Õpetamine kõrgkoolis - oskused, strateegiad ja võimalused
Kursuse kood IKC0109/1
Toimumise aeg 08.11.2017 - 31.01.2018
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25
Sihtgrupp Kõrgkoolide õppejõud
Eesmärk Omandada baasteadmised ja -oskused kõrgkoolis õpetamiseks; arendada õpetamis- ja hindamisoskusi ning valmisolekut üliõpilaste õppimise toetamiseks; mõtestada ja mõista konstruktivistliku õpikäsituse ideed ja arendada endas kõrgkoolis õpetamiseks vajalikke personaalseid kompetentse.
Sisu I moodul - Alustava õppejõu toetamine, identiteet ja professionaalne areng, õppeprotsess kõrgkoolis
1 päev: Kursuse programmi tutvustus, kokkulepped, kursuse eesmärgid, kursusel tehtavad iseseisevad tööd ja lõputöö. Avalik arutelu: kõrghariduse roll ja kõrgkooli positsioon ühiskonnas: suunad, muutused, trendid maailmas ja ühiskonnas. Milline peaks olema kõrgkooli funktsioon ja roll tänapäevases ühiskonnas? Millist funktsiooni kannab õppejõud? Alustava õppejõu rõõmud ja mured (teiste ja enda kogemuste jagamine, arutelu). Aruteludes kasutatud õpimeetodite mõtestamine. Õppejõu identiteet ja professionaalne areng. Aarengupäeviku pidamine.
2 päev: Õppeprotsess kõrgkoolis: õppe kavandamise, läbiviimise ja hindamise põhimõtted. Kursuseprogrammi tervikdisain, kursuse eesmärgistamine, õpiväljundid, meetodite loogika, kursuseprogrammi koostamise põhimõtted ja võimalused.

II moodul - õppimise teooriad ja meetodid. Õppijast lähtuva õpikäsituse idee
1 päev: Õppimise teooriad ja käsitused, nende erisused ja ühisosa, võimalused ja probleemid ning rakendamine praktikas. Üliõpilase õppimine kõrgkoolis: strateegiad, toimetulek ja toetamine, õppija profiilid. Õpetamismeetodite Elav Raamatukogu.
2 päev: Vaatlus meetodina ja selle analüüs: mida märkad õppejõuna üliõpilaste ja nende õppimise kohta, mida märkad kolleegi kohta. Enesevaatlus kui õppejõu töö mõtestamise meetod. Digituba- õpistsenaariumid ning erinevad e-keskkonnad toetamaks õppetööd.

III moodul - Personaalsed oskused ja kompetentsid kõrgkoolis õpetamise toetamiseks
1 päev: Mõjus eneseväljendusoskus. Enesekehtestamise ohud, võtted ja võimalused. Suhtlemisstrateegiad, suhtlust hõlbustavad sõnumid. Konfliktid, konfliktide lahendamise võimalused. Häälehügieen ja ennastsäästev rääkimine/esinemine.
2 päev: Hindamine ja edasiviiva tagasiside andmine. Hindamismudelid ja -meetodid. Arengut toetavad vestlused ja motivatsioon. Koostöise õpetamise eelised ja võimalused; Kursuse lõputöö arutelu ja küsimused.

IV moodul - I ja II päev.
Kursuse lõputööde esitlused.
Kokkuvõtted ja tagasiside.
Õpiväljundid Koolituse läbinu:
-mõtestab ennast kõrgkooli õppejõuna ning oskab märgata ja analüüsida selleks olulisi personaalseid kompetentse;
-omandab praktilised oskused kõrgkoolis õpetamiseks ja suhtlemiseks;
-oskab üliõpilasi kaasata ning toetab nende õppimist;
-oskab rakendada aktiivõppe meetodeid ja koostööpõhist õpetamist.
Eeldused Töötamine õppejõuna kõrgkoolis. Isiklik motivatsioon.
Lõpetamistingimused Õppetegevus toimub läbi nelja mooduli ning iseseisva(te) töö(de).
Iseseisev töö koosneb kahest suuremast projektist: 1) Ühine kursusetöö 2) individuaalne miniprojekt (võib olla mingi meetodi tutvustus ja arutelu, mikrotund, vaatlus, eneseanalüüsi esitlus vms). Lisaks on oluline iseseisev töö õppeprotsessi toetava kirjandusega.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, kaasavat õppeprotsessi toetavad ruumid (olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele ja õppe iseloomule kujundada). Palume arvestada võimalusega, et üks moodul võib toimuda väljaspool Tallinna.
Koolitaja kompetentsus Vähemalt magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 3.5 EAP (kontaktõpe 62 tundi, iseseisevõpe 30)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Halliki Põlda, Larissa Jõgi, Piret Jeedas, Marin Johnson, Oliver Hainsalu, Katrin Aava, Katrin Karu, Ann Leppiman
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Haridusinnovatsiooni keskus, Ann Leppiman, 5146385, ann.leppiman@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 08.11.2017    - I moodul (1 päev)   T-416
 09.11.2017    - I moodul (2 päev)   T-410
 05.12.2017    - II moodul (1 päev)   T-410
 06.12.2017    - II moodul (2 päev)   T-412
 18.12.2017    - III moodul (1 päev)   T-410
 19.12.2017    - III moodul (2 päev)   T-410
 30.01.2018    - IV moodul (1 päev)   Altmõisa külalistemaja
 31.01.2018    - IV moodul (2 päev)   Altmõisa külalistemaja