HRC0524/1 - Arengu ja õppimise toetamine ("Õppimise ja õpetamise alused" koolituse moodul)

Mikrokraadi saamise tingimus: mikrokraadi moodulite läbimine. Õppetöö toimub sessioonõppe vormis koos tasemeõppes õppijatega ning moodulite läbimine on samadel alustel. Igal moodulil on oma tunniplaan, mis avaneb allpool toodud linkidelt.
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

05.09.2022 - 28.01.2023

Registreerimise tähtaeg

26.08.2022

Toimumise koht

Tallinna Ülikool (Narva mnt 25)
https://www.tlu.ee/ulikooli-linnak

Maht

156 akadeemilist tundi (kontaktõpe 36 tundi, iseseisevõpe 120 tundi)

Sihtgrupp

Õpetajana töötavad või alustavad isikud, kellel puudub pedagoogiline (õpetajakoolitus) ettevalmistus).

Eesmärk

Omandada oskus kasvatusteadusliku mõistestiku kasutamiseks, teadmised tunnetusprotsesside olemusest ja arengust, nende rollist õppimisel; osata õpetajana planeerida õpikeskkonda ja õppetegevust, seda analüüsida ja arendada; omandada tänasele õpetajale vajalikud haridustehnoloogilised teadmised ja oskuseds.

Sisu

Mis ja milleks on kasvatus? Kasvatuse olemusküsimusi ja määratlusi. Kasvatustegelikkus, kasvatussuhe, kasvatusteadvus. Õpetaja kui kasvataja. Hariduse erinevaid määratlusi. Euroopalik haridusideestik suhestatuna arusaamaga inimesest. Bildung. Inimese plastilisus hariduse eeltingimusena. Haridus ja inimese suhestumine tegelikkusega. Kasvatus ja haridus. Haridus ja õppimine. Elustiil kui fenomen ja konstrukt, õppimine kui tegevus koolinoorte elustiilis. Õpistiilide ja elustiilide seotuse probleem. Indoktrinatsioon ja selle tagajärjed. Poolharidus ja hariduse tähenduse muutumine. Ülevaade tunnetusprotsessidest (sh täidesaatvatest funktsioonidest, mõtlemisest ja emotsioonidest), nende arengust ja rollist õppimisel. Ülevaade üldpädevustest ja nende arengu toetamisest, tuginevalt teadmistele tunnetusprotsesside olemusest ja arengust. Isemääramisteooria (Self Determination Theory) ja selle rakendamisvõimalused õppijate psühholoogiliste baasvajaduste (autonoomia, kompetentsuse ja kuuluvuse) toetamise kaudu. Õpetaja juhendamisstiil ja õppijate kaasatus. Autonoomia ja struktureeritus kui õppimist toetava õpikeskkonna olulised komponendid. Ennastjuhtiv õppija. Tunni planeerimine: õpiväljundite sõnastamisest hindamiseni. Tagasiside ja kujundav hindamine. Võimekususkumused (ability beliefs) ja õpetaja roll juurdekasvu usku (growth mindset) toetava tagasiside andmisel. Õppeülesanded ja -meetodid. Lõimingu põhimõtted ja võimalused. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) roll ja võimalused õppeprotsessi mitmekesistamisel, hindamisel ja tagasisidestamisel.

Õpiväljundid

kasutab asjatundlikult kasvatusteaduslikku mõistestikku; märkab ja analüüsib psüühiliste protsesside rolli õppimisel (sh üldpädevuste arengus); näeb võimalusi autonoomiat ja koostööd toetava õpikeskkonna kujundamiseks aineõpetuses; loob tingimused ennast teadlikult määratlevate ja juhtivate õppijate kujunemiseks; analüüsib teooriale tuginevalt õppeprotsessi, õppeülesannete ja meetodite (sh IKT-vahendite) valiku eesmärgipärasust ja põhjendatust; eesmärgistab, kavandab ja tagasisidestab õppeprotsessi õppija arengulistest vajadustest ja õpitegevuse eesmärkidest (kasutades sh IKT vahendeid) lähtuvalt; kavandab ainetevahelist lõimingut toetava tunnikava, kasutades sh IKT-vahendeid.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

koolitaja kompetentsus

Vähemalt MA, täiskasvanute koolitamise kogemus, hariduse valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.

Lõpetamistingimused

Iseseisev töö hõlmab kohustusliku kirjanduse lugemist (loengute alguses IKT vahendeid kasutades väikesed lugemiskontrollid või loetule tuginevad ülesanded), grupitöödes osalemist ja grupitööde koostamisse panustamist ning iseseisvate kirjalike tööde (märkamis- ja analüüsiülesanded eDidaktikumis) koostamist. Kirjalike tööde koostamisel tuleb lähtuda konkreetse ülesande juures toodud kriteeriumitest eDidaktikumis (mh peab kõigis kirjalikes töödes avalduma iseseisvalt loetud ja/või loengus käsitletud materjali analüüs ja integreeritus isikliku kogemuse analüüsi).

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Kriste Talving

Kursuse hind

1320 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, +372 56982777, julia.reinman@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

1

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
09.09.2022 14:15-17:45 Arengu ja õppimise toetamine Kriste Talving N-207
23.09.2022 10:15-13:45 Arengu ja õppimise toetamine Kriste Talving N-207
24.09.2022 14:15-17:45 Arengu ja õppimise toetamine Kriste Talving veeb
07.10.2022 10:15-13:45 Arengu ja õppimise toetamine Kriste Talving N-207
08.10.2022 14:15-17:45 Arengu ja õppimise toetamine Kriste Talving N-207
21.10.2022 10:15-13:45 Arengu ja õppimise toetamine Kriste Talving N-207
22.10.2022 14:15-17:45 Arengu ja õppimise toetamine Kriste Talving N-207
04.11.2022 10:15-13:45 Arengu ja õppimise toetamine Kriste Talving N-207
05.11.2022 14:15-17:45 Arengu ja õppimise toetamine Kriste Talving veeb
18.11.2022 10:15-13:45 Arengu ja õppimise toetamine Kriste Talving N-207
19.11.2022 14:15-17:45 Arengu ja õppimise toetamine Kriste Talving N-207
02.12.2022 10:15-13:45 Arengu ja õppimise toetamine Kriste Talving N-207