TKC0045/1 - Matemaatikapädevuse kujundamise võimalusi I ja II kooliastmes matemaatika õppimisel ja õpetamisel

Toimumise aeg

14.04.2014 - 13.05.2014

Toimumise koht

Tallinn

Maht

26 akadeemilist tundi (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 10 tundi)

Sihtgrupp

põhikooli I ja II kooliastme õpetajad

Eesmärk

kujundada uuest riiklikust õppekavast lähtudes matemaatikatundide läbiviimiseks vajalikud teadmised ja oskused

Sisu

Matemaatikapädevus I ja II kooliastmes. Haridustehnoloogilised võimalused.
Kuidas on võimalik kujundada matemaatikaõpetuses teisi põhikooli riikliku õppekava üldpädevusi?
Millised on matemaatika lõimimise võimalused (näitena loodusõpetuse ja emakeelega)?
Erinevad metoodilised võtted :õppemängud, erinevad õppematerjalid, kuulamisülesanded.
Koolikogemus – õppetundide vaatlused ja analüüs.
Häid kogemusi matemaatika õpetamisest mitmekultuurilises õpikeskkonnas Soome näitel.

Õpiväljundid

omab ülevaadet õpikeskkonna laiendamise ja õppeprotsessi mitmekesistamise võimalustest, meetoditest matemaatika õpetamisel.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

õpikeskkond

ülikoolilinnak

koolitaja kompetentsus

ekspert

Lõpetamistingimused

aktiivne osalemine lähiõppes ja iseseisva töö tegemine

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

PhD Sirje Piht; Anssi Pakula

Kursuse hind

125 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Täiendõppekeskus, Külli Rauk, 6199 523, kyllira@tlu.ee