Haridusliku erivajadusega õpilase õpetamine ja õppimise toetamine
Kursuse kood HKC0077/1
Toimumise aeg 27.08.2018 - 27.08.2019
Toimumise koht Laagri Kool
Sihtgrupp Laagri Kooli õpetajad
Eesmärk saada tuge õpetajana toimetulekuks töös hariduslike erivajadustega õpilastega, saada teadmisi ja oskusi hariduslike erivajadusega laste märkamiseks ja nende õppetegevuse toetamiseks nii tava kui ka väikeklassis.
Sisu 1.-2. HEV õpilase võimalused koolis toimetulekuks kaasava hariduse raames. Ülevaade
HEV õpilaste erinevatest rühmadest: spetsiifilised õpiraskused, emotsionaal- ja
käitumishäired, aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH), autismispektrihäire, tervisliku
seisundi häired, intellektipuue.
3. Erinevad õppekavad toetamaks HEV last tavakooli tingimustes.
4. Erivajadustega õpilaste integreerimine ning õpetaja toimetuleku toetamine tava- ja
väikeklassis.
5. Emakeele didaktika. Lugemis- ja kirjutamisraskuse olemus, tunnused ja
kognitiivsed põhjused. Lugemis- ja kirjutamisraskusega õpilaste õpetamine:
lugemisõpetus, keskkonna ja õpetuse kohandamine. Töö tekstidega.
6. Matemaatika didaktika.Tekstülesannete erinevad lahendamisstrateegiad. Mudelid.
Õppevara tutvustamine.
7.-8. Laste eneseregulatsioon. Lahenduskeskse lähenemise töövõtted koolis: oskuste ja
vastutuse õpe. Viha tunne ja agressiivne käitumine. Miks vihaga toimetulek on lapse
jaoks raske? Aju, emotsioonid ja õppimine. Vihastumise erinevad tasemed.
Täiskasvanu eneseregualtsiooni mõju. Rahunemisvõtete õpetamise võimalused.
Täiskasvanu võimalikud abistavad käitumised lapse tugevate tunnete väljendamise
korral.
9. Eripedagoogiline nõustamine ja võrgustikutöö. Lapsevanemate kaasamine võrgustiku-
töösse. Vanemate efektiivseks kaasamiseks vajalikud oskused: poolehoid ja arusaamine,
teadmised pereraskustest ja nende leevendamisest, õige ja vajaliku kommunikatsiooni
valdamine. Enesekehtestamine. Nõustamiskeskuste roll HEV laste abistamisel.
Eripedagoogi, logopeedi ja sotsiaalpedagoogi roll HEV lapse toetamisel. Lapse
toimetulek, sotsiaalne võrgustik, lapse toimetuleku kaardistamine. Koostöö erinevate
võrgustiku liikmete vahel.
10. Läbipõlemine. Läbipõlemise vältimine. Kaassõltuvus.
Arvestus. Refleksioon. Kokkuvõte koolitusest.
Õpiväljundid - teab HEV õpilaste rühmi ja nende mõju õppimisele; missugused on õppekavad toetamaks HEV last tavakooli tingimustes; kuidas koostada individuaalset õppekava ja kohandada õpiülesandeid vastavalt õpilase erivajadusele;
- oskab kasutada lahenduskeskse lähenemise töövõtteid koolis; eripedagoogilise nõustamise ja lastevanemate võrgustikutöösse kaasamise võimalusi õpilase arengu toetamiseks;
- teab, kuidas ennetada stressi ja läbipõlemist.
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Koolitus koosneb kümnest koolituspäevast, osaleda tuleb vähemalt kaheksal koolituspäeval. Koolituse jooksul tutvutakse teemakohase kirjandusega; osaletakse individuaalsetes ja rühmatöödes; koostatakse iseseisva tööna eneserefleksioon ja kokkuvõte koolitusel õpitust: mida õppisin ja plaanin silmas pidada HEV õpilastega töötamisel.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde võimalused, e-keskkonna tugi
Koolitaja kompetentsus eripedagoogi ja/või psühholoogi haridus, täiskasvanute koolitamise kogemus
Maht 6.5 EAP (kontaktõpe 60 tundi, iseseisevõpe 109)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Kristin Veltri, Angela Jakobson, Triin Kivirähk, Irja Rebane, Ruth Rapudsep, Kadi Lukanenok, Merili Reimer
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
vastavalt hinnapakkumisele
Minimaalne osalejate arv 30
Registreerimise tähtaeg 29.08.2018