Klassiõpetaja esimeses kooliastmes II
Kursuse kood HRC0260/1
Toimumise aeg 17.01.2020 - 19.09.2020
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Sihtgrupp algajad õpetajad I kooliastmes, kellel puudub ettevalmistus klassiõpetaja erialal
Eesmärk saada tuge klassiõpetajana töötamiseks esmaste pedagoogiliste baaskompetentside kujunemiseks kutsestandardist lähtuvalt; kujundada valmisolek enesearenguks ja pidevõppeks; kujundada arusaam õppimise ja tänapäevaste õpetamise põhimõtete mõistmiseks ja rakendamiseks; õppida vastavalt sellele õppija õppimist toetama, õppimist toetavat õpikeskkonda kujundama, õpi- ja õpetamistegevusi kavandama ja läbi viima, iseenda kui õpetaja tegevust uurima ning isiklikke arengueesmärke kavandama.
Sisu Õppimist toetava õppeprotsessi planeerimine (sh hindamine) juhtimine ja analüüsimine. Autonoomset motivatsiooni toetav õppeprotsess. Lapse õppimise ja arengu toetamine. Õpimotivatsioon. Klassiruumi juhtimine ja enese- regulatsioonioskuste toetamine. Klassi tundmaõppimine. Sotsiaal-emotsionaalsed aspektid õppimisel. Käitumisraskustega õpilastega toimetulek. Käitumise tugikava koostamine. Koostöö lastevanematega.

Õppimine ja õpetamine ainedidaktikates I kooliastmes. Tähelepanu, motivatsiooni ja mõistete omandamise toetamine. Funktsionaalse lugemisoskuse ja kirjaliku eneseväljenduse arendamine. Vabalugemise suunamine. Aktiivõppe meetodid. Kuulamisülesanded. Õppemängud. Lõimimise võimalused. Muusika rakendamise võimalused õppeprotsessis. Loovharjutused kõnele ja liikumisele. Käelised tegevused. Väljaspool klassiruumi õppimise anatoomia. Haridustehnoloogilised võimalused õpikeskkonna kujundamisel. Digipädevuse kujundamine.

Õpetaja kui reflekteeriv praktik. Oma töö tõenduspõhine arendamine. Kutsestandard kui õpetaja eneserefleksiooni alus. Individuaalse õpitee analüüs ning edasiste sammude kavandamine.
Õpiväljundid eesmärgistab, kavandab ning tagasisidestab õppeprotsessi I kooliastmes, lähtuvalt õppija arengulistest vajadustest ja õpitegevuse eesmärkidest (kasutades sh IKT vahendeid); oskab näha võimalusi autonoomiat ja koostööd toetava õpikeskkonna kujundamiseks; oskab luua tingimused ennast teadlikult määratlevate ja juhtivate õppijate kujunemiseks; oskab kujundada, analüüsida ja reflekteerida oma professionaalset arengut pedagoogina.
Eeldused Algajad õpetajad, kellel on mõni muu haridusvaldkonnaga haakuv erialane bakalaureuse või magistrikraad, kuid ettevalmistus klassiõpetaja erialal puudub
Lõpetamistingimused Teemakäsitustel toetutakse erinevatele kaasavatele meetoditele ja praktikatele, kus fookuses on osalejatega koosloomine ja reaalsete sammude kavandamine õpitu rakendamiseks praktikas. Lisaks kasutatakse erinevaid aktiviseerivaid ja õppijakeskseid meetodeid nagu tutvumismängud, soojendusülesanded, lugude jutustamine, seostamisharjutused, rühmatöö, vestlus, eneseanalüüs jm.Moodulite ja ainedidaktikate iseseisev töö vastavalt õppejõu poolt antavale lähteülesannetele (sh õpimapi koostamine, õppematerjali loomine, käitumisprogrammi analüüs, miniuurimus, hindamismudeli koostamine jne
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 6 EAP (kontaktõpe 64 tundi, iseseisevõpe 92)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Ene Hiiepuu, MA;Inge Timoštšuk, PhD;Monika Pullerits, PhD; Ene Lind, PhD; Lii Lilleorg, MA; Grete Arro, PhD; jt.
Kursuse hind 930 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Minimaalne osalejate arv 15
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Külli Rauk, 6199523, kyllira@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 17.01.2020    - I sessioon 17.-18.jaanuar 2020    
 26.02.2020    - II sessioon 26.-28.veebruar 2020    
 22.05.2020    - III sessioon 22.-23.mai 2020    
 10.06.2020    - IV sessioon 10.-12.juuni 2020    
 27.08.2020    - V sessioon 27.-28.august 2020    
 18.09.2020    - VI sessioon 18.-19.september 2020    
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp