HRC0012/4 - Andragoogi professionaalne areng ja identiteet ("Sissejuhatus andragoogikasse " koolituse moodul)

NB! Õpe toimub koos eriala tudengitega sessioonõppes. Maksta tuleb arve alusel septembris. Mooduli läbinud sooritavad arvestuse või eksami ning saavad Tallinna Ülikooli täienduskoolituse tunnistuse koos lisaga läbitud teemade kohta.
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

04.09.2020 - 24.01.2021

Registreerimise tähtaeg

31.08.2020

Toimumise koht

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25

Maht

156 akadeemilist tundi (kontaktõpe 36 tundi, iseseisevõpe 120 tundi)

Sihtgrupp

Täiskasvanute koolitajad, HITSA koolitajad, vabahariduskoolitajad, kutseõppeasutuste õpetajad, organisatsioonide sisekoolitajad, personali arendus- ja koolitusjuhid, nõustajad ja karjääri spetsialistid.

Eesmärk

kujundada andragoogi professionaalset teadvust ja identiteeti, harjutada eneserefleksiooni, teadvustada professionaalse arengu võimalused;
uurida andragoogi rolle, tegevusvaldkondi, osata kriitiliselt hinnata ja määratleda tulevikuperspektiive.

Sisu

Andragoogide professioon. Andragoog - professionaal, arengu toetaja, juhendaja ja uurija. Andragoogi professionaalne identiteet ja areng. Identiteedi teooriad. Positsioonivahetuse teooria (position exchange theory). Narratiiv-biograafiline ja autoetnograafiline lähenemine professionaalse arengu ja identiteedi kujunemise toetamisel. Narratiivne identiteet. Andragoogi kuvand , autentsus, väärtused ja eetika, isiklik mõju ja sotsiaalne mõjusus. Andragoogide professionaalse kogukonna kujunemine ja kuvand.

Õpiväljundid

- mõistab ja analüüsib kriitiliselt professionaalse arengu ja identiteedi põhilisi teoreetilisi seisukohti;
- rakendab teoreetilisi seisukohti enda kui andragoogi professionaalse arengu toetamiseks ja refleksiivses tegevuses;
- väärtustab andragoogina eetilisi printsiipe, süsteemset professionaalset arengut ja refleksiooni enda tegevusvaldkonnas;
- analüüsib ja määratleb andragoogina enda arenguperspektiive

Eeldused

Täiskasvanute koolitajad, HITSA koolitajad, vabahariduskoolitajad, kutseõppeasutuste õpetajad, organisatsioonide sisekoolitajad, personali arendus- ja koolitusjuhid, nõustajad ja karjääri spetsialistid.

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.

Lõpetamistingimused

Iseseisev töö: autoetnograafia, essee erialaste artiklite põhjal, andragoogi lugu, intervjuu, õppesituatsiooni ja õpikogemuse analüüs

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Piret Jeedas, MA

Kursuse hind

240 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 6199859, elina.ojamets@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

1

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
04.09.2020 14:15-17:45 Piret Jeedas T-412
18.09.2020 10:15-13:45 Piret Jeedas T-412
02.10.2020 10:15-13:45 Piret Jeedas T-412
16.10.2020 10:15-13:45 Piret Jeedas T-415
06.11.2020 12:00-15:00 Piret Jeedas T-412
20.11.2020 14:15-17:45 Piret Jeedas T-412
04.12.2020 14:15-17:45 Piret Jeedas T-412