LTC0380/3 - Lahenduskeskne lühiteraapia

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

14.09.2023 - 27.10.2023

Registreerimise tähtaeg

11.09.2023

Toimumise koht

Narva mnt 25, Tallinn

Maht

156 akadeemilist tundi (kontaktõpe 51 tundi, iseseisevõpe 105 tundi)

Sihtgrupp

koolipsühholoogide kutseaastal osalejad, psühholoogia magistrikraadiga spetsialistid

Eesmärk

Saada ülevaade lahenduskeskse lühiteraapia lähtealustest ja põhimõtetest, omandada kliendikeskseid sekkumistehnikaid kasutamiseks reaalses klienditöös eri sihtrühmadega ja koolikeskkonnas.

Sisu

Lahenduskeskse lühiteraapia põhimõtete päritolu ja areng. Klassikaline intervjuu ülesehitus ja peegeldava meeskonna kasutamine. Kliendi hindamine tulenevalt tema motivatsioonist. Toetava, innustava ja ressursikeskse intervjuu sõnakasutus; keelekasutus sekkumistehnikana. Eesmärgi-töö ja ressursiallikad. Sekkumistehnikad: erandiküsimused, kasuküsimused, indikaatori-küsimused; skaalade kasutamine; koduülesannete valiku põhimõtted; kasulikud seletused. Lahenduste väljatöötamine. Loovmetoodikad lahendusele suunatud töös. Lahendusele orienteeritud lähenemisviisi kasutamine erinevates olukordades. Lahenduskeskne lähenemisviis ja kriisiolukorrad. Ökosüsteemne lähenemine ja lahenduskeskne lähenemisviis kooliprobleemide lahendamisel. Lahenduskeskne lähenemisviis klienditöö tegija toetajana.

Õpiväljundid

Tunneb põhilisi lahenduskeskse lähenemisviisi tehnikaid ja töövõtteid tasemel, mis võimaldab neid kasutada klienditöös (psühholoogiline nõustamine; sotsiaalnõustamine; kooliprobleemide lahendamine jt. On omandanud lahenduskeskse lähenemisviisi põhitõed suunamaks klienti kasutama oma ressursse, motiveerida teda võtma vastutust oma elus toimuva eest. Mõistab lahenduskeskse lähenemisviisi põhimõtteid ja kujundab neist lähtuvalt loovalt kliendikeskseid sekkumisi. Juhib nõustamis-/teraapiaprotsessi: loob koostöösuhte, määratleb eesmärgid, hindab kliendi vajadusi ja ressursse, valides asjakohast sekkumisstrateegiat (individuaaltöös ja gruppidega, ka meeskondadega ja võrgustikes). Oskab ennast säästa läbipõlemise eest tänu positiivsusele suunatud suhtlemisviisile ja vastutuse optimaalse jagamisele.

Eeldused

Erialane ettevalmistus psühholoogia valdkonnas.

õpikeskkond

Kuni 50-kohaline auditoorium, mis toetab rühmatööde läbiviimist.

koolitaja kompetentsus

Mari Saari on Tartu Ülikooli lõpetanud psühholoog. Väga pikk praktiline psühholoogilise nõustamise kogemus (nõustamis- ja kriisiabikeskuses, koolis), samavõrra ka koolitamise ja superviseerimise kogemused. Lahenduskeskse lühiteraapia algteadmised pärinevad Elam Nunnally (Brief Family Therapy Centre, Milwaukee Wisconsin USA) viielt suvekursuselt. 2000. aastast alates EBTA (Eropean Brief Therapy Association, www.ebta.nu ) liikmelisus ja aastakonverentsid. Lahenduskeskse lühiteraapia kursusi on läbi viidud igal aastal mitu, nii avatud rühmadele kui ka tellitud tööna, sihtrühmaks psühholoogid, kooli- ja kliinilised psühholoogid, eripedagoogid, karjäärinõustajad, sotsiaalalal töötajad, meedikud, juhid, personalijuhid jpt inimestega töötavad spetsialistid era- ja avalikus sektoris.
Mari Saari on ka superviisor ning valdkondade ülese supervisiooni ja coachingu õpetaja (ISCI, www.isci.ee; ESCÜ kvaliteedistandardi 8.tase, https://supervisioon.ee/uhingu-liikmed

Lõpetamistingimused

Kursus toimub grupitöö põhimõtteil. Loengud, harjutused, rollimängud, arutelud, näited praktikast, juhtumitöö. Läbimise tingimuseks on aktiivne osalemine auditoorses kontaktõppes ja kirjaliku töö esitamine, mis sisaldab klienditööde analüüsi seostatuna loetud kirjandusega.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Mari Saari

Kursuse hind

486 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 640 9443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
14.09.2023 10:00-17:15 Loeng, seminar Mari Saari T-318
15.09.2023 10:00-17:15 Loeng, seminar Mari Saari T-318
28.09.2023 10:00-17:15 Loeng, seminar Mari Saari T-317
29.09.2023 10:00-17:15 Loeng, seminar Mari Saari T-317
12.10.2023 10:00-17:15 Loeng, seminar Mari Saari T-317
13.10.2023 10:00-17:15 Loeng, seminar Mari Saari T-317