Avastus- ja uurimusliku õppe võimalusi lasteaias
Kursuse kood IKC0095/3
Toimumise aeg 05.04.2018 - 08.05.2018
Toimumise koht Võru
Sihtgrupp Koolieelse lasteasutuse õpetajad
Eesmärk Omandada lisateadmisi- ja oskusi avastus- ja uurimusliku õppe meetodite rakendamiseks arendustegevuse rikastamisel lasteaias.
Sisu Lapsekeskse kasvatuse põhimõtted. Avastus- ja uurimusliku õppe meetodid ja nende rakendamine koolieelsese lasteasutuse õppe-ja kasvatustegevuses. Projekti-, avastus- ning uurimusliku õppe võimalusi tegevusvaldkondade lõimimisel. Lapse uurimuslike oskuste arenemist toetavad tegevused. Õuesõpe. Katsete, mängude, loovtegevuste ja harjutuste hindamine ja valik lapse ealistele iseärasustele ja arengutasemele vastavalt. Avastus- ja uurimusliku õppe läbiviimist toetavate õppematerjalide koostamine. Nutiseadmete kasutamise võimalusi uurimusliku iseloomuga arendustegevuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel.
Õpiväljundid -omab valmisolekut rakendada õppe- ja kasvatustegevuses avastus- ja uurimusliku õppe meetodeid, hinnates nende kasutamise võimalusi ja kasulikkust lapsekeskse kasvatuse põhimõttetest lähtuvalt;
-tunneb projekti-, avastus- ja uurimusliku õppe võimalusi tegevusvaldkondade lõimimisel;
-oskab koostada ja jõukohastada õppematerjale avastus- ja uurimusliku õppe läbiviimiseks lasteaias.

Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Õppekäik koolieelsesse lasteasutusse, kus kasutatakse avastus- ja uurimuslikul õppel põhinevaid arendustegevusi. Õppekäik muuseumi või kultuuri-ja vabaajakeskusesse, kus õpetajad saavad ise praktiseerida erinevaid avastus- ja uurimusliku õppe võimalusi.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 2 EAP (kontaktõpe 32 tundi, iseseisevõpe 20)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Ilona Sillak, Erika Rausberg, Margit Kanter, PhD Irina Birjukova
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse väärtus on 280 eurot. Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik ja koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.
Minimaalne osalejate arv 24
Korraldaja Haridusinnovatsiooni keskus, Irina Birjukova, +372 53428566, irinabir@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 05.04.2018    - 1.sessiooni 1.õppepäev   Võru Lasteaed Sõleke
 06.04.2018    - 1.sessiooni 2.õppepäev   Võru Lasteaed Päkapikk
 07.05.2018    - 2.sessiooni 1.õppepäev   Võru Lasteaed Sõleke ja Võru linna ekskursioon
 08.05.2018    - 2.sessiooni 2.õppepäev, kursuse lõpetamine   Võru Lasteaed Okasroosike