Õppimist toetavad õppemeetodid
Kursuse kood IKC0051/3
Toimumise aeg 06.11.2017 - 27.03.2018
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool
Sihtgrupp üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajad
Eesmärk Õppida teadlikult valima erinevate meetodite vahel, lähtudes õppetöö eesmärgist ning luua metoodiliselt terviklik, loov ja erinevate õppijate vajadusi arvestav õppeprotsess.
Sisu I MOODUL
Kuidas ja miks valida meetodit?
Meetodite valiku põhimõtted lähtuvalt eesmärgist ja õppijate hetkeolukorrast. Meetodite jagunemine. Erinevate meetodite mõju üldpädevuste arengule. Lähenemiste valik muutunud õpikäsituse kontekstis. Õppeprotsessi disain – ideest tulemuseni.

II MOODUL Kaasamislabor – õppimine grupis
Osalev õppimine: grupp ja õppimine, igaühe panuse olulisus. Kaasamine kui sotsiaalkonstruktivistliku ja holistilise õppimise eeldus ja perspektiiv. Erinevad kaasvad lähenemised õppetöös: avatud ruum, ring, maailmakohvik, elav raamatukogu.

III MOODUL Loovad meetodid õppetöös
Õppimine ja loovus. Loovuse toetamine. Erinevad loovad lähenemised õppimise toetamisel. Loojutustamine, rollimängud, visualiseerimine, loovkirjutamine, rolimängud jm.

IV MOODUL Meetodid õppija personaalse arengu toetamisel
Õppija individuaalse arengu toetamine. Erinevad võimalused personaalsete kompetentside toetamisel: coaching´u tehnikad, supervisiooni- ja enesejuhtimise tehnikad ja mudelid. Õppimist toetavad küsimused ja suhlemisoskused. Eesmärkide ja ressursside kaardistamine. Planeerimine ja tagasiside.
Õpiväljundid - analüüsib meetodite valikut lähtuvalt eesmärgist ning valib välja sobiva;
- mõistab meetodite valiku põhimõtteid õppimise toetamise kontekstis;
- katsetab erinevaid meetodeid ning analüüsib neid;
- loob enda „tööriistakasti“, kuhu koondab erinevad mudelid/lähenemised/meetodid, mis teda õpetajatöös toetavad
Eeldused töötamine õpetajana
Lõpetamistingimused - osalemine kontaktpäevadel 100%
- vaatlus ja eneseanalüüs;
- uue meetodi loomine, katsetamine ja analüüs.

Läbivalt õpitu praktiseerimine kontaktpäevade vahelisel ajal, töö kirjandusega.
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat.
Maht 3 EAP (kontaktõpe 48 tundi, iseseisevõpe 30)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Pille Slabina, MA ; Reili Pae, MA;Piret Jeedas, MA;Eda Heinla, PhD;Priit Kruus, MA,Kaia Köster, MA ; KAti Orav , MA
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse väärtus on 365 eurot. Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik ja koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.
Minimaalne osalejate arv 24
Korraldaja Haridusinnovatsiooni keskus, Külli Rauk, 6199523, kyllira@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 06.11.2017    - I sessioon 6.-7.novembril Reili Pae; Pille Slabina  
 29.01.2018    - II sessioon 29.-30.jaanuaril 2018 Eda Heinla; Priit Kruus; Kati Orav  
 26.02.2018    - III sessioon 26.-27.veebruaril Kaia Köster; Reili Pae  
 26.03.2018    - IV sessioon 26.-27.märtsil 2018 Piret Jeedas