Andragoogi professionaalne areng ja identiteet ("Sissejuhatus andragoogikasse " koolituse moodul)
Kursuse kood HRC0012/4
Toimumise aeg 04.09.2020 - 24.01.2021
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Sihtgrupp Täiskasvanute koolitajad, HITSA koolitajad, vabahariduskoolitajad, kutseõppeasutuste õpetajad, organisatsioonide sisekoolitajad, personali arendus- ja koolitusjuhid, nõustajad ja karjääri spetsialistid.
Eesmärk kujundada andragoogi professionaalset teadvust ja identiteeti, harjutada eneserefleksiooni, teadvustada professionaalse arengu võimalused;
uurida andragoogi rolle, tegevusvaldkondi, osata kriitiliselt hinnata ja määratleda tulevikuperspektiive.
Sisu Andragoogide professioon. Andragoog - professionaal, arengu toetaja, juhendaja ja uurija. Andragoogi professionaalne identiteet ja areng. Identiteedi teooriad. Positsioonivahetuse teooria (position exchange theory). Narratiiv-biograafiline ja autoetnograafiline lähenemine professionaalse arengu ja identiteedi kujunemise toetamisel. Narratiivne identiteet. Andragoogi kuvand , autentsus, väärtused ja eetika, isiklik mõju ja sotsiaalne mõjusus. Andragoogide professionaalse kogukonna kujunemine ja kuvand.
Õpiväljundid - mõistab ja analüüsib kriitiliselt professionaalse arengu ja identiteedi põhilisi teoreetilisi seisukohti;
- rakendab teoreetilisi seisukohti enda kui andragoogi professionaalse arengu toetamiseks ja refleksiivses tegevuses;
- väärtustab andragoogina eetilisi printsiipe, süsteemset professionaalset arengut ja refleksiooni enda tegevusvaldkonnas;
- analüüsib ja määratleb andragoogina enda arenguperspektiive
Eeldused Täiskasvanute koolitajad, HITSA koolitajad, vabahariduskoolitajad, kutseõppeasutuste õpetajad, organisatsioonide sisekoolitajad, personali arendus- ja koolitusjuhid, nõustajad ja karjääri spetsialistid.
Lõpetamistingimused Iseseisev töö: autoetnograafia, essee erialaste artiklite põhjal, andragoogi lugu, intervjuu, õppesituatsiooni ja õpikogemuse analüüs
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 6 EAP (kontaktõpe 36 tundi, iseseisevõpe 120)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Piret Jeedas, MA
Kursuse hind 240 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 1
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 6199859, elina.ojamets@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 25.08.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 04.09.2020    14:15-17:45   Piret Jeedas T-412
 18.09.2020    10:15-13:45   Piret Jeedas T-412
 02.10.2020    10:15-13:45   Piret Jeedas T-412
 16.10.2020    10:15-13:45   Piret Jeedas T-415
 06.11.2020    12:00-15:00   Piret Jeedas T-412
 20.11.2020    14:15-17:45   Piret Jeedas T-412
 04.12.2020    14:15-17:45   Piret Jeedas T-412
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp