TKC0058/1 - Arvuti kasutamine uurimistöös

Toimumise aeg

21.02.2014 - 30.04.2014

Toimumise koht

Tallinn

Maht

52 akadeemilist tundi (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 36 tundi)

Sihtgrupp

gümnaasiumi valikkursust “AKU: Arvuti kasutamine uurimistöös” õpetavad õpetajad (eelistatult informaatikaõpetajad)

Eesmärk

- valikkursuse ARVUTI KASUTAMINE UURIMISTÖÖS (AKU) metoodika, õppematerjalide ja e-õppekeskkonna kasutamisalase pädevuse kujundamine.

Sisu

Arvuti kasutamise võimalused uurimistöös, võimalused õppematerjalide, metoodikate ja e-õppekeskkonna kasutamiseks.
Gümnaasiumi uurimistöö olemus ja arvuti rakendusvõimalused.
Töö allikatega, viitamine ja plagiaadi tuvastamine.
Empiiriliste andmete kogumine interneti vahendusel.
Statistiline andmeanalüüs MS Excel abil.
Uurimisaruande vormistamine, postri ja esitluse kujundamine.

Õpiväljundid

- kirjeldab AKU valikkursuse eesmärke oma kooli kontekstist lähtudes;
- koostab täiendavaid ülesandeid AKU õpiku teemade juurde;
- kohandab AKU õppekomplektis sisalduvaid digitaalseid õppematerjale vastavalt oma kooli ja ainekava vajadustele;
- impordib AKU õppematerjalid oma kooli e-õppekeskkonda;
- lahendab iseseisvalt AKU e-kursusel ja õpikus toodud ülesanded;
- rakendab ja kohandab AKU õpetajaraamatus kirjeldatud metoodikat;
- analüüsib oma õpilaste vajadusi ja valmisolekut AKU valikteemade õppimiseks;
- hindab ja tagasisidestab AKU e-kursusel esitatud kodutöid.

Lõpetamistingimused

osalemine auditoorses õppes, iseseisvate tööde esitamine Elgg keskkonnas, veebipõhises õpikeskkonnas toimuvates diskussioonides osalemine, oma õppimiskogemuse reflekteerimine isiklikus e-portfoolios.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

PhD Mart Laanpere, PhD Kai Pata, MA Birgy Lorenz

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta.

Korraldaja

Täiendõppekeskus, Monica Sakk, 6011074, monica.sakk@tlu.ee

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
21.02.2014 - 1.õppepäev
25.04.2014 - 2.õppepäev