HRC0286/2 - Mobiilse STEM-õppe innovatsioonilabor

Koolitus lükkub edasi!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

25.08.2020 - 20.10.2020

Registreerimise tähtaeg

23.08.2020

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 29, 25, Tallinna Ülikooli linnak
https://www.tlu.ee/ulikooli-linnak

Maht

68 akadeemilist tundi (kontaktõpe 34 tundi, iseseisevõpe 34 tundi)

Sihtgrupp

Põhikooli kolmanda kooliastme õpetajad, näiteks keemia, füüsika, bioloogia, tehnoloogia, ühiskonna, inimeseõpetus ja teiste ainete õpetajad, kes on huvitatud koostöös looma lõimitud õpitegevusi, mida toetavad mobiilsed vahendid (nutitelefonid, Avastusraja rakendus, Vernieri ja Globisensi sensorid jne.). Võimalusel 2 või enam õpetajat ühest koolist.

Eesmärk

kujundada valmisolek ja oskused jätkusuutlike ja tõenduspõhiste lõimitud STEAM õpitegevuste loomiseks ja rakendamiseks.

Sisu

Pedagoogilised aspektid õpitegevustes: õppijakesksus – õppija kui õpitegevuse looja; õppimine väljaspool klassiruumi; ainete lõimingu mudelid ja võimalused.
Teadmiste tüübid õpitegevustes: asukoha- (või konteksti-) põhised ülesanded; uuriv, probleemi-, fenomenipõhine õpe; kodanikuteaduse projektid.
Tehnoloogilised lahendused lõimitud õppes: mõõtesensorid (Vernier & Globisens); nutitelefonid; mobiilsed rakendused (Avastusrada/Rada jne.); uuriva õppimisega seotud andmete kogumine.
Õpetamispraktika uurimine ja analüüsimine: õpilaste kognitiivne koormus; töömälu erinevused; mõistete omandamise erisused; teadmiste ülekanne.
Lõimitud õpitegevuste toetatud koosloome: infovahetus; tagasiside; võimalike küsimuste arutelu; kogemuste jagamine.

Õpiväljundid

oskab koostöös kolleegidega disainida, rakendada ja analüüsida mobiilseid, lõimitud õpitegevusi koos tehnoloogiliste lahendustega;
kasutab õpetajana uurivat lähenemist õpitegevuste ning õppekeskkonna analüüsimiseks ja loomiseks; arvestab õpitegevuste disainimisel õppija kognitiivse koormuse aspektidega, arenguliste töömälu piirangutega informatsiooni integreerimisel, mõistete omandamisel ja teadmise ülekandmisel, kognitsiooni individuaalsete erisustega õppimise tulemust mõjutavates aspektides; kasutab koostöös loodud ja evalveeritud lõimitud õpitegevusi ja materjale iseseisvalt

Eeldused

kuulumine sihtgruppi

õpikeskkond

Tallinna Ülikooli tänapäevased õppeprotsessi toetavad õpperuumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

koolitaja kompetentsus

Vähemalt MA-kraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.

Lõpetamistingimused

Kursuse raames on planeeritud kokku 5 kontaktõppe- ja mentorluspäeva Tallinna Ülikoolis või koolitusel osalevates koolides kokkuleppel. Kontaktõppepäevadel katsetatakse tehnoloogilisi lahendusi, käsitletakse õppimisega seotud kognitiivseid aspekte, pedagoogilisi lähenemisi ning luuakse koostöös lõimitud õpistsenaariumeid. Vahepealsel perioodil katsetavad koolide meeskonnad loodud õpitegevuste ja materjalide rakendamist praktikas. Protsessi on algusest peale kaasatud ülikooli uurijad, et toetada tõenduspõhiste praktikate rakendamist ning süsteemset andmekogumist õpistsenaariumite rakendamisel.
Meetodid: kasutatakse õppijakeskseid kaasavaid, uurimispõhiseid meetodeid.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Terje Väljataga, Kadri Mettis, Õnne Uus, Külli Kori

Kursuse hind

289 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik, osaleja maksumus 289 eurot. Koolitus on töötavale õpetajale TASUTA. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga. Osalemine koolituse kontaktpäevadel on nõutav vähemalt 75% ulatuses.

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, 6199 774, marika.kutskova@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

1

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
25.08.2020 10:00-17:15
27.08.2020 10:00-17:15
15.09.2020 10:00-17:15
01.10.2020 10:00-17:15
20.10.2020 10:00-16:00

DOKUMENDID