Vaata maailma teaduspõhiselt. Uurimistöö alused
Kursuse kood AYC0267/1
Toimumise aeg 02.02.2019 - 04.05.2019
Toimumise koht Tallinna Ülikool
Sihtgrupp Gümnaasiumi ja kutsekooli õppurid
Eesmärk saada ülevaade teadustöö alustest, uurimistöö meetoditest, harjutada usaldusväärsete andmete otsimist ja nende lugemisoskust, arendada oskust iseseisvalt teha uuring ning korrektselt ja nõuetele vastavalt see vormistada.
Sisu Teaduslik lähenemine, sh teadus- ja tõenduspõhisuse roll ühiskonnas. Teadustöö protsess ja uurimise loogika. Teaduseetika. Uurimisprobleem ja uurimise planeerimine. Uurimismeetodid. Andmete kogumine ja töötlus. Andmeanalüüs, sh erinevad analüüsiprogrammid. Andmete tõlgendamine ja visualiseerimine, uurimistulemuste esitamine.
Õpiväljundid • oskab formuleerida oma uurimistöö eesmärgi, uurimisküsimused ja hüpoteesid;
• teab andmekogumise viise ja analüüsivõtteid, mida kasutatakse teadusliku uurimistöö puhul;
• oskab hinnata andmete usaldusväärsust;
• oskab uurimistöö tulemusi tõlgendada ja esitada;
• oskab koostada ning vormistada oma uurimistööd ning suudab otstarbekalt, loogiliselt ja selgelt põhjendada tehtud valikuid;
• tunneb teadustekstide iseärasusi;
• viitab (refereerib, tsiteerib, viitab sekundaarselt) korrektselt ning vormistab nõuetele vastavalt kasutatud kirjanduse loetelu;
• tunneb uurimistöö koostamiseks vajaminevaid programme.
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Igal õppepäeval on loeng ja praktikumid, antakse tagasiside kodutööle. Lõputöö valmib kodutööde kogumina.
Õpikeskkond Tallinna Ülikool
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad või selle omandamine
Maht 2 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 28)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Marit Sukk
Kursuse hind 35 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Avatud akadeemia, Bärbel Salumäe, 640 9369, barbel.salumae@tlu.ee
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, riina.stahl@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 28.01.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 02.02.2019    -      
 16.02.2019    -      
 02.03.2019    -      
 16.03.2019    -      
 30.03.2019    -      
 13.04.2019    -