Nüüdisaegsed matemaatika õpetamise praktikad II ja III kooliastmes
Kursuse kood HRC0330/1
Toimumise aeg 18.09.2020 - 14.04.2021
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikooli linnak Terra hoone
https://www.tlu.ee/ulikooli-linnak
Sihtgrupp II ja III kooliastmes õpetavad õpetajad
Eesmärk rakendada matemaatika õpetamisel uudseid õpistsenaariume ja digitaalseid õppematerjale, et muuta matemaatika õppeprotsessi mõtestatumaks, uurimuslikumaks ja tänapäevasemaks; analüüsida õpisituatsioone õpilaste õppimise toetamise seisukohast; kujundada valmisolek ja oskused tõenduspõhiste innovatiivsete praktikate arendamiseks, rakendamiseks ja uurimiseks koostöises õpikogukonnas, toetamaks muutunud õpikäsituse rakendamist nii klassiruumis kui ka avatud õpikeskkonnas.
Sisu Matemaatiliste ülesannete disain kõrgetasemeliste matemaatilise mõtlemise toetamiseks. Uudsed tunnistsenaariumid tänapäevase matemaatikatunni elluviimiseks. Õppija õppeprotsessi mõistmine ja mõtestamine. Oma õpetamispraktikate analüüsimine ja tegevusuuringu läbiviimine. Digitaalsete õppematerjalide ja stsenaariumite koosloomine ja disain.
Õpiväljundid disainib ja rakendab uudseid õpistsenaariume, mh murdarvude, protsentarvutuse, geomeetria, algebra teemadel; on valmis analüüsima rakendatud stsenaariumide mõju õpilaste õppimisele; koostab interaktiivseid veebipõhiseid ülesandeid (Teacher Desmos ja H5P-l tugineva teenusega), mis vastavad eri matemaatikateadmiste tasemetele ja rakendab neid õppeprotsessis; mõistab muutunud õpikäsituse olemust ja selle rakendamise võimalusi; oskab koostöös kolleegidega luua innovatiivseid õppimist toetavaid lahendusi, toetudes teaduskirjandusele ja parima praktika analüüsile; mõistab tegevusuuringu rolli õpetaja professionaalses arengus, omab valmisolekut oma professionaalseid praktikaid analüüsida ja dokumenteerida; oskab analüüsida õppeprotsessi ja rakendatavaid õpetamispraktikaid, toetudes klassiruumis kaardistatavatele andmetele; on valmis kasutama õpetajana mitmeid uurimismeetodeid oma töö ja õppekeskkonna analüüsimiseks, uurimiseks ja arendamiseks; panustab õpikogukonna tegevustesse vastutustundliku ja aktiivse meeskonna liikmena, mõistab õpikogukonna vajalikkust.
Eeldused Koolitusele on oodatud eelkõige II ja III kooliastmes õpetavad matemaatikaõpetajad, kes on huvitatud enda professionaalsete oskuste täiendamisest.
Lõpetamistingimused Õppetöö toimub ülikoolis ühistel õppesessioonidel ja iseseisva tööna aine- või teemapõhistes õpikogukondades õpitut klassiruumis rakendades, analüüsides ja õpikogukonnas jagades ja uurides. Kursuse raames on planeeritud kokku 9 kontaktpäeva ja iseseisev töö 102 ak/h ulatuses. Õppijad disainivad ja uurivad iteratiivses protsessis (EDUlab meetodit järgides) uusi ja innovatiivseid õppematerjale või meetodeid - fookusteemad sõltuvad EDUlab uuringute ja projektide sisust ning osalevate õpetajate vajadustest ja huvidest.
Kursusesiseselt moodustatakse väiksemad õpikogukonnad ehk õpigrupid. Protsessi on algusest peale kaasatud ülikooli didaktikud, et toetada tõenduspõhiste praktikate rakendamist ning süsteemset andmekogumist innovatsioonilaborites.
Õppeprotsessi toetab e-keskkond ning kursuse käigus testitud ja analüüsitud parimaid praktikaid jagatakse veebikeskkonnas. Õppetööd koordineerib kursuse koordinaator ja juhtiv õppejõud.
Iseseisev töö: ülikoolis toimuvate kontaktõppepäevade vahelisel perioodil katsetavad õpetajad õpitud metoodilisi lähenemisi oma klassiruumi praktikas, seiravad protsessi ja reflekteerivad kogemust. Õpetajad loovad õppematerjale ja jagavad oma kogemusi õpikogukonnaga.
Õpikeskkond Tallinna Ülikooli õpperuumid. Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 6 EAP (kontaktõpe 54 tundi, iseseisevõpe 102)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Jüri Kurvits, Marina Kurvits, Kati Aus, Grete Arro, Kairit Tammets
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitus on sihtgruppi kuuluvale õpetajale TASUTA.
Minimaalne osalejate arv 20
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, 6199 774, marika.kutskova@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 14.09.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 18.09.2020    10:00-15:30 Matemaatilised teemad, mõtestatud õppijat toetav õppeprotsess, digitaalne õppevara, uuriv õpetaja Jüri Kurvits, Marina Kurvits, Kati Aus, Grete Arro, Kairit Tammets Tallinna ülikooli linnak, ruum T-405
 19.09.2020    10:00-15:30 Matemaatilised teemad, mõtestatud õppijat toetav õppeprotsess, digitaalne õppevara, uuriv õpetaja Jüri Kurvits, Marina Kurvits, Kati Aus, Grete Arro, Kairit Tammets Tallinna ülikooli linnak, ruum T-405
 21.10.2020    10:00-15:30 Matemaatilised teemad, mõtestatud õppijat toetav õppeprotsess, digitaalne õppevara, uuriv õpetaja Jüri Kurvits, Marina Kurvits, Kati Aus, Grete Arro, Kairit Tammets T-416
 25.11.2020    10:00-15:30 Matemaatilised teemad, mõtestatud õppijat toetav õppeprotsess, digitaalne õppevara, uuriv õpetaja Jüri Kurvits, Marina Kurvits, Kati Aus, Grete Arro, Kairit Tammets täpsustub
 05.01.2021    10:00-15:30 Matemaatilised teemad, mõtestatud õppijat toetav õppeprotsess, digitaalne õppevara, uuriv õpetaja Jüri Kurvits, Marina Kurvits, Kati Aus, Grete Arro, Kairit Tammets T-412
 06.01.2021    10:00-15:30 Matemaatilised teemad, mõtestatud õppijat toetav õppeprotsess, digitaalne õppevara, uuriv õpetaja Jüri Kurvits, Marina Kurvits, Kati Aus, Grete Arro, Kairit Tammets T-416
 10.02.2021    10:00-15:30 Matemaatilised teemad, mõtestatud õppijat toetav õppeprotsess, digitaalne õppevara, uuriv õpetaja Jüri Kurvits, Marina Kurvits, Kati Aus, Grete Arro, Kairit Tammets T-412
 17.03.2021    10:00-15:30 Matemaatilised teemad, mõtestatud õppijat toetav õppeprotsess, digitaalne õppevara, uuriv õpetaja Jüri Kurvits, Marina Kurvits, Kati Aus, Grete Arro, Kairit Tammets T-412
 14.04.2021    10:00-15:30 Matemaatilised teemad, mõtestatud õppijat toetav õppeprotsess, digitaalne õppevara, uuriv õpetaja Jüri Kurvits, Marina Kurvits, Kati Aus, Grete Arro, Kairit Tammets T-412
 
DOKUMENDID
Infoleht
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp