Arvuti kasutamine uurimistöös
Kursuse kood TKC0058/1
Toimumise aeg 21.02.2014 - 30.04.2014
Toimumise koht Tallinn
Sihtgrupp gümnaasiumi valikkursust “AKU: Arvuti kasutamine uurimistöös” õpetavad õpetajad (eelistatult informaatikaõpetajad)
Eesmärk - valikkursuse ARVUTI KASUTAMINE UURIMISTÖÖS (AKU) metoodika, õppematerjalide ja e-õppekeskkonna kasutamisalase pädevuse kujundamine.
Sisu Arvuti kasutamise võimalused uurimistöös, võimalused õppematerjalide, metoodikate ja e-õppekeskkonna kasutamiseks.
Gümnaasiumi uurimistöö olemus ja arvuti rakendusvõimalused.
Töö allikatega, viitamine ja plagiaadi tuvastamine.
Empiiriliste andmete kogumine interneti vahendusel.
Statistiline andmeanalüüs MS Excel abil.
Uurimisaruande vormistamine, postri ja esitluse kujundamine.
Õpiväljundid - kirjeldab AKU valikkursuse eesmärke oma kooli kontekstist lähtudes;
- koostab täiendavaid ülesandeid AKU õpiku teemade juurde;
- kohandab AKU õppekomplektis sisalduvaid digitaalseid õppematerjale vastavalt oma kooli ja ainekava vajadustele;
- impordib AKU õppematerjalid oma kooli e-õppekeskkonda;
- lahendab iseseisvalt AKU e-kursusel ja õpikus toodud ülesanded;
- rakendab ja kohandab AKU õpetajaraamatus kirjeldatud metoodikat;
- analüüsib oma õpilaste vajadusi ja valmisolekut AKU valikteemade õppimiseks;
- hindab ja tagasisidestab AKU e-kursusel esitatud kodutöid.
Lõpetamistingimused osalemine auditoorses õppes, iseseisvate tööde esitamine Elgg keskkonnas, veebipõhises õpikeskkonnas toimuvates diskussioonides osalemine, oma õppimiskogemuse reflekteerimine isiklikus e-portfoolios.
Maht 2 EAP (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 36)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad PhD Mart Laanpere, PhD Kai Pata, MA Birgy Lorenz
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta.
Korraldaja Täiendõppekeskus, Monica Sakk, 6011074, monica.sakk@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 21.02.2014    - 1.õppepäev    
 25.04.2014    - 2.õppepäev