Pedagoogika - õppimisest ja õpetamisest alustavale õpetajale I
Kursuse kood HRC0206/2
Toimumise aeg 20.01.2020 - 22.10.2020
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Sihtgrupp Tööd alustavad või juba õpetajana tegutsevad õpetajad, kellel on vähemalt magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase, kuid puudub pedagoogiline ettevalmistus.
Eesmärk saada tuge kutsestandardist lähtuvalt õpetajana töötamiseks vajalike esmaste pedagoogiliste baaskompetentside kujunemiseks; valmistuda enesearenguks ja pidevõppeks; saada aru õppimisest ja rakendada tänapäevaseid õpetamise põhimõtteid; õppida õppija õppimist toetama, õppimist toetavat õpikeskkonda kujundama, õpi- ja õpetamistegevusi kavandama, iseenda kui õpetaja tegevust uurima ning isiklikke arengueesmärke kavandama.
Sisu I Õpetaja kui õppiv professionaal (uskumused, teadmised, tegevused, vastutus. Õpetaja kutsestandard. Õpetaja roll õppimise toetamisel ja õppimist toetava õpikeskkonna kujundamisel. Õppimise neurobioloogilised alused. Aju strukturaalne ja funktsionaalne ülesehitus. Areng ja küpsemine. Neuroplastilisus.
II Täidesaatvad funktsioonid. Tähelepanu, eneseregulatsioon, pidurdus. Seosed klassiruumi juhtimisega. Mälu ja õppimine. Sooritus ja õppimine. Arusaamist soodustavad strateegiad.
III Mõtlemise ja mõistete areng. Metakognitiivsed strateegiad. Neuroplastilisus ja võimekususkumused. Õpetaja roll juurdekasvuuskumuste toetamisel.
IV Õpimotivatsioon. SDT. Psühholoogilised baasvajadused. Struktuur ja autonoomia. Õpetaja roll autonoomse motivatsiooni toetamisel.
V Õppimist toetava õppeprotsessi planeerimine (sh hindamine) juhtimine ja analüüsimine. Õppemeetodid ja nende valiku kriteeriumid. Autonoomset motivatsiooni toetav õppeprotsess. Individuaalse õpitee analüüs ning edasiste sammude kavandamine.
Õpiväljundid - märkab ja analüüsib psüühiliste protsesside rolli õppimisel (sh üldpädevuste arengus);
- näeb võimalusi autonoomiat ja koostööd toetava õpikeskkonna kujundamiseks;
- loob tingimused ennast teadlikult määratlevate ja juhtivate õppijate kujunemiseks;
- eesmärgistab, kavandab ning tagasisidestab õppeprotsessi õppija arengulistest vajadustest ja õpitegevuse eesmärkidest (kasutades sh IKT vahendeid) lähtuvalt;
- analüüsib ja kavandab oma professionaalset arengut õpetajana.
Eeldused Õpetajad, kellel on magistriharidus, kuid puudub pedagoogiline ettevalmistus.
Lõpetamistingimused Kursuse kontaktõpe on jagatud viieks mooduliks. Iga moodul kestab kaks 6-tunnist päeva. Moodulite vahel täidab osaleja iseseisvalt etteantud ülesandeid, mis toetavad kutse omistamiseks vajaliku arenguportfoolio kokkupanekut (nt klassiruumi, õpioskuste kaardistus, kursusel õpitu teadlik rakendamine ja analüüs, märkamisülesanded)
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik esitlustehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalusi jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 6 EAP (kontaktõpe 66 tundi, iseseisevõpe 90)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Katrin Poom-Valickis,PhD; Kati Aus,MA; Triin Ulla,MA; Kadi Georg,MA
Kursuse hind 980 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Külli Rauk, 6199523, kyllira@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 17.01.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 20.01.2020    - I sessioon 20.-21.jaanuar 2020    
 25.02.2020    - II sessioon 25.-27.veebruar    
 19.05.2020    - III sessioon 19.mai 2020    
 17.06.2020    - IV sessioon 17.-19.juuni2020    
 14.09.2020    - V sessioon 14.-15.september 2020    
 21.10.2020    - VI sessioon 21.-22.oktoober 2020