Õpperobotite kasutamine koolieelses õppeasutuses
Kursuse kood HRC0180/1
Toimumise aeg 13.03.2019 - 03.06.2019
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Sihtgrupp Koolieelse lasteasutuse õpetajad
Eesmärk tõsta teadlikkust õpperobotite kasutamisvõimalustest õppetegevuste lõimimisel ja mitmekesistamisel ning olla kursis sellise õppemeetodi teoreetilise raamistikuga.
Sisu Õpperobotite lasteaias kasutamise kasutegur uuenenud õpikäsituse valguses. Õpperobotid BeeBot, BlueBot, Ozobot, Dash & Dot, Edison, Lego WeDo ja nende kasutamisvõimalus õppetegevuste lõimimisel ja mitmekesistamisel.
Õpiväljundid oskab elementaartasandil kasutada vähemalt viit õpperobotit ning teab nende kasutamisvõimalusi õppetegevuste lõimimisel ja mitmekesistamisel.
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Meetodid: praktilised töötoad. Iseseisev töö: 1. Tutvuda TACCLE 3 kodulehega ning leida sealt õppetegevuse mitmekesistamise idee, mida teistega jagada. 2. Koostada ühe päeva lõimitud tegevuste kava, milles kirjeldatud tegevused on põhiliselt läbi viidud ühte või mitut õpperobotit kasutades.
Õpikeskkond Tallinna Ülikooli linnak: tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Vähemalt MA-kraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents alushariduse ja õpperobotite kasutamise valdkonnas.
Maht 2 EAP (kontaktõpe 32 tundi, iseseisevõpe 20)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad MA Janika Leoste, PhD Maire Tuul, MA Õnne Uus, PhD Terje Väljataga
Kursuse hind 230 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik ja koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga
Minimaalne osalejate arv 20
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Irina Birjukova, +372 53428566, irina.birjukova_01@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 10.02.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 13.03.2019    - 1.õppepäev    
 08.04.2019    - 2.õppepäev    
 06.05.2019    - 3.õppepäev    
 03.06.2019    - 4.õppepäev, kursuse lõpetamine