Koostööoskuste arendamine vanemaealistega töös ("Vanemaealiste arendamisega tegeleva spetsialisti ettevalmistus" koolituse moodul)
Kursuse kood AYC0231/4
Toimumise aeg 07.02.2018 - 08.02.2018
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25, T-405, T-412
https://www.tlu.ee/et/ylikool/Linnak
Sihtgrupp Spetsialistid, kes tegelevad Eestis vanemaealiste arendamisega (maakondade ja KOVide töötajad, sotsiaal- ja hoolekande töötajad, kultuurikorraldajad, tervishoiutöötajad, ministeeriumide ja riigiasutuste töötajad jt).
Eesmärk Omandada teadmisi koostöö oskuste arendamisest vanemas eas ning sellest, kuidas planeerida vanemaealistele suunatud sündmusi ja kogukonna koostööd.
Sisu Koostöö oskuste arendamine vanemas eas, sh kodanikuks olemine vanemas eas, vabatahtlik töö ja self-help liikumine.
Vanemaealiste koostöö eeldused – miks, kellega ja millist laadi koostööd üldse teha ning milliseid oskuseid ning hoiakuid selleks vaja on?
Milline on vabatahtliku ühiskondliku aktiivsuse (s.h vabatahtliku tegevuse) seis Eestis üldiselt ja kuidas panustavad vanemaealised sellesse?
Miks vanemaealiste ühiskondlik aktiivsus on oluline nii vanemaealise enda kui ka riigi seisukohast? Millised on peamised takistused vanemealiste vabatahtliku osalemise osas?
Organiseeritud vabatahtlik ühiskondlik aktiivsus vanemaealiste seas, s.h milline on vanemaealiste poliitiline aktiivsus, kuidas osalevad vanemaealised sihtrühmana poliitika kujundamise protsessides? Millised on peamised esindusorganisatsioonid ja nende roll?
Head näited vanemealiste aktiivsust soodustavatest praktikatest Eestis ja mujal maailmas ning kuidas neid Eestis (süsteemsemalt) juurutada.
Kuidas planeerida vanemaealistele suunatud sündmusi. Kogukonna koostöö institutsionaliseeritud vanemaealistega? Mida spetsialist saab teha, et soodustada vanemaealiste vabatahtlikku ühiskondlikku aktiivsust. Sotsiaaltöö eakatega kogukonnas, sh teenuste arendamine vastavalt kogukonna eakate vajadustele.
Vanemaealiste kaasamine kogukonna arendamisse; Institutsionaalne ja mitteformaalne hooldus, sh vabatahtlike kaasamine hoolduse korraldamisse.
Omastehoolduse toetamine kogukonnas, sh koolitus, nõustamine ja teenuste osutamine.
Aktiivne vananemine ja vabaajategevused. KOV koostöö eakate organisatsioonidega.
Õpiväljundid Teab, milliseid koostööoskusi on vaja arendada vanemaealistega töö korraldamisel ning kuidas vanemaealisi kaasata kogukonna arendamisse
Eeldused Vanemaealiste arendamisega seotud töökogemus
Lõpetamistingimused Osalemine auditoorses töös. Iseseisvate tööde nõuetekohane täitmine.
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid.
Koolitaja kompetentsus Kõrgharidus, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 22 akadeemilist tundi (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 6)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Marju Medar, Jane Matt
Kursuse hind 246 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee