BFM Laste filmikool
Kursuse kood BFC0015/16
Toimumise aeg 10.09.2018 - 27.05.2019
Toimumise koht Tartu, Uppsala 10, Tartu Ülikooli Haridusuuenduskeskus
Sihtgrupp 6 - 16 aastased lapsed ja noored
Eesmärk toetada filmiõppe kaudu lapse vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut ning tutvustada audiovisuaalse kunsti ja digitehnoloogiaga seotud elukutseid.
Sisu Filmialased oskused: filmitegemise etapid, filmi ja meedia valdkonna ametite ülesanded; ilumeele, käelise osavuse ja tehniliste oskuste arendamine, filmiklippide tegemine; koostöö harjutamine eri rollides; mõistete autorlus, privaatne / avalik tähendus; tööde esilinastusel oma töö ja mõtete tutvustamine ja esitlemine.
Eneseväljenduse oskused: suudab selgitada oma seisukohti; vaatleb, kirjeldab ja kujundab ümbritsevat; pingutab sihipärase tegevuse nimel; mõistab koostöö vajalikkust;
väärtustab kultuuritraditsioone, keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi.
Õpiväljundid on olnud õppetegevuses uurija, avastaja ja katsetaja ning loonud mitmeid filmiklippe, uudiseid ja sotsiaalreklaame;
on võimeline kasutama lihtsamat digitaalset tehnikat ning ise looma lühifilme ja meediakomponente.
Eeldused huvi filmitegemise vastu
Lõpetamistingimused Oskuste, teadmiste ja vilumuste kujunemise võimaldab vähemalt 75% õppetegevustes osalemine.
Praktilistest töödest on igal õpilasel valminud vähemalt grupitööna üks animatsioon, üks uudislõik, üks lühifilm ja üks sotsiaalreklaam.
Kursus lõpeb ühise esilinastusega lastele ja lapsevanematele, kus õpilased esitlevad loodud töid ning vaadatakse laste loodud filme ning tehakse sisulisi ainekava eesmärkidega seotud kokkuvõtteid.

Kursuse läbinud lastega viiakse kursuse lõpus läbi tagasiside ja arengu hindamise vestlus.
Tagasiside fikseeritakse ja arvestatakse õppekava parendamisel.
Kursuse läbinud laste vanematelt küsitakse kursuse lõpus kirjalikult tagasisidet nii kursuse korralduse, õppemeetodite, infovahetuse kui ka lapse edusammude kohta. Tehtud ettepanekuid arvestatakse õppekava parendamisel.
Õpikeskkond arvutiklass ja seminariruum
Koolitaja kompetentsus oma valdkonna asjatundja
Maht 2.5 EAP (kontaktõpe 64 tundi, iseseisevõpe 4)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Urmas Reisberg, BFMi filmikunsti eriala vilistlane
Kursuse hind 45 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Ühe kuu kohatasu on 45 eurot, tasutakse igakuiselt arvete alusel.
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp