist funktsiooni kannab õppejõud? Alustava õppejõu rõõmud ja mured (teiste ja enda kogemuste jagamine, arutelu). Aruteludes kasutatud õpimeetodite mõtestamine. Õppejõu identiteet ja professionaalne areng. Arengupäeviku pidamine.
2. Õppeprotsess kõrgkoolis: õppe kavandamise, läbiviimise ja hindamise põhimõtted. Kursuseprogrammi tervikdisain, kursuse eesmärgistamine, õpiväljundid, meetodite loogika, kursuseprogrammi koostamise põhimõtted ja võimalused.

II Õppimise teooriad ja meetodid. Õppijast lähtuva õpikäsituse idee
1. Õppimise teooriad ja käsitused, nende erisused ja ühisosa, võimalused ja probleemid ning rakendamine praktikas. Üliõpilase õppimine kõrgkoolis: strateegiad, toimetulek ja toetamine, õppija profiilid. Õpetamismeetodite Elav Raamatukogu.
2. Vaatlus meetodina ja selle analüüs: mida märkad õppejõuna üliõpilaste ja nende õppimise kohta, mida märkad kolleegi kohta. Enesevaatlus kui õppejõu töö mõtestamise meetod. Digituba- õpistsenaariumid ning erinevad e-keskkonnad toetamaks õppetööd.

III Personaalsed oskused ja kompetentsus kõrgkoolis õpetamise toetamiseks
1. Mõjus eneseväljendusoskus. Enesekehtestamise ohud, võtted ja võimalused. Suhtlemisstrateegiad, suhtlust hõlbustavad sõnumid. Konfliktid, konfliktide lahendamise võimalused. Häälehügieen ja ennastsäästev rääkimine/esinemine.
2. Hindamine ja edasiviiva tagasiside andmine. Hindamismudelid ja -meetodid. Arengut toetavad vestlused ja motivatsioon. Koostöise õpetamise eelised ja võimalused. Kursuse lõputöö arutelu ja küsimused.

IV Kursuse lõputööde esitlused. Kokkuvõtted ja tagasiside.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:
-mõtestab ennast kõrgkooli õppejõuna ning oskab märgata ja analüüsida selleks olulisi personaalseid kompetentse;
-omandab praktilised oskused kõrgkoolis õpetamiseks ja suhtlemiseks;
-oskab üliõpilasi kaasata ning toetab nende õppimist;
-oskab rakendada aktiivõppe meetodeid ja koostööpõhist õpetamist.

Eeldused

Töötamine õppejõuna kõrgkoolis. Isiklik motivatsioon.

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, kaasavat õppeprotsessi toetavad ruumid (olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele ja õppe iseloomule kujundada). Palume arvestada võimalusega, et üks moodul võib toimuda väljaspool Tallinna.

koolitaja kompetentsus

Vähemalt magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.

Lõpetamistingimused

Õppetegevus on jagatud neljaks kahepäevaseks mooduliks.
Iseseisev töö koosneb kahest suuremast projektist: 1) Ühine kursusetöö 2) individuaalne miniprojekt (võib olla mingi meetodi tutvustus ja arutelu, mikrotund, vaatlus, eneseanalüüsi esitlus vms). Lisaks on oluline iseseisev töö õppeprotsessi toetava kirjandusega.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Halliki Põlda, Larissa Jõgi, Piret Jeedas, katrin Karu, Katrin Aava, Oliver Hainsalu, Ann Leppiman

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond

Korraldaja

Haridusinnovatsiooni keskus, Ann Leppiman, 5146385, ann.leppiman@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

8

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
29.01.2018 10:00-17:15 I moodul (1 päev) Halliki Põlda, Larissa Jõgi T-412
30.01.2018 10:00-17:15 I moodul (2 päev) Piret Jeedas T-412
15.02.2018 10:00-17:15 II moodul (1 päev) Halliki Põlda, Ann Leppiman T-410
16.02.2018 09:00-15:30 II moodul (2 päev) Oliver Hainsalu T-410
05.03.2018 10:00-17:15 III moodul (1 päev) Halliki Põlda, Katrin Aava T-410
06.03.2018 09:00-16:15 III moodul (2 päev) Halliki Põlda, Katrin Karu T-410
12.04.2018 10:00-17:15 IV moodul (1 päev) Halliki Põlda, Larissa Jõgi Scheeli Restoran, Vana Turg 2 (Tallinna vanalinnas)
13.04.2018 09:00-16:15 IV moodul (2 päev) Halliki Põlda, Larissa Jõgi Scheeli Restoran, Vana Turg 2 (Tallinna vanalinnas)