HEV koordineerija ja õpetaja roll käitumisraskustega õpilaste perede nõustamisel
Kursuse kood HRC0057/2
Toimumise aeg 29.01.2018 - 19.03.2018
Toimumise koht Tallinn, Uus-Sadama 5
Sihtgrupp HEV koordineerija rolli täitvad õpetajad
Eesmärk saada võimalus HEV-koordinaatorite koostöövõrgustiku planeerimise oskuste arenemiseks ja kujundada valmisolek kavandada erivajadusega lapse võrgustikuga läbiviidavat koostööd; saada ülevaade nõustamisoskuste alustest, nõustamissuhte loomistest ja hoidmisest, kujundada teadmine laste käitumisraskuste põhjustest ning oskused keeruliste teemade käsitlemiseks
Sisu Käitumisraskuste põhjused. Peresüsteemi toimimine, mõjud lapse käitumisele. Perekeskne lähenemine õpilase nõustamisel. Võrgustikukaart. Genogrammi koostamine, probleemide kaardistamine. Võrgustikutöö SWOT analüüs. Praktiline nõustamine, töö lapsevanematega. Rasked kõnelused lapsevanematega - põhimõtted, tehnikad, juhtumite analüüs.
Õpiväljundid Kursuse läbinud õpetaja:
• omab teoreetilisi teadmisi võrgustikutöö olemusest, korraldusest ja planeerimisest;
• suudab määrata nõustamisvajadust ning käsitleda nõustamissituatsiooni süsteemselt ja kompleksselt;
• järgib ja väärtustab nõustamisprotsessiga seonduvaid eetika printsiipe;
• suudab modelleerida erivajadusega lapsega läbiviidavat võrgustikutööd, kasutades võrgustikukaarti ja genogrammi
• teab käitumisraskuste erinevaid põhjusi ning toimetulekumeetodid;
• omab nõustamisoskusi ning toimetulekuvõtteid keerulistes nõustamissituatsioonides.
Eeldused HEV koordineerija rolli täitvad õpetajad
Lõpetamistingimused Kokku toimub 4 õppepäeva (õppepäeva kestus 7 tundi). Õpe toimub päevaste kohtumistena kord kuus, kokku nelja kuu vältel. Õppepäevade vahepeal sooritatakse iseseisvad kodutööd (võrgustikukaart, genogramm, juhtumianalüüs). Õppepäevade lõpul on võimalik soovijail saada õppejõududelt silmast silma kodutööde konsultatsiooni.

Grupi hoidmiseks ja teadmiste kinnistamiseks moodustatakse õppepäevade vahepealsel ajal iseseisvateks töödeks õppijate paare, hoitakse õppijatega kontakti e-keskkonnas jms. Kursuse jaoks luuakse osalejatele eraldi e-õppe tugi Moodle-keskkonnas, kuhu lisatakse kohustuslikud ja soovituslikud materjalid, iseseisvate ülesannete juhendid, toimub iseseisvate tööde tagasisidestamine, üksteiselt õppimine jm.

Vajalikud õppematerjalid koostatakse spetsiaalselt koolitusele, toetamaks koolituse raames käsitletavaid teemasid. Iga koolitusel osaleja saab õppematerjali (jaotmaterjal, töölehed) e-keskkonnast endale alla laadida, soovi korral tehakse osalejatele jaotmaterjali väljaprint.
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne. E-keskkonna tugi.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents ja praktikud / eksperdid valdkonna organisatsioonidest. Antud koolituskavaga on seotud 2 igapäevaselt erialaselt praktiseerivat õppejõudu.
Maht 1.5 EAP (kontaktõpe 28 tundi, iseseisevõpe 12)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Tiiu Tammemäe, PhD; Lii Lilleoja, MA
Kursuse hind 0 EUR (grupihind, hinnale ei lisandu km)
Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik, osaleja maksumus 201 eurot. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 29.01.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 29.01.2018    10:00-16:30     M-135
 12.02.2018    10:00-16:30     M-135
 26.02.2018    10:00-16:30     M-135
 12.03.2018    10:00-16:30     M-135