Eesti riigikaitse korraldus ("Riigikaitseõpetus" koolituse moodul)
Kursuse kood HRC0005/2
Toimumise aeg 28.08.2017 - 10.06.2018
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Sihtgrupp õpetajahariduse üliõpilased, tegevõpetajad ja isikud, kellel on kutsekesk- või kõrgharidus ja läbitud sõjaväeline baasväljaõppe kaitseväes või Kaitseliidus (TSOBKkl) ning õpetavad või soovivad koolis õpetama asuda riigikaitse valikainet.
Eesmärk Kujundada arusaam laiapõhjalise riigikaitse põhimõtetest, eesmärkidest ja ülesannetest ning oskus neid seostada Eesti julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga.
Sisu Eesti riigikaitse juhtimine. Riigikaitse lai käsitlus ning erinevate osapoolte ülesanded riigikaitse tagamisel. Riigikaitse korraldus ja juhtimine ning alusseadused. Kaitseväe ja Kaitseliidu ülesehitus ja ülesanded. Väeliigid.
Eesti julgeoleku- ja kaitsepoliitika. Riigikaitse eesmärk ja ülesanded. Eesti esmane iseseisev kaitsevõime. Kaitsepoliitika rahvusvaheline ja riigisisene mõõde. Eesti seisund rahvusvahelises julgeolekukeskkonnas. Eesti riigikaitset mõjutavad julgeolekuohud. Küberjulgeolek.
Eesti osalemine NATO-s ja EL-is. Kollektiivne kaitse ja kollektiivne julgeolek. NATO kollektiivkaitse. EL-i ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika.
Sisejulgeolek. Eesti sisejulgeoleku ja siseturvalisuse põhimõtted, eesmärgid ja korraldus. Sisejulgeoleku ja -turvalisuse tagamises osalevad ametkonnad.
Kaitseväeteenistus. Kutsealusena arvele võtmine ja tegevteenistuskõlblikkuse määramine. Kutsealuse õigused ja kohustused. Ajapikendus ja ajateenistusse kutsumisest vabastamine. Ajateenistusse kutsumine. Asendusteenistus. Kaitseväelase elukutse. Teenistus reservis. Vaidluste lahendamine ja vastutus.
Õpiväljundid Osaleja teab ja mõistab:
- Eesti riigikaitse laia käsitluse põhimõtteid;
- Eesti riigikaitse eesmärke ja ülesandeid;
- kaitseväeteenistuse olemust, kutsealuse õigusi ja kohustusi.
Osaleja oskab:
- seostada riigikaitse eesmärke ja ülesandeid Eesti julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga;
- kirjeldada Eesti riigikaitse juhtimist ja ülesehitust;
- omandatud teadmisi edasi anda gümnaasiumiastme ja kutseõppe õpilastele.
Eeldused õpetajahariduse üliõpilased, tegevõpetajad ja isikud, kellel on kutsekesk- või kõrgharidus ja läbitud sõjaväeline baasväljaõppe kaitseväes või Kaitseliidus (TSOBKkl) ning õpetavad või soovivad koolis õpetama asuda riigikaitse valikainet
Lõpetamistingimused Iseseisev töö: kursuse materjali iseseisev omandamine vastavalt kohustuslikule kirjandusele ja loengumaterjalidele
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 6 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 132)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Meidi Sirk, Jonatan Vseviov, Priit Heinsoo, Erki Kodar, Margus Pae, Margo Klaos, Mariliis Mets
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitust rahastab Kaitseministeerium.
Minimaalne osalejate arv 1
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, +372 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 29.06.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 15.09.2017    13:00-15:30   Jonatan Vseviov T-412
 15.09.2017    16:15-17:45   Margus Pae T-412
 13.10.2017    10:15-11:45   Mariliis Gross T-416
 13.10.2017    14:15-16:45   Margo Klaos T-416
 14.10.2017    12:00-17:00   Mare Oja T-405
 10.11.2017    10:15-11:45   Jaanis Otsla T-412
 10.11.2017    12:15-13:45   Eimar Veldre T-412
 10.11.2017    14:15-17:45   Erki Kodar T-412
 08.12.2017    10:15-12:45   Reelika Semjonov T-305
 09.12.2017    10:15-12:45   Reelika Semjonov T-412