Mobiilse STEM-õppe innovatsioonilabor
Kursuse kood HRC0286/2
Toimumise aeg 25.08.2020 - 20.10.2020
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 29, 25, Tallinna Ülikooli linnak
https://www.tlu.ee/ulikooli-linnak
Sihtgrupp Põhikooli kolmanda kooliastme õpetajad, näiteks keemia, füüsika, bioloogia, tehnoloogia, ühiskonna, inimeseõpetus ja teiste ainete õpetajad, kes on huvitatud koostöös looma lõimitud õpitegevusi, mida toetavad mobiilsed vahendid (nutitelefonid, Avastusraja rakendus, Vernieri ja Globisensi sensorid jne.). Võimalusel 2 või enam õpetajat ühest koolist.
Eesmärk kujundada valmisolek ja oskused jätkusuutlike ja tõenduspõhiste lõimitud STEAM õpitegevuste loomiseks ja rakendamiseks.
Sisu Pedagoogilised aspektid õpitegevustes: õppijakesksus – õppija kui õpitegevuse looja; õppimine väljaspool klassiruumi; ainete lõimingu mudelid ja võimalused.
Teadmiste tüübid õpitegevustes: asukoha- (või konteksti-) põhised ülesanded; uuriv, probleemi-, fenomenipõhine õpe; kodanikuteaduse projektid.
Tehnoloogilised lahendused lõimitud õppes: mõõtesensorid (Vernier & Globisens); nutitelefonid; mobiilsed rakendused (Avastusrada/Rada jne.); uuriva õppimisega seotud andmete kogumine.
Õpetamispraktika uurimine ja analüüsimine: õpilaste kognitiivne koormus; töömälu erinevused; mõistete omandamise erisused; teadmiste ülekanne.
Lõimitud õpitegevuste toetatud koosloome: infovahetus; tagasiside; võimalike küsimuste arutelu; kogemuste jagamine.
Õpiväljundid oskab koostöös kolleegidega disainida, rakendada ja analüüsida mobiilseid, lõimitud õpitegevusi koos tehnoloogiliste lahendustega;
kasutab õpetajana uurivat lähenemist õpitegevuste ning õppekeskkonna analüüsimiseks ja loomiseks; arvestab õpitegevuste disainimisel õppija kognitiivse koormuse aspektidega, arenguliste töömälu piirangutega informatsiooni integreerimisel, mõistete omandamisel ja teadmise ülekandmisel, kognitsiooni individuaalsete erisustega õppimise tulemust mõjutavates aspektides; kasutab koostöös loodud ja evalveeritud lõimitud õpitegevusi ja materjale iseseisvalt
Eeldused kuulumine sihtgruppi
Lõpetamistingimused Kursuse raames on planeeritud kokku 5 kontaktõppe- ja mentorluspäeva Tallinna Ülikoolis või koolitusel osalevates koolides kokkuleppel. Kontaktõppepäevadel katsetatakse tehnoloogilisi lahendusi, käsitletakse õppimisega seotud kognitiivseid aspekte, pedagoogilisi lähenemisi ning luuakse koostöös lõimitud õpistsenaariumeid. Vahepealsel perioodil katsetavad koolide meeskonnad loodud õpitegevuste ja materjalide rakendamist praktikas. Protsessi on algusest peale kaasatud ülikooli uurijad, et toetada tõenduspõhiste praktikate rakendamist ning süsteemset andmekogumist õpistsenaariumite rakendamisel.
Meetodid: kasutatakse õppijakeskseid kaasavaid, uurimispõhiseid meetodeid.
Õpikeskkond Tallinna Ülikooli tänapäevased õppeprotsessi toetavad õpperuumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Vähemalt MA-kraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 2.5 EAP (kontaktõpe 34 tundi, iseseisevõpe 34)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Terje Väljataga, Kadri Mettis, Õnne Uus, Külli Kori
Kursuse hind 289 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik, osaleja maksumus 289 eurot. Koolitus on töötavale õpetajale TASUTA. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga. Osalemine koolituse kontaktpäevadel on nõutav vähemalt 75% ulatuses.
Minimaalne osalejate arv 1
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, 6199 774, marika.kutskova@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 23.08.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 25.08.2020    10:00-17:15     A-018
 27.08.2020    10:00-17:15     T-412
 15.09.2020    10:00-17:15     T-410
 01.10.2020    10:00-17:15     T-415
 20.10.2020    10:00-16:00     A-018
 
DOKUMENDID
Infoleht
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp