TKC0048/1 - Õppimise ja arengu toetamine koolis. Pedagoogiline nõustamine.

Toimumise aeg

12.02.2014 - 30.04.2014

Toimumise koht

Tallinna Ülikooli Täiendõppekeskus

Maht

52 akadeemilist tundi (kontaktõpe 40 tundi, iseseisevõpe 12 tundi)

Sihtgrupp

Üldhariduskoolide õpetajad, erikoolide õpetajad, õppealajuhatajad, sotsiaalpedagoogid, HEV koordinaatorid

Eesmärk

õpetaja valmisoleku kujunemine õpilase õppimise ja arengu toetamiseks, enesejuhtimiseks ning pedagoogiliseks nõustamiseks tava-ja erikoolis.

Sisu

Õpi- ja käitumisprobleemid ja nendega toimetulek koolis. Hariduslikud erivajadused koolis. Grupi/klassi juhtimine. Õpetaja enesehinnang ja -analüüs. Professionaalne abistamine:psühholoogiline eneseabi; eneseregulatsioon ja tööpingete maandamine. Probleemide/konfliktide määratlemine, lahendamine, läbirääkimised, enesekehtestamine. Õpetaja nõustajana: isiksuslikud eeldused ja vajalikud suhtlemisoskused. Nõustamise põhimõtted. Arenguvestlus koostöövormina.

Õpiväljundid

teab õpi- ja käitumisprobleemide põhjuseid ja ennetamise võimalusi; oskab märgata hariduslikke erivajadusi ning nendega arvestada; teab grupi juhtimise protsesse; oskab juhtida õpilasi grupis/klassis; oskab ennast analüüsida; oskab lahendada konflikte ja neid ennetada; teab nõustamise põhimõtteid ja lähtub neist oma töös.

Lõpetamistingimused

osalemine auditoorses töös; iseseisvate tööde esitamine

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

MA Mare Tuisk; PhD Liina Randmann; MSc Tiiu Urva; MSc Reet Laur; PhD Tõnu Ots; Tuuli Vellama

Kursuse hind

230 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)

Korraldaja

Täiendõppekeskus, Monica Sakk, 6011074, monica.sakk@tlu.ee