Erivajadusega lapse arengu toetamine lasteaias
Kursuse kood HRC0027/2
Toimumise aeg 02.10.2017 - 14.05.2018
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49, aud Rä-411
Sihtgrupp lasteaia õpetajad
Eesmärk saada tuge oma tööks lasteaias õpetajana toime tulemaks erivajadustega lastega, et võimalikult vara märgata ja sekkuda, et toetada iga lapse terviklikku arengut just tema vajadustest lähtuvalt.
Sisu Moodulid: I Erivajadusega laps lasteaias; II Koolieeliku arengu hindamine; III Erivajadustega laste kõne arendamine ; IV Sotsiaalne kompetentsus koolieelses eas; V Lastevanemate nõustamine. Teemad:muutunud hariduskontekst; hariduslike erivajaduste olemus ja kategooriad; hariduslike erivajaduste väljaselgitamise meetodid; õpetaja roll ja võimalused; kõne arendamise etapid ja eesmärgid, erivajadustega lapse kõne arendamine; mittesoovitava käitumise kustutamine soovitud käitumismustrite jõustamise kaudu; sotsiaalne võrgustik, lapse toimetuleku kaardistamine; võrgustikukaart; genogramm; nõustamise struktuur ja kommunikatsiooniprotsess nõustamisel.
Õpiväljundid • oskab märgata erivajadusi koolieelses eas ja rakendada esmast sekkumist;
• suudab ennetada ja lahendada käitumisprobleeme, koostada käitumise tugikava;
• oskab hinnata lapse kõneliste oskuste arengut ja teab kõne arendamise põhimõtteid;
• omab teadmisi ning esmast kogemust erivajaduste väljaselgitamise meetoditest ning vahenditest;
• suudab määrata nõustamisvajadust ja kavandada erivajadusega lapsega läbiviidavat võrgustikutööd
Eeldused töötamine lasteaias õpetajana
Lõpetamistingimused Kokku toimub 16 õppepäeva. Õpe toimub tsüklitena: üks kord kuus 2 õppepäeva (1 õppepäeva kestus 8 tundi). 5 moodulit jaotuvad erinevate tsüklite vahele. Koolituse kestel viiakse läbi vaatlus (sh nähtu kokkuvõte, reflektsioon) kahes Tallinna lasteaias. Tsüklite vahepeal teevad osalejad käsitlusel olnud / käsitlusele tulevast teemast lähtuvalt iseseisvat tööd (vajalike materjalide iseseisev läbitöötamine ja reflektsioon kaasõppija(te)ga; käitumise tugikava koostamine ja juhtumianalüüs (sh arutelu rühmas, teiste juhtumite tagasisidestamine Moodles); kõne arenduse vahendi loomine (katsetamine grupis, tagasisidestamine); lõputöö koostamine: oma asutuse sekkumiskava koostamine (olemasoleva analüüs, parimad praktikad, seosed seadusliku raamistikuga (sh õppekava, üldpädevused). Õppetsükli lõpus on võimalik soovijail saada õppejõududelt silmast silma lõputöö konsultatsiooni.

Grupi hoidmiseks ja teadmiste kinnistamiseks moodustatakse tsüklite vahepealsel ajal iseseisvateks töödeks õppijate paare, hoitakse õppijatega kontakti e-keskkonnas jms. Kursuse jaoks luuakse osalejatele eraldi e-õppe tugi Moodle-keskkonnas, kuhu lisatakse kohustuslikud ja soovituslikud materjalid, iseseisvate ülesannete juhendid jm.

Vajalikud õppematerjalid koostatakse spetsiaalselt koolitusele, toetamaks koolituse raames käsitletavaid teemasid. Iga koolitusel osaleja saab kaasa õppematerjali (jaotmaterjal, töölehed).
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne. E-keskkonna tugi.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents ja praktikud / eksperdid valdkonna organisatsioonidest
Maht 9 EAP (kontaktõpe 128 tundi, iseseisevõpe 106)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Tiiu Tammemäe, PhD; Lii Lilleoja, MA; Kadi Lukanenok, MA
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik, osaleja maksumus 930 eurot. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.
Minimaalne osalejate arv 1
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, +372 619 9774, riina.stahl@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 25.09.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 02.10.2017    10:00-17:15 Koolieeliku arengu hindamine Kadi Lukanenok, MA Rä49-411
 03.10.2017    09:00-16:15 Erivajadusega laps lasteaias Tiiu Tammemäe, PhD Rä49-411
 06.11.2017    10:00-17:15 Erivajadusega laps lasteaias Kadi Lukanenok, MA  
 07.11.2017    09:00-16:15 Koolieeliku arengu hindamine Tiiu Tammemäe, PhD  
 04.12.2017    09:00-16:15 Õppekäik, analüüs Tiiu Tammemäe, PhD  
 05.12.2017    09:00-16:15 Erivajadustega laste kõne arendamine Tiiu Tammemäe, PhD  
 08.01.2018    09:00-16:15 Õppekäik, analüüs Lii Lilleoja, MA  
 09.01.2018    09:00-16:15 Sotsiaalne kompetentsus koolieelses eas Lii Lilleoja, MA  
 05.02.2018    10:00-17:15 Erivajadustega laste kõne arendamine Tiiu Tammemäe, PhD  
 06.02.2018    09:00-16:15 Sotsiaalne kompetentsus koolieelses eas Lii Lilleoja, MA  
 05.03.2018    10:00-17:15 Koolieeliku arengu hindamine Kadi Lukanenok, MA  
 06.03.2018    09:00-16:15 Lastevanemate nõustamine Lii Lilleoja, MA  
 02.04.2018    10:00-17:15 Lastevanemate nõustamine Lii Lilleoja, MA  
 03.04.2018    09:00-16:15 Lastevanemate nõustamine. Individuaalsed konsultatsioonid lõputöö edukaks valmimiseks Tiiu Tammemäe, PhD  
 07.05.2018    09:00-16:15 Meeskonnatöö ja võrgustik erivajadustega lapse toetamisel. Õppekäik. Tiiu Tammemäe, PhD  
 08.05.2018    09:00-16:15 Lõputööde esitlemine. Kogemusõpe. Tiiu Tammemäe, PdD; Lii Lilleoja, MA; Kadi Lukanenok, MA