Ettevõtlus ja äri planeerimine ("Ettevõtluspedagoogika" koolituse moodul)
Kursuse kood HRC0312/1
Toimumise aeg 04.09.2020 - 24.01.2021
Toimumise koht Tallinna tehnikaülikool, Ehitajate tee 5
Sihtgrupp Kõrgharidusega isikud, kes soovivad õpetada kutse- või üldhariduskoolis majandust ja ettevõtlust.
Eesmärk kujundada arusaam ettevõtluse olemusest ja protsessidest, ettevõtja rollist, ettevõtte planeerimise ja arendamise (sh kasvu) protsessi põhitõdedest, ettevõtte majandustegevuse olulisematest külgedest erin ettevõtluskeskkondades.
Võimaldada üliõpilastel valitud idee alusel praktiliselt planeerida ettevõtlusprotsess, koostada ärimudel ja selle alusel äriplaan meeskonnatööna ning interdistsiplinaarse õppena toetamaks üliõpilasi nii nende ettevõtjaks kui ka ettevõtlikuks palgatöötajaks saamisel.
Sisu Ettevõtlusprotsess, mille etappid on äriidee genereerimine, ärivõimaluste äratundmine, ärivõimaluste arendamine ja rakendamine.
Ettevõtluse põhimõisted ja protsessid; ettevõtlikkus ja innovatsioon; ärimudeli kavandamine (meetodid ja praktiline teostamine), sh laenu ärimudeli põhimõtted; äri planeerimise metoodikaküsimused; ettevõtlusvormid; start-up ettevõtted ja nende tugisüsteem; ettevõtte missioon, visioon, eesmärgid, äridefinitsioon; ettevõtluse sise- ja väliskeskkond; turunõudlus ja pakkumine; ettevõtte strateegiate arendamine, sh rahvusvahelistumise, kasvu ja innovatsioonistrateegiad; juhtimine ja meeskonnatöö; turundus (ülevaade, üldmõisted); turunduse planeerimine (toote/teenuse strateegia, hinnapoliitika, turustuskanalid ja müügitoetusmeetmed); ettevõtte protsesside ja meeskonna planeerimine, äririskide hindamine; ettevõtte finantseerimisallikad; kulude struktuur ja kuluarvestuse meetodid, omahinna arvutamine; majandusarvestus ja -aruandlus (rahavoogude prognoos, kasumiaruanne, bilanss), kasumilävi, finantsanalüüs, raha ajaväärtus, investeeringute eelarvestamine ja tasuvushinnang. Vastutustundlik ettevõtlus ja ärieetika. Ettevõtluspoliitika ja ettevõtluse tugisüsteemi poolt pakutavad teenused ettevõtetele. Loengutes sisalduvad näited praktikast ja kaasused (fookus eri valdkondadele) ning nende kaasuste juures probleemide lahendamine toetudes loengumaterjalile.
Õpiväljundid teab ettevõtluse olemust, ettevõtlusprotsessi etappe ja äri planeerimist ning ettevõtte majandustegevuse olulisemaid külgi; oskab hinnata enda võimeid algatada ja tegutseda äriidee arendamisel reaalses elus ning käsitseda riske; hindab ärivõimalusi ja analüüsib neid lähtuvalt lahendamist vajavatest probleemidest, katmata turuniššidest ja arengutrendidest; koostab turu- ja konkurentsianalüüsi valitud ärivõimalustest lähtudes, koostab kavandatava ettevõtte üld- ja konkurentsistrateegia; kavandab ettevõtte tervikliku turundusmeetmestiku (tooted/teenused, hinnapoliitika, turustuskanalid ning müügitoetusmeetmed); koostab kasumiaruande, rahavoogude ja bilansi prognoosid ning tasuvusanalüüsi; oskab presenteerida ja põhjendada ärimudeli majanduslikku tasuvust (äriplaani).
Eeldused Kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Harjutustundides toimub äriidee arendus meeskondades, ärimudeli kavandamine ja testimine reaalses elus, finantsülesannete lahendamine, äriplaani arendamine ja esitlemine, äriplaani kaitsmine. Tähtajaks esitatud iseseisvad tööd: 1) ärivõimaluste ja turuanalüüs; 2) enesehindamine; 3) turundustegevuste kavandamine; 4) intervjuu ettevõtjaga; 5) ärimudel; 6) äriplaan
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Vähemalt MA, täiskasvanute koolitamise kogemus, hariduse valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 6 EAP (kontaktõpe 36 tundi, iseseisevõpe 120)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Selgumisel
Kursuse hind 240 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 1
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 6199859, elina.ojamets@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 25.08.2020
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp