Riigikaitseõpetus
Kursuse kood HRC0018/3
Toimumise aeg 26.08.2019 - 14.06.2020
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Sihtgrupp Riigikaitseõpetuse õppekavale võetakse õppima õpetajahariduse üliõpilasi, tegevõpetajaid ja isikuid, kellel on kutsekesk- või kõrgharidus ja läbitud sõjaväeline baasväljaõppe
kaitseväes või Kaitseliidus (TSOBKkl) ning õpetavad või soovivad koolis õpetama asuda riigikaitse valikainet.
Eesmärk omandada riigikaitse-alased pädevused ning kujundada hoiakud ja valmisolek riigikaitse valikaine õpetamiseks üld- ja kutsehariduses.
Sisu Eesti riigikaitse korraldus. Tänapäeva kriisid ja relvakonfliktid. Riigikaitseõpetaja praktika. Riigikaitseõpetuse didaktika. Välilaagri praktika
Kokkuvõttev lühikirjeldus Riigikaitseõpetajaks õppima asujad peavad olema läbinud ajateenistuse või sõjaväelise baasväljaõppe Kaitseliidus (TSOBKkl) ning omama vähemalt keskharidust. Kursusele kandideerija ei tohi olla eelnevalt kriminaalkorras karistatud.
Õpiväljundid - mõistab Eesti riigikaitse laia käsitluse põhimõtteid, eesmärke ja korraldust, kaitse- ja julgeolekupoliitikat, sh sisejulgeoleku eesmärke ja ülesandeid ning tänapäeva kriise ja relvakonflikte;
- planeerib välilaagri praktikat arvestades keskkonnakaitse, relvade käsitsemise ohutuse, esmaabi ja maastikul liikumise põhimõtetega ning tõestab valmisolekut tegutseda kriisiolukordades;
- planeerib ja viib läbi riigikaitseõpet lähtudes õppekavast ning rakendades õppeprotsessis didaktika põhimõtteid ja arvestades õppijate iseärasusi.
Eeldused Riigikaitseõpetuse õppekavale võetakse õppima õpetajahariduse üliõpilasi, tegevõpetajaid ja isikuid, kellel on kutsekesk- või kõrgharidus ja läbitud sõjaväeline baasväljaõppe
Lõpetamistingimused Õppetöö toimub tsükliõppe vormis. Lähiõpe (loengud, rühmaarutelud, praktilised tunnid, õppekäigud, välilaager) toimub tsükliõppe sessiooni aegadel kord kuus reedel ja laupäeval Tallinna Ülikoolis, Kaitseliidu malevates ja/või kaitseväe väeüksustes.Iseseisev töö: töö kirjandusega, aine tööplaani ja metoodiliste õppematerjalide ning tunnikonspektide koostamine. Õppetöö viiakse läbi koostöös Kaitseministeeriumi, Kaitseväe ja Kaitseliidu spetsialistidega ning Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuse (KVÜÕA) ja Sisekaitseakadeemiaga.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 24 EAP (kontaktõpe 162 tundi, iseseisevõpe 462)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Meidi Sirk, Reelika Semjonova, Kristo Pals, Vahur Hanko, Maret Aasa
Kursuse hind tasuta
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 21.06.2019
 
MOODULID
Eesti riigikaitse korraldus
Riigikaitseõpetaja praktika
Riigikaitseõpetuse didaktika
Tänapäeva kriisid ja relvakonfliktid
Välilaagri praktika
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp