Õppimise ja arengu toetamine koolis. Pedagoogiline nõustamine.
Kursuse kood TKC0048/1
Toimumise aeg 12.02.2014 - 30.04.2014
Toimumise koht Tallinna Ülikooli Täiendõppekeskus
Sihtgrupp Üldhariduskoolide õpetajad, erikoolide õpetajad, õppealajuhatajad, sotsiaalpedagoogid, HEV koordinaatorid
Eesmärk õpetaja valmisoleku kujunemine õpilase õppimise ja arengu toetamiseks, enesejuhtimiseks ning pedagoogiliseks nõustamiseks tava-ja erikoolis.
Sisu Õpi- ja käitumisprobleemid ja nendega toimetulek koolis. Hariduslikud erivajadused koolis. Grupi/klassi juhtimine. Õpetaja enesehinnang ja -analüüs. Professionaalne abistamine:psühholoogiline eneseabi; eneseregulatsioon ja tööpingete maandamine. Probleemide/konfliktide määratlemine, lahendamine, läbirääkimised, enesekehtestamine. Õpetaja nõustajana: isiksuslikud eeldused ja vajalikud suhtlemisoskused. Nõustamise põhimõtted. Arenguvestlus koostöövormina.
Õpiväljundid teab õpi- ja käitumisprobleemide põhjuseid ja ennetamise võimalusi; oskab märgata hariduslikke erivajadusi ning nendega arvestada; teab grupi juhtimise protsesse; oskab juhtida õpilasi grupis/klassis; oskab ennast analüüsida; oskab lahendada konflikte ja neid ennetada; teab nõustamise põhimõtteid ja lähtub neist oma töös.
Lõpetamistingimused osalemine auditoorses töös; iseseisvate tööde esitamine
Maht 2 EAP (kontaktõpe 40 tundi, iseseisevõpe 12)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad MA Mare Tuisk; PhD Liina Randmann; MSc Tiiu Urva; MSc Reet Laur; PhD Tõnu Ots; Tuuli Vellama
Kursuse hind 230 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Korraldaja Täiendõppekeskus, Monica Sakk, 6011074, monica.sakk@tlu.ee