Koostööoskuste arendamine vanemaealistega töös ("Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine" koolituse moodul)
Kursuse kood YKC0065/1
Toimumise aeg 19.05.2021 - 20.05.2021
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Sihtgrupp Vanemas keskeas ja vanemas eas inimestega tegelevate üleriigiliste ja kohalike organisatsioonide ja asutuste esindajad. Osalema on oodatud on vanemaealiste poliitika komisjoni liikmesorganisatsioonide esindajad, samuti linnade ja valdade liidu esindajad, kultuuri- ja haridusasutuste töötajad ning era- ja kolmanda sektori inimesed, kes töötavad rahvastiku vanemat osa puudutavate küsimustega ning peaksid seisma vanemaealiste õiguste eest ja vanuselise diskrimineerimise vastu nii tööturul, sotsiaalvaldkonnas kui kõikides teistes eluvaldkondades.
Eesmärk on omandada teadmisi ja oskusi koostöö arendamiseks vanemamaealistega, sh vanemaealistele suunatud tegevuste planeerimiseks ja korraldamiseks ning eakate kaasamiseks kogukonnatöösse.

Sisu I Koostööoskuste arendamine vanemas eas, sh kodanikuks olemine, osalemine vabatahtlikus töös ja self-help liikumine. Eelduste loomine vanemaealiste koostööks: motiveerimine, oskused ja hoiakud; põlvkondadevaheline koostöö ja segregeerumise ohud.
Praktiline tegevus on häkatoni meetodi kasutamine koosloome käivitamiseks kogukonnas: Võimestav kommunikatsioon vanemaealiste koostööks kogukonnas.

II Koosloome kui töövorm probleemide lahendamiskes (rollid, oskused).
Praktiline tegevus on häkatoni meetod koosloome käivitamiseks kogukonnas: meeskondade moodustamine, meeskonnaliikmete vaatenurkade, kompetentsi ja rollide kaardistamine. Eakate sihtrühma arendamist vajavate tegevuste ja/või teenuste valdkondade määratlemine ning probleemide sõnastamine. Arendusideede esitlemine.

III Muutuste juhtimise metoodika ja sekkumise rakendamine kogukonna koosloomes. Grupitöö meeskondades: häkatoni meetodil teenuste kavandamine ja arendamine teenuste omavahelisi seoseid arvestades. Lahenduste väljamõtlemine ja kavandamine teenuste omavahelisi seoseid arvestades.

IV Vabatahtlikkus ja vanemaealiste ühiskondliku aktiivsuse toetamine: vanemaealiste osalus poliitika kujundamise protsessides, esindusorganisatsioonid ja nende roll eakate eest seismisel, vabatahtliku ühiskondliku aktiivsuse organiseerimine, vanemealiste aktiivsust soodustavad head praktikad Eestis ja mujal maailmas; takistused vanemealiste kaasamiseks vabatahtlikku tegevusse ja osalemisse; vanemaealiste organisatsioonide omavaheline koostöö ja selle juhtimine.
Grupitöö meeskondades: koostöö jätkumine teemal esindusorganisatsioonide kommunikatsioon kogukonnaga

V Vanemaealiste kaasamine kogukonna arendusse: vanemaealistele suunatud tegevuste ja/või teenuste planeerimine ja korraldamine; meeste ja naiste kaasamise erinevused (sooliste erinevuste arvestamine kaasamisel ja koosooloomes); Kogukonna koostöö institutsionaliseeritud vanemaealistega, eakate aktiivsena vananemise strateegia rakendamine ja nende ühiskondliku aktiivsuse toetamine; Sotsiaaltöö eakatega kogukonnas, sh teenuste arendamine vastavalt eakate vajadustele.
Grupitöö meeskondades: vanemaealiste kaasamine kogukonna arendusse.

VI Institutsionaalne ja mitteformaalne hooldus, sh vabatahtlike kaasamine hoolduse korraldamisse.
Grupitöö meeskondades: Omastehoolduse toetamine kogukonnas, sh koolitus, nõustamine ja teenuste osutamine

VII Meeskonna ideekavandi esitlus: Aktiivse vananemise strateegia ja rakendusvõimalused KOV tasandil.
Õpiväljundid teab vabatahtlikkusest ja vanemaealiste ühiskondliku aktiivsuse toetamise vajadustest ja võimalustest kogukonnas;
on omandanud koostööoskuse, et osaleda koosloome protsessis eakatele suunatud tegevuste ja/või teenuste planeerimiseks, korraldamiseks ja eakate kaasamiseks kogukonda.
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Koolitus toimub aktiivõppe vormis, kus uute teadmiste omandamine on põimitud loengu, arutelude, grupitöödega.
Praktiline tegevus on häkatoni meetodi kasutamine koosloome käivitamiseks kogukonnas.
Eakate sihtrühma arendamist vajavate tegevuste ja/või teenuste valdkondade määratlemine ning probleemide sõnastamine. Arendusideede esitlemine.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid. Ruum on loodud koostöötegevusteks. Koolitus toimub õppeklassis, kus on olemas teisaldatavat toolid, mis võimaldavad väikerühmade moodustamist. Kontaktpäevade vahelisel perioodil on osalejate jaoks kasutada veebipõhine õpikeskkond, mille kaudu on võimalik esitada ka grupitööde tulemused.
Koolitaja kompetentsus vähemalt magistrikraad ja varasem täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 1 EAP (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 10)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Tiina Tambaum, Marju Medar
Kursuse hind 90 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitus on toetatud Euroopa Liidu Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondist. Osaleja tasu on 45 eurot koolituspäev eraldi võetud moodulite puhul ja kahepäevase mooduli hind kokku on 90 eurot. Hinnale ei lisandu käibemaks.
Minimaalne osalejate arv 15
Korraldaja Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp