Kirjalik kommunikatsioon: ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel
Kursuse kood AYC0003/42
Toimumise aeg 21.11.2017
Toimumise koht Tallinn, Paadi 5, Hotell Euroopa, saal Ida-Euroopa
http://www.euroopa.ee/et/kontaktid-ja-as...
Sihtgrupp Kõik huvilised
Eesmärk värskendada õigekirja-alaseid teadmisi, õpetada valima lühemaid, selgemaid ja kantseliidivabu sõnastusmalle, märgata sagedasemaid tänapäeva keeleprobleeme ja lihvida kirjalikku eneseväljendusoskust.
Sisu Sissejuhatavalt eesti keele üldistest probleemidest. Uuemad reeglimuudatused. Eesti keele õigekirja probleemkohti I: kas kirjutada suure või väikese algustähega, kuidas kirjutada põhi- ja järgarve ning lühendeid. Eesti keele õigekirja probleemkohti II: Lausestusprobleeme ehk millest tekivad lausestusraskused: lause pikkus, üleliigsed mine-vormid ehk komahirm, võõrmõjud, kantseliit, sõnajärg ja teatestruktuur. Keeleline viisakus: info hulk ja loetavus, info paigutamine teates, viisakad vormid ja sõnad. Keelekasutus eri tüüpi tekstides: meilikirjade tüüpilisi õigekirjaprobleeme. Näiteteksti analüüs.
Kokkuvõttev lühikirjeldus Uuemad reeglimuutused. Kust saada keeleabi. Suur või väike algustäht (allasutused, osakonnad, pühad, ametinimetused). Arvud, loetelude vormistamine. Lause optimaalne pikkus, komahirm, võõrmõjud, kantseliit. Meilikirja tüüpilised vead. Harjutused.
Õpiväljundid on kursis eesti õigekirja viimaste reeglimuutustega, oskab kirjalikul väljendamisel valida eestipäraseid ja korrektseid keelendeid, oskab koostada selge ülesehituse ja liigse sõnavahuta tekste, mis on ladusa sõnastusega, keskenduvad ainult olulisele, on viisakad ning keeleliselt korrektsed.
Eeldused eesti keel vähemalt B2 tasemel
Lõpetamistingimused Õppemeetodid: Interaktiivne loeng, arutelud, praktilised harjutused, teksti analüüs paaristööna.
Õpikeskkond tellija ruumides
Koolitaja kompetentsus PhD ja koolituskogemus
Maht 6 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Reili Argus, PhD
Kursuse hind 192 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Minimaalne osalejate arv 15
Korraldaja Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel, 5090216, elina.tahvel@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 14.11.2017