Õppimist toetavad õppemeetodid
Kursuse kood IKC0051/4
Toimumise aeg 13.03.2018 - 06.06.2018
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25
Sihtgrupp üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajad
Eesmärk Õppida teadlikult valima erinevate meetodite vahel, lähtudes õppetöö eesmärgist ning luua metoodiliselt terviklik, loov ja erinevate õppijate vajadusi arvestav õppeprotsess.
Sisu I Kuidas ja miks valida meetodit?
Meetodite valiku põhimõtted lähtuvalt eesmärgist ja õppijate hetkeolukorrast. Meetodite jagunemine. Erinevate meetodite mõju üldpädevuste arengule. Lähenemiste valik muutunud õpikäsituse kontekstis. Õppeprotsessi disain – ideest tulemuseni.

II Kaasamislabor – õppimine grupis
Osalev õppimine: grupp ja õppimine, igaühe panuse olulisus. Kaasamine kui sotsiaalkonstruktivistliku ja holistilise õppimise eeldus ja perspektiiv. Erinevad kaasvad lähenemised õppetöös: avatud ruum, ring, maailmakohvik, elav raamatukogu.

III Loovad meetodid õppetöös
Õppimine ja loovus. Loovuse toetamine. Erinevad loovad lähenemised õppimise toetamisel. Loojutustamine, rollimängud, visualiseerimine, loovkirjutamine, rolimängud jm.

IV Meetodid õppija personaalse arengu toetamisel
Õppija individuaalse arengu toetamine. Erinevad võimalused personaalsete kompetentside toetamisel: coaching´u tehnikad, supervisiooni- ja enesejuhtimise tehnikad ja mudelid. Õppimist toetavad küsimused ja suhlemisoskused. Eesmärkide ja ressursside kaardistamine. Planeerimine ja tagasiside.
Õpiväljundid - analüüsib meetodite valikut lähtuvalt eesmärgist ning valib välja sobiva;
- mõistab meetodite valiku põhimõtteid õppimise toetamise kontekstis;
- katsetab erinevaid meetodeid ning analüüsib neid;
- loob enda „tööriistakasti“, kuhu koondab erinevad mudelid/lähenemised/meetodid, mis teda õpetajatöös toetavad
Eeldused töötamine õpetajana
Lõpetamistingimused - osalemine kontaktpäevadel 100%
- vaatlus ja eneseanalüüs;
- uue meetodi loomine, katsetamine ja analüüs.

Läbivalt õpitu praktiseerimine kontaktpäevade vahelisel ajal, töö kirjandusega.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat.
Maht 3 EAP (kontaktõpe 48 tundi, iseseisevõpe 30)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Pille Slabina, MA; Reili Pae, MA ;Kaia Köster, MA ;Eda Heinla, PhD ; Priit Kruus, MA , Kati Orav, MA ; Piret Jeedas, MA
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse väärtus on 380 eurot. Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik ja koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.
Minimaalne osalejate arv 24
Korraldaja Haridusinnovatsiooni keskus, Külli Rauk, 6199523, kyllira@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 13.03.2018    - I sessioon 13.-14.03.2018    
 05.04.2018    - II sess 5.-6.04.2018    
 15.05.2018    - III sessi 15.-16.05.2018    
 05.06.2018    - IV sess 5.-6.06.2018