Väikelaste kõne arengu toetamine I: kõne arendamine lasteaia rühmas ("Väikelaste kõne arengu toetamine" koolituse moodul)
Kursuse kood HRC0278/1
Toimumise aeg 17.09.2020
Toimumise koht Räägu 49, Tallinn
Sihtgrupp lasteaiaealiste lastega tegelevad inimesed (lastehoiu töötajad, lasteaiaõpetajad, abiõpetajad, tugiisikud, erirühmaõpetajad, tugispetsialistid, kakskeelse rühma personal)
Eesmärk õppida praktilisi väikelaste kõne arendamise strateegiaid, mida saab kasutada rühma igapäevaste tegevuste juurde ning mille abil saab luua lasteaiarühmas parima keskkonna kõne arenguks.
Sisu Laste suhtlusstiilid ja õpetajate rollid lastega suhtlemisel. Laste kõne arengu tasemed. Kuus strateegiat, kuidas järgida lapse algatusi ja luua parim keskkond kõne õppimiseks. Strateegiad, mis toetavad lapse osalemist vestluses. Viis strateegiat, kuidas toetada suhtlemist eakaaslastega.
Õpiväljundid märkab laste suhtlusstiili, oskab esialgselt määrata laste kõnearengu taset; teab konkreetseid strateegiaid, et toetada laste kõne arengut, suhtlusoskust täiskasvanuga ning eakaaslastega; oskab luua lasteaiarühma rikkaliku ja interaktiivse kõne õppimiskeskkonna, kuhu on kaasatud kõik lapsed (nii tavalise arenguga kui ka erivajadusega lapsed); täidab tööplaani, kuidas aidata erivajadusega/problemaatilist last rühmas
Eeldused valmisolek sooritada koolituse-eelne ülesanne (maht 1 tund)
Lõpetamistingimused Osalejad õpivad seminari vormis. Koolitus on interaktiivne, hõlmates endas rollimänge, grupitöösid, videoanalüüse ning töövihiku täitmist. Iseseisev töö: koolituse-eelne ülesanne kestvusega 1 tund
Õpikeskkond Tagatud on nüüdisaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 7 tundi, iseseisevõpe 1)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Liis Themas
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik, osaleja maksumus 285 eurot. Koolitus on sihtgruppi kuulujale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 17.09.2020    10:00-16:00     Rä-218
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp