YKC0019/7 - Kinnisvaramaakleri kutseeksamiks ettevalmistus

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

06.03.2019 - 21.03.2019

Registreerimise tähtaeg

28.02.2019

Toimumise koht

Tallinn, Uus-Sadama 5, Tallinna Ülikool
https://www.tlu.ee/kuidas-tulla-ja-parki...

Maht

32 akadeemilist tundi (kontaktõpe 32 tundi)

Sihtgrupp

tegutsevad kinnisvaramaaklerid, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja omandada kutsetunnistust või seda taas tõendada.

Eesmärk

arendada kutsealaseid teadmisi ja omandada vajalikke õpimaterjale kinnisvaramaakleri kutseeksamiks valmistumiseks.

Sisu

- Eesti seadusandlus ja TsÜs. Füüsilised ja juriidilised isikud, tehingud, vorm, vorminõuded, kehtetus, volitus ja volituse andmine, heausu põhimõte, aegumine, aegumistähtajad.
- VÕS. Võlasuhte olemus, lepingute sõlmimise vabadus, lepingu vorm, võlasuhtes tulenevad õigused ja kohustused, lepingust taganemine ja lepingu ülesütlemine, võlgniku vastutuse põhimõtted, eel- ja müügileping, ostueesõigusega müük, kasutuslepingud: üürileping, rendileping, maaklerleping.
- Asjaõigus ja eluasemeseadus. Omand ja piiratud asjaõigused, kinnistusraamatu ja õiguste sissekandmise üldpõhimõtted. Omandist tulenevad nõuded ning piiramise alused, ühisomand, kaasomand ja korteriomand. Korteriühistu funktsioonid ühise omandi kasutamisel.
- Eluruumide kasutamine ja korrashoid, hooneühistu ja korteriühistu erisused.
- Planeerimisõigus. Planeeringute koostamise ja kehtestamise põhimõtted ja tegevuskäik, planeeringute rakendamine ja kitsenduste seadmine.
Pärimisseadus ja perekonnaseadus. Lahus- ja ühisvara, abieluvaraleping, pärimine, pärandivastuvõtmine ja sellest loobumine.
- Kinnisvaraturg ja analüüs. Elamisotstarbeline kinnisvara, äriotstarbeline kinnisvara, tootmistarbeline kinnisvara, põllu- ja metsamajanduslik kinnisvara. Nõudlus ja pakkumine kinnisvaraturul. Kinnisvara finantseerimine, kindlustamine ja maksustamine.
- -Kinnisvara hindamine. Hindamise mõisted ja põhimõtted. Erinevad hindamismeetodid (sisu ja rakendamise põhimõtted). Hindamistulemuse esitamine (erinevad hindamisaruande vormid, sisu ja koostamise põhimõtted).
- Kinnisasja kitsendused. Looduskaitseliste piirangute eesmärgid, kaitstavad loodusobjektid ning kaitsekorra kehtestamine.
- Kinnisvaravahendus ja kutsestandard. Kinnisvaramaakleri kutse-eetika ja hea käitumise põhimõtted. Müügiprotsess ja vahendustegevuse spetsiifika. Kinnisvaraturundus.

Õpiväljundid

- tunneb Eesti seadusandlusest sh Tsiviilõiguseseadusest, Võlaõigusseadusest, Pärimisseadusest ja Perekonnaseadusest ning on omandanud kinnisvaramaaklerile vajalikke teadmisi asjaõigusest, eluasemeseadusest, planeerimis- ja ehitusõigusest;
- teab ja tunneb kinnisvaraturu toimimise üldpõhimõtteid ning on omandanud teadmisi kinnisvara finantseerimisest, kindlustamisest ja maksustamisest, kinnisasja kitsendustest, kinnisvara hindamisest, vahendusest ja kinnisvaramaakleri kutsestandardist;
- tunneb kinnisvaramaakleri kutseeetikat ja hea käitumise põhimõtteid;
- oskab lahendada erinevaid kaasusi ja näidisülesandeid, omab ülevaadet kutseeksamil käsitletavatest teemadest ning oskab leida materjale täiendavaks iseseisvaks tööks.

Eeldused

tegutsevad kinnisvaramaaklerid, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja omandada kutsetunnistust või seda taastõendada.

õpikeskkond

Tallinna Ülikooli ülikoolilinnak

koolitaja kompetentsus

Katrin Aunpu, Hannes Kuhlbach, Merle Eamets, Peeter Nurm, Reeli Eelmets, Tuulikki Laesson jt.

Lõpetamistingimused

aktiivne osalemine lähiõppes

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Merle Eamets, Hannes Kuhlbach, Tuulikki Laesson, Urmas Mardi, Peeter Nurm, Anne Pirn, Birjo Tartu

Kursuse hind

249 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Sisaldab 32 ak/h loenguid, 6 ak/h praktilisi näidisülesandeid, elektroonilisi ja/või paberkandjal loengumaterjale ja kahte kohvipausi koolituspäeva kohta. Täishind 249 eurot, 229 eurot (2 ja enam osalejat ühest ettevõttest), 214 eurot (Kinnisvaramaaklerite Koja liige), 65 eurot (üksikpäeva hind).

Korraldaja

Ühiskonnateaduste instituut, Marleen Allemann, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

18

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
06.03.2019 10:00-13:15 Eesti seadusandlus ja tsiviilseadustiku üldosa seadus. Võlaõigusseaduse üldosa teemad. Merle Eamets A121
06.03.2019 14:00-17:15 Majandusalased baasteadmised. Kinnisvaraturg ja analüüs. Kinnisvara hindamine. Hannes Kuhlbach A121
13.03.2019 10:00-15:30 Võlaõigusseadus (lepingud, näidisülesanded). Merle Eamets M648
13.03.2019 15:45-17:15 Kinnisvara kindlustamine. Anne Pirn M648
14.03.2019 10:00-14:00 Asjaõigus. Näidisülesanded. Merle Eamets S116
14.03.2019 14:45-17:15 Pärimisseadus. Perekonnaseadus. Reeli Eelmets S116
19.03.2019 09:15-10:00 Kinnisvara finantseerimine. Birjo Tartu M648
19.03.2019 10:00-13:15 Planeerimisõigus. Ehitusseadus. Tuulikki Laesson M648
19.03.2019 14:00-15:30 Korteriomandi- ja korteriühistuseadus. Korteriühistu õiguslik seisund. Korteriomanike üldkoosolek. Juhatus. Valitseja. Valitseja juhatuse liikme vastutus. Majahaldur. Korteriomaniku õigused ja kohustused. Erikasutusõigus. Korteriomandi võõrandamise nõude esitamine. Valitsemise üldpõhimõtted. Hooneühistu. Urmas Mardi M648
21.03.2019 10:00-11:30 Kinnisvara maksustamine. Kinnisasja omandamise kitsendused. Merle Eamets S236
21.03.2019 11:45-12:30 Kutse andmine, kutseeksam, maakleriteenuse standard EVS- EN 15733:2010, kutsestandard, heade tavade koodeks. Peeter Nurm S236
21.03.2019 13:15-16:30 Näidisülesanded. Kokkuvõtted. Merle Eamets, Peeter Nurm S236