KAV7123.HR/1 - Ettevõtlusõppe praktikum ("Ettevõtlusõpetaja" koolituse moodul)

Toimumise aeg

27.01.2025 - 16.06.2025

Registreerimise tähtaeg

20.01.2025

Toimumise koht

Tallinna Ülikool

Maht

156 akadeemilist tundi (kontaktõpe 88 tundi, iseseisevõpe 68 tundi)

Sihtgrupp

Kõrgharidusega õppijad, kes soovivad õpetada kutse- või üldhariduskoolis majandust ja ettevõtlust

Eesmärk

Mõista majanduse ja ettevõtluse teemasid, et osata neid käsitleda õppeprotsessis.

Sisu

Majandus, majandusteadus, mikro- ja makroökonoomika, majandussektorid ja -tegevusalad. Ressursid ja vajadused, ratsionaalne majanduslik käitumine ja eelarve, nappus, piirprintsiip, alternatiivkulu. Tootmistegurid: loodusressursid, inimressurss (tööjõud, töötaja, tööandja rollid) ja kapital. Majanduse põhiküsimused. Majandussüsteemid. Nõudlus, pakkumine ja turutasakaal turumajanduses. Konkurents. Raha ja finantsturg, finantsteenused. Riigi roll majanduses, maksusüsteem. Majanduse areng, SKP, THI, inflatsioon, töötuse määr, majandustsüklid. Rahvusvaheline majandus. Ettevõtlikkus, ettevõtlus, ettevõtja ja ettevõte; füüsilisest isikust ettevõtja, äriühingud. Ettevõtluskeskkond, sise- ja väliskeskkond, PESTLE analüüs. Vastutustundlik ettevõtlus. Äriplaan. Turundus. Ettevõtte majandusarvestuse alused: vara, kohustised, omakapital. Käibevara, põhivara, põhivara amortisatsioon. Kulud, tulud, omahind, müügihind. Majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine. Kasum, kahjum, bilanss.

Õpiväljundid

- mõistab majanduse olemust, majanduskeskkonna toimimist ja ettevõtluse rolli ühiskonnas, tuginedes ajakohasele informatsioonile;
- planeerib ja viib läbi majandus- ja ettevõtlusõpet, lähtudes nüüdisaegsest õpikäsitusest, õppekavast ja õppijate iseärasustest;
- kasutab majandus- ja ettevõtlusõppe läbiviimisel asjakohast õppesisu, tuginedes ajakohastele ja usaldusväärsetele allikatele;
- valib ettevõtlusõppe läbiviimiseks õppimist ja õppija arengut toetavad õppe- ja hindamismeetodid ning ülesanded;
- koostab ettevõtlusõpet toetavat didaktiliselt otstarbekat õppevara.

Eeldused

kõrgharidus

koolitaja kompetentsus

ülikooli õppejõud

Lõpetamistingimused

Ettevõtlusõppe praktikumi raames uuritakse majanduse ja ettevõtlusalaseid ajakohaseid allikaid, täiendada ja kinnistada süvendatult oma teadmisi majanduse ja ettevõtluse olemusest ja põhimõistetest. Osalemine kontaktõppes, praktika ja iseseisva töö sooritamine. Õppetegevuste ja õppevara planeerimine õppeperioodiks, majanduse ja ettevõtluse teemade jaotus üliõpilaste vahel ning praktikumides õppetegevuse läbiviimine kaasüliõpilastele. Oma õppetegevuse refleksioon ja kaasüliõpilaste õppetegevuse tagasisidestamine.
Õppetegevuste ja õppevara planeerimine õppeperioodiks, majanduse ja ettevõtluse teemade jaotus õppijate vahel ning praktikumides õppetegevuse läbiviimine õpingukaaslastele (sh õppekäigud ettevõttesse/oma töökohta, Eesti Panga muuseumisse, Töötukassasse vm). Oma õppetegevuse refleksioon ja õpingukaaslaste õppetegevuse tagasisidestamine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Sirje Rekkor, Reeli Liivik

Kursuse hind

1690 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
koolituse hind on kogu ettevõtlusõpetaja mikrokraadiprogrammi kohta

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee