Kinnisvaramaakleri kutseeksamiks ettevalmistus
Kursuse kood YKC0019/2
Toimumise aeg 05.10.2017 - 26.10.2017
Toimumise koht Tallinn Ülikool, Narva mnt 25 ja 29
https://www.tlu.ee/et/ylikool/Linnak
Sihtgrupp tegutsevad kinnisvaramaaklerid, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja omandada kutsetunnistust või seda taas tõendada.
Eesmärk arendada kutsealaseid teadmisi ja omandada vajalikke õpimaterjale kinnisvaramaakleri kutseeksamiks valmistumiseks.
Sisu - Eesti seadusandlus ja TsÜs. Füüsilised ja juriidilised isikud, tehingud, vorm, vorminõuded, kehtetus, volitus ja volituse andmine, heausu põhimõte, aegumine, aegumistähtajad.
- VÕS. Võlasuhte olemus, lepingute sõlmimise vabadus, lepingu vorm, võlasuhtes tulenevad õigused ja kohustused, lepingust taganemine ja lepingu ülesütlemine, võlgniku vastutuse põhimõtted, eel- ja müügileping, ostueesõigusega müük, kasutuslepingud: üürileping, rendileping, maaklerleping.
- Asjaõigus ja eluasemeseadus. Omand ja piiratud asjaõigused, kinnistusraamatu ja õiguste sissekandmise üldpõhimõtted. Omandist tulenevad nõuded ning piiramise alused, ühisomand, kaasomand ja korteriomand. Korteriühistu funktsioonid ühise omandi kasutamisel.
- Eluruumide kasutamine ja korrashoid, hooneühistu ja korteriühistu erisused.
- Planeerimisõigus. Planeeringute koostamise ja kehtestamise põhimõtted ja tegevuskäik, planeeringute rakendamine ja kitsenduste seadmine.
Pärimisseadus ja perekonnaseadus. Lahus- ja ühisvara, abieluvaraleping, pärimine, pärandivastuvõtmine ja sellest loobumine.
- Kinnisvaraturg ja analüüs. Elamisotstarbeline kinnisvara, äriotstarbeline kinnisvara, tootmistarbeline kinnisvara, põllu- ja metsamajanduslik kinnisvara. Nõudlus ja pakkumine kinnisvaraturul. Kinnisvara finantseerimine, kindlustamine ja maksustamine.
- -Kinnisvara hindamine. Hindamise mõisted ja põhimõtted. Erinevad hindamismeetodid (sisu ja rakendamise põhimõtted). Hindamistulemuse esitamine (erinevad hindamisaruande vormid, sisu ja koostamise põhimõtted).
- Kinnisasja kitsendused. Looduskaitseliste piirangute eesmärgid, kaitstavad loodusobjektid ning kaitsekorra kehtestamine.
- Kinnisvaravahendus ja kutsestandard. Kinnisvaramaakleri kutse-eetika ja hea käitumise põhimõtted. Müügiprotsess ja vahendustegevuse spetsiifika. Kinnisvaraturundus.
Õpiväljundid - tunneb Eesti seadusandlusest sh Tsiviilõiguseseadusest, Võlaõigusseadusest, Pärimisseadusest ja Perekonnaseadusest ning on omandanud kinnisvaramaaklerile vajalikke teadmisi asjaõigusest, eluasemeseadusest, planeerimis- ja ehitusõigusest;
- teab ja tunneb kinnisvaraturu toimimise üldpõhimõtteid ning on omandanud teadmisi kinnisvara finantseerimisest, kindlustamisest ja maksustamisest, kinnisasja kitsendustest, kinnisvara hindamisest, vahendusest ja kinnisvaramaakleri kutsestandardist;
- tunneb kinnisvaramaakleri kutseeetikat ja hea käitumise põhimõtteid;
- oskab lahendada erinevaid kaasusi ja näidisülesandeid, omab ülevaadet kutseeksamil käsitletavatest teemadest ning oskab leida materjale täiendavaks iseseisvaks tööks.

Eeldused tegutsevad kinnisvaramaaklerid, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja omandada kutsetunnistust või seda taastõendada.
Lõpetamistingimused aktiivne osalemine lähiõppes
Õpikeskkond Tallinna Ülikooli ülikoolilinnak
Koolitaja kompetentsus Katrin Aunpu, Hannes Kuhlbach, Merle Eamets, Peeter Nurm, Reeli Eelmets, Tuulikki Laesson jt.
Maht 1 EAP (kontaktõpe 32 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Hannes Kuhlbach, Juho Laurits, Merle Eamets, Peeter Nurm, Reeli Eelmets, Tuulikki Laesson, Tuuli Kalberg
Kursuse hind 249 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Sisaldab 32 ak h loenguid, loengumaterjale ja kohvipause. Täishind 249 eurot, 229 eurot (enam kui 2 ühest asutusest), 214 eurot (Kinnisvaramaaklerite Koja liige), 65 eurot (üksikpäeva hind).
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 14.10.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 05.10.2017    10:00-11:30 Eesti seadusandlus ja TsÜS Merle Eamets T-412
 05.10.2017    11:30-17:00 Võlaõigusseadus Merle Eamets T-412
 12.10.2017    09:15-10:45 Kinnisvara kindlustamine Tuuli Kalberg T-412
 12.10.2017    10:45-15:15 Eluasemeseadus. Asjaõigus. Merle Eamets T-412
 12.10.2017    15:30-17:00 Majandusalased baasteadmised. Kinnisvaraturg ja analüüs. Hannes Kuhlbach T-412
 19.10.2017    09:30-11:00 Kinnisvara hindamine Hannes Kuhlbach T-412
 19.10.2017    11:15-12:00 Kinnisvara finatseerimine Juho Laurits T-412
 19.10.2017    12:45-16:15 Planeerimisõigus. Ehitusseadus. Tuulikki Laesson T-412
 26.10.2017    09:30-11:45 Pärimisseadus. Perekonnaseadus. Reeli Eelmets A-242
 26.10.2017    12:45-14:15 Kinnisvara maksustamine ja kinnisasja kitsendused. Merle Eamets A-242
 26.10.2017    14:30-15:15 Kutse andmine, kutseeksam, maaklerteenuse standard, kutsestandard, heade tavade koodeks Peeter Nurm A-242
 26.10.2017    15:30-17:00 Näidisülesanded, kokkuvõte. Peeter Nurm, Merle Eamets A-242
 26.10.2017    17:15-18:00 Kinnisvara turundus Katrin Aunpu A-242
 
DOKUMENDID
Programm_Kinnisvaramaaklerite kutseeksamiks ettevalmistus_Tallinn_2017