Matemaatikapädevuse kujundamise võimalusi I ja II kooliastmes matemaatika õppimisel ja õpetamisel
Kursuse kood TKC0045/1
Toimumise aeg 14.04.2014 - 13.05.2014
Toimumise koht Tallinn
Sihtgrupp põhikooli I ja II kooliastme õpetajad
Eesmärk kujundada uuest riiklikust õppekavast lähtudes matemaatikatundide läbiviimiseks vajalikud teadmised ja oskused
Sisu Matemaatikapädevus I ja II kooliastmes. Haridustehnoloogilised võimalused.
Kuidas on võimalik kujundada matemaatikaõpetuses teisi põhikooli riikliku õppekava üldpädevusi?
Millised on matemaatika lõimimise võimalused (näitena loodusõpetuse ja emakeelega)?
Erinevad metoodilised võtted :õppemängud, erinevad õppematerjalid, kuulamisülesanded.
Koolikogemus – õppetundide vaatlused ja analüüs.
Häid kogemusi matemaatika õpetamisest mitmekultuurilises õpikeskkonnas Soome näitel.

Õpiväljundid omab ülevaadet õpikeskkonna laiendamise ja õppeprotsessi mitmekesistamise võimalustest, meetoditest matemaatika õpetamisel.
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused aktiivne osalemine lähiõppes ja iseseisva töö tegemine
Õpikeskkond ülikoolilinnak
Koolitaja kompetentsus ekspert
Maht 1 EAP (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 10)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad PhD Sirje Piht; Anssi Pakula
Kursuse hind 125 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Korraldaja Täiendõppekeskus, Külli Rauk, 6199 523, kyllira@tlu.ee