AYC0372/1 - Keskkonnajuhtimine ja keskkonnamõju vähendamine ("Kestlik personalijuhtimine" koolituse moodul)

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

21.03.2024 - 30.05.2024

Registreerimise tähtaeg

11.01.2024

Toimumise koht

Tallinn, Uus-Sadama 5, Tallinna Ülikool

Maht

78 akadeemilist tundi (kontaktõpe 30 tundi, iseseisevõpe 48 tundi)

Sihtgrupp

kogenud personalijuhid, kes organisatsiooni (nii ettevõtte kui asutuse) juhtkonna liikmena panustavad kestlike strateegiate loomisesse; samuti juhtimiseksperdid, coachid ja mentorid, kes toetavad organisatsioone kestlike strateegiate loomisel, väärtustades seejuures inimkapitali rolli ja mõju.

Eesmärk

Mõista keskkonnajuhtimise aluseid ning kesksete terminite ja kontseptsioonide rakendamist, arendada oskust toote/teenuse/tegevuse (sh organisatsioon) keskkonnamõju analüüsimiseks, et näha mitmekesiseid viise nende keskkonnamõjude vähendamiseks. Saada lähivaade ringmajanduse ja jäätmehoolduse teemadest keskkonnamõju vähendamise kontekstis, keskendudes paarile näidisvaldkonnale ja aru saada CSR kontseptsioonist, selle raporteerimise alustest ja ülevaade praktilistest näidetest. Tutvuda keskkonnakommunikatsiooni rolliga keskkonnajuhtimises ja keskkonnakäitumise mõjutamises ning edendada tüüpilisemate vigade vältimise võimekust näidete abil.

Sisu

Keskkonnajuhtimise alused, sh organisatsiooni keskkonnapoliitika, keskkonnaaspektide kaardistamine ja keskkonnamõjude hindamine, keskkonnaeesmärgid- ja ülesanded ning nende seadmine. Tulemusindikaatorid. Keskkonnajuhtimissüsteemide alused. Olelusringi põhine mõtlemine (ressursside muundumine ja kasutamine), toote, teenuse või tegevuse (sh organisatsiooni) süsinikujalajälg, toote/teenuse käejälg. Keskkonnamõju vähendamise meetodid. Olelusringipõhine mõtlemine. Ringmajanduse teoreetiline kontseptsioon ja rakenduste näited Eestist ja mujalt. Jagamis- ja parandusmajandus. Ringmajanduse regulatsioonid ja tegevuskavad. Jäätmehooldus - eilsest homsesse. Jäätmehierarhia, seosed keskkonnaõiguslike põhikontseptsioonidega (nt tootjavastutus jms).
Jätkusuutlikkuse raporteerimine. Olulisuse defineerimine jätkusuutlikkuse raporteerimises / Corporate Social Responsibility (CSR). CSRD/CSDDD nõuded, tööjõu ja väärtusahela eesmärgistamine, indikaatorid.
Keskkonnakommunikatsioon keskkonnajuhtimise osana (nt kuidas motiveerida inimesi tarbimist vähendama/jäätmeid sorteerima vms), edukas keskkonnakommunikatsioon. Müksamine. Erinevad näited ja harjutused. Rohepesu ja selle vältimine, keskkonnaalane maine ja selle mõju organisatsioonile sh värbamisele (teaduspõhine kokkuvõte)

Õpiväljundid

Selgitab, mis on keskkonnajuhtimissüsteem ja milline on keskkonnajuhtimise roll organisatsiooni juhtimissüsteemis. Kaardistab eri toodete ja teenuste keskkonnamõjusid ja nende allikaid. On omandanud ülevaate parimatest praktikatest keskkonnamõjude vähendamiseks (sh ringmajanduse ja jäätmehoolduse rolli nende seas). Orienteerub CSR kontseptsioonis ja peamistes viisides, kuidas antud teemas olulisust defineerida ning omab baasteadmisi teema seostest tõõjõu ja väärtusahela juhtimisega. Mõistab keskkonnakommunikatsiooni rolli keskkonnajuhtimises ja keskkonnamõju vähendamises (sh keskkonnakäitumise muutmises), analüüsib keskkonnakommunikatsiooni juhtumeid levinud vigade vältimiseks ja rakendab õpitud põhimõtteid keskkonnakommunikatsiooni strateegia koostamisel.

Eeldused

Eesti keele oskus C1, inglise keele oskus vähemalt B2. Õpe on eesti keeles, kuid kasutatakse nii eesti kui ka inglise keelseid materjale. Bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud haridustase. Kursus on osa Kestliku personalijuhtimise mikrokraadiprogrammist, mistõttu tuleb kasuks personalitöö alane kogemus.

õpikeskkond

Õpe toimub koolituse läbiviimiseks sobivates ruumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga. Õppepäevade vahelisel perioodil on osalejate jaoks kasutada veebipõhine õpikeskkond.

koolitaja kompetentsus

Vähemalt magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemusega vähemalt 2 aastat.

Lõpetamistingimused

1. Rühmatööd loengutes materjali kinnistamiseks ja teadmiste rakendamiseks;
2. Rühmatöö: näidis toote või organisatsiooni puhul olelusringi lõikes sisendite ja väljundite tuvastamine, tuvastada olulisemad keskkonnaaspektid ja nende potentsiaalne mõju, teha ettepanekud eesmärkide/ülesannete ja nende jälgimise indikaatorite kohta, pakkuda välja meetmed/lahendused olukorra parandamiseks.
3. Kohustuslik kirjanduse lugemine ja selle baasil ettevalmistus diskussiooniseminariks praktiliste CSR algatuste teemadel (inglise keeles).
4. Kodutööna loengus õpitut reflekteerivad harjutused Moodlis.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Piret Vacht (PhD), Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse dotsent, Margus Vetsa (MA) Tallinna Ülikooli loodus- ja tervisteaduste instituudi keskkonnakorralduse külalislektor jt.

Kursuse hind

2440 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind kehtib kogu Kestliku personalijuhtimise mikrokraadiprogrammile (5 moodulit) ja sisaldab käibemaksu.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6409 443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
koolitus- ja konverentsikeskus, Lilian Rückenberg, 6199 516, lilian.ruckenberg@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

20