Innovatsioonilabor – värkvõrgu võimalused õppeprotsessis
Kursuse kood HRC0185/1
Toimumise aeg 01.04.2019 - 20.01.2020
Toimumise koht Tallinna, Tallinna Ülikooli linnak, Narva mnt 25 T-415
https://www.tlu.ee/ulikooli-linnak
Sihtgrupp õpetajad
Eesmärk tutvuda värkvõrgu võimalustega, et rikastada õppeprotsessi andurikomplektidega ning luua koostöös õpistsenaariume ja -materjale;
kujundada valmisolek ning oskused tõenduspõhiste innovatiivsete praktikate arendamiseks, rakendamiseks ning uurimiseks koostöises õpikogukonnas, toetamaks muutunud õpikäsituse rakendamist nii klassiruumis kui ka avatud õpikeskkonnas.
Sisu Värkvõrgu võimalused õppeprotsessis: teaduslabori, ruumi-, nutiriiete-, kehaandurite ja digikunstikomplektid, nende olemus, kasutusvõimalused.
Aine- või uue meetodi põhised spetsiifilised teadmised ja oskused. Õpikogukonna loomine, selle olemus ja eesmärk.
Õpetaja kui uurija, refleksioon, tegevusuuringu olemus ja läbiviimine. Õpianalüütika, uurimisinstrumendid.
Haridusinnovatsiooni, st uute meetodite ja materjalide koosloome/disain. Kaasõpetajate mentordamine ja juhendamine.
Õpiväljundid - kasutab õppeprotsessis värkvõrgu pakutavaid võimalusi,
- kaasab õppijaid kasutades erinevaid õpetamismeetodeid,
- mõistab muutunud õpikäsituse olemust ning selle rakendamise võimalusi,
- mõistab tegevusuuringu rolli õpetaja professionaalses arengus ning omab valmisolekut oma professionaalseid praktikaid analüüsida ja dokumenteerida.
- oskab analüüsida õppeprotsessi ning rakendatavaid õpetamispraktikaid toetudes erinevatele klassiruumis kaardistatavatele andmetele,
- oskab koostöös kolleegidega (sh koos teiste haridustöötajatega) disainida innovatiivseid õppimist toetavaid lahendusi, toetudes teaduskirjandusele ning parima praktika analüüsile, - oskab kasutada õpetajana erinevaid uurimismeetodeid oma töö ning õppekeskkonna analüüsimiseks, uurimiseks ja arendamiseks,
- panustab õpikogukonna tegevustesse vastutustundliku ja aktiivse meeskonna liikmena, mõistab õpikogukonna vajalikkust.
Eeldused õpetajad
Lõpetamistingimused Õppetöö toimub ülikoolis ühistel õppesessioonidel ning iseseisva tööna aine- või teemapõhistes õpikogukondades õpitut klassiruumis rakendades, analüüsides ning õpikogukonnas jagades ja uurides. Kursuse raames on planeeritud kokku 10 kontaktpäeva ning iseseisev töö 78 h ulatuses. Õppijad disainivad ja uurivad iteratiivses protsessis (EDUlab meetodit järgides) uusi ja innovatiivseid õppematerjale või meetodeid – fokusseerudes asjadeinterneti võimaluste kasutamisele õppeprotsessis ning osalevate õpetajate vajadustest ja huvidest.

Kursusesiseselt moodustatakse väiksemad õpikogukonnad ehk õpigrupid. Protsessi on algusest peale kaasatud ülikooli uurijad, et toetada tõenduspõhiste praktikate rakendamist ning süsteemset andmekogumist innovatsioonilaborites. Lisaks kaasatakse vastavalt uuendusliku meetodi sisule vajadusel laiemasse õpikogukonda õpiprotsessi toetavate osapooltena nt haridustehnoloogid, koolijuhid, tudengid.

Õppeprotsessi toetab e-keskkond ning kursuse käigus testitud ja analüüsitud parimaid praktikaid jagatakse eDidaktikumis. Õppetööd koordineerib kursuse koordinaator ning juhtiv õppejõud.

Iseseisev töö:
Ülikoolis toimuvate kontaktõppepäevade vahelisel perioodil toimub töö aine- või teemapõhises õpikogukonnas ning vastavas õpikeskkonnas (klassiruumis, muuseumis, kogukonnas, internetivahendusel vms). Sama teemaga tegelevad õpetajad rakendavad ühiselt disainitud praktikaid, koguvad ja analüüsivad andmeid ning jagavad tulemusi õpikogukonnas. Oluline osa on õpetajate eneseanalüüsil ja refleksioonil nii iseseisvalt kui õpigrupiga.

Õpikeskkond Tallinna Ülikooli õpperuumid. Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne. Lisaks kasutatakse õppekeskkonnana vajadusel muuseume, keskkonnahariduskeskusi, koolide ruume jt keskkondi vastavalt õppemeetodi sisule ja õpieesmärkidele.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 6 EAP (kontaktõpe 78 tundi, iseseisevõpe 78)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Marge Kusmin, Mart Laanperte, Janika Leoste, Õnne Uus jt
Kursuse hind 575 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik, Koolitus on töötavale õpetajale TASUTA.
Minimaalne osalejate arv 20
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, 6199774, marika.kutskova@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 02.04.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 01.04.2019    10:00-17:15 Kl 10:00 - 11:30 Sissejuhatus. TISL moodul 1. Mis on tegevusuuring? Kes on uuriv õpetaja TISL meetodi kontekstis? 11:45 - 12:30 Psühholoogia: Töömälu roll enesejuhitud õppimise kontekstis 12:30 - 13:15 Didaktika1: Ümberpööratud klassiruum (Flipped Classroom) 14:00 - 15:30 IoT1: Teaduslabor 15:45 - 17:15 Õpistsenaariumid, ideekorje, refleksioon Marge Kusmin, Janika Leoste, Õnne Uus, Mart Laanpere, Melika Kindel, Jana Laanpere, Merike Saar T-415
 22.04.2019    10:00-17:15 10:00 - 11:30 Demotund - eelmisel korral tutvustatud õpetamismeetodi rakendamine. 11:45 - 12:30 TISL moodul 1. Mis on tegevusuuring? Kes on uuriv õpetaja TISL meetodi kontekstis? 12:30 - 13:15 Haridustehnoloogia1: H5P. Mart Laanpere 14:00 - 14:45 Värkvõrgu võimalusi igapäevaelus. Elvar Liiv 14:45 - 15:30 Õppematerjalide koosloome H5P keskkonnas. Marge Kusmin, Merike Saar 15:45 - 17:15 Koosloome, refleksioon. Marge Kusmin, Merike Saar Marge Kusmin, Janika Leoste, Mart Laanpere, Merike Saar, Elvar Liiv T-415
 06.05.2019    10:00-17:00 10:00 - 11:30 Demotund - eelmisel korral loodud õppematerjalide tutvustamine. Psühholoogia: Mis on TTS? 11:45 - 12:30 TISL moodul 2. Õpetaja uurimiseesmärgi ja -indikaatorite määratlemine. Lühike sissejuhatus tegevusuuringusse/TISL meetodisse. 12:30 - 13:15 Didaktika2: Projektõpe. 14:00 - 15:30 IoT2: DigiKunst (VR, 360). 15:45 - 17:15 Õpistsenaariumid, ideekorje, refleksioon. Marge Kusmin, Enn Õunapuu, Janika Leoste, Mart Laanpere, Merike Saar T-415
 26.08.2019    10:00-17:15 10:00 - 11:30 Demotund - eelmisel korral loodud õppematerjalide tutvustamine. 11:45 - 12:30 Õpianalüütika I. Didaktika 3: Mängustatud õpe. 14:00 - 15:30 IoT3: Kehaandurid (VR, 360). 15:45 - 17:15 Õpistsenaariumid, ideekorje, refleksioon. Marge Kusmin, Merike Saar, Mart Laanpere, Pille Olesk, Meelis Oja, Merike Saar T-415
 27.08.2019    10:00-17:15 10:00 - 11:30 Demotund - eelmisel korral tutvustatud õpetamismeetodi rakendamine. 11:45 - 13:15 TISL moodul 3 - eesmärgid eesolevaks õppeaastaks, eelmise õppeaasta peegeldamine, tegevuskava. 14:00 - 15:30 Haridustehnoloogia2: H5P interactive video. 15:45 - 17:15 Koosloome, refleksioon. Marge Kusmin, Janika Leoste, Mart Laanpere, Merike Saar T-415
 30.09.2019    10:00-17:15 10:00 - 11:30 Demotund - eelmisel korral tutvustatud õpetamismeetodi rakendamine. 11:45 - 13:15 TISL moodul 4. Kuidas analüüsida ja tõlgendada kogutud andmeid? 14:00 - 15:30 Haridustehnoloogia3: H5P. 15:45 - 17:15 Koosloome, refleksioon Marge Kusmin, Janika Leoste, Mart Laanpere, Merike Saar T-415
 14.10.2019    10:00-17:15 10:00 - 11:30 Demotund - eelmisel korral loodud õppematerjalide tutvustamine. 11:45 - 13:15 Õpianalüütika 2. Didaktika4: Ülesandepõhine (PBL). 14:00 - 15:30 IoT4: Nutirõivad. 15:45 - 17:15 Õpistsenaariumid, ideekorje, refleksioon. Marge Kusmin, Kristi Kuusk, Merike Saar, Mart Laanpere, Olle Arak, T-415
 11.11.2019    10:00-17:15 10:00 - 11:30 Demotund - eelmisel korral tutvustatud õpetamismeetodi rakendamine. 11:45 - 13:15 TISL moodul 5. Meetodi kokkuvõte, väljakutsete ja võimaluste analüüs. 14:00 - 15:30 Haridustehnoloogia 4: H5P. 15:45 - 17:15 Koosloome, refleksioon Marge Kusmin, Janika Leoste, Mart Laanpere, Merike Saar T-415
 02.12.2019    10:00-17:15 10:00 - 11:30 Demotund - eelmisel korral loodud õppematerjalide tutvustamine. 11:45 - 12:30 TISL moodul 6. TISL õpetajana esitluse ettevalmistamine. 12:30 - 13:15 Didaktika 5: Uurimuslik õpe. 14:00 - 15:30 IoT5: Ruumiandurid. 15:45 - 17:15 Õpistsenaariumid, ideekorje, refleksioon. Marge Kusmin, Janika Leoste, Mart Laanpere, Margo Sootla, Merike Saar T-415
 20.01.2020    10:00-17:15 10:00 - 11:30 Demotund - eelmisel korral tutvustatud õpetamismeetodi rakendamine. 11:45 - 13:15 Refleksioon - TISL kokkuvõte, esinemised. 14:00 - 15:30 Haridustehnoloogia 5: H5P. 15:45 - 17:15 Koosloome, refleksioon. Marge Kusmin, Janika Leoste, Mart Laanpere, Merike Saar T-415
 
DOKUMENDID
Tark koolimaja - värkvõrgu võimalused õppeprotsessis fail