Kutseaasta alustavale õpetajale
Kursuse kood IKC0067/10
Toimumise aeg 26.09.2019 - 08.05.2020
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25
Sihtgrupp alustavad õpetajad
Eesmärk kohaneda õpetaja rolli ja haridusasutusega, väärtustada õpetajaks olemist kui kestvat professionaalset arengut ja ennast kui õpetajat
Sisu I MOODUL: Koostööoskuste kujunemine organisatsioonis
Õpetaja roll, kutseeetika. Kohanemine haridusasutusega. Haridusasutus kui organisatsioon ja organisatsiooni kultuur.
Koostöö ja seda mõjutavad tegurid. Koostöö- ja suhtlemisvalmidus erinevate sihtgruppidega.
Töö lastevanematega, usaldussuhte loomine ja hoidmine (sh koosolekute ülesehitamine, ettevalmistamine, läbiviimine). Koostöövõimalused kolleegidega. Töö planeerimine pikemaks perioodiks, oma aja planeerimine. Hindamine, tagasiside ja selle planeerimine.
Arengumapi koostamine ja kutsestandardi analüüs.

II MOODUL: Grupi juhtimine ja toimetulek ebakohase käitumisega
Klass/rühm kui grupp, grupiprotsesside juhtimine, grupisuhete kujundamine, liidrioskuste arendamine. Distsipliiniprobleemide lahendamise hierarhia erinevad tasandid. Ebakohase käitumise põhjused ja eesmärgid. Erivajadustega laste märkamine. Ennastjuhtiva käitumise kujundamine. Konkreetsed strateegiad ja õpetaja eneseanalüüs.
Õpetaja efektiivne enesekehtestamine: selge eneseväljendus, aktiivne kuulamine, probleemide lahendamise oskus. Õpetaja verbaalne ja mitteverbaalne käitumine. Keel ja kõne. Kehakeel.

III MOODUL: Eneseanalüüs. Õpikeskkonna kujundamine ja motivatsiooni toetamine
Eneseanalüüsioskused arengu suunajana, enesehindamise võimalused. Analüüsi 3 aspekti: iseenesest, tegevusest ja õpilasest lähtuv. Küsimused analüüsimisel – protsessile suunatud, tulemusele suunatud. Arengumapp kui eneserefleksiooni alus. Personaalse arenguplaani koostamine.
Õpimotivatsioon soodsa õpikeskkonna kujundamisel. Eesmärkide seadmine ja tulemuste kavandamine. Tagasiside andmine õpilastele, tunnustuse jagamine. Ebaõnnestumise muutmine motiveerivaks tagasisideks. Toimivad ja mittetoimivad motivatsiooni strateegiad.

IV MOODUL: Professionaalne areng
Esimese tööaasta analüüs. Edasise arengu kavandamine. Nooremõpetaja arengumapi koostamine ja esitlus.
Õpiväljundid teadvustab õpetaja rolli ja on kohanenud haridusasutusega, teadvustab koostöövajadust ja -võimalusi erinevate osapooltega, oskab anda tagasisidet ja jagada tunnustust, teab toetavate õpikeskkondade loomise võimalusi, mõistab ennast kui suhtlejat ning enda rolli erinevates suhtlussituatsioonides, arendab ja kasutab enda liidrioskusi, suudab analüüsida ennast õppijana ja õpetajana, omab valmidust isikliku professionaalse arengu juhtimiseks
Eeldused esimest aastat tööle asuvad õpetajad
Lõpetamistingimused Osalemine õppesessioonidel
Pidev eneseanalüüs
Nooremõpetaja arengumapi koostamine ja esitlus
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada ja rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalusi.
Koolitaja kompetentsus Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 6 EAP (kontaktõpe 56 tundi, iseseisevõpe 100)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad MA Ruth Koit, MA Merle Toompark, Erika Simmulson, Pille Murrik
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 20
Korraldaja Haridusinnovatsiooni keskus, Sirje Ideon, 6199527, sirjeid@tlu.ee
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp