HTC0144/2 - Veelinnurahvad: sissejuhatus soome-ugri keeltesse ja kultuuridesse

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

01.03.2024 - 05.04.2024

Registreerimise tähtaeg

29.02.2024

Toimumise koht

Fenno-Ugria Asutuse ruumid, TLÜ ruumid

Maht

52 akadeemilist tundi (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 28 tundi)

Sihtgrupp

õpetajad, kultuuritöötajad, ajakirjanikud

Eesmärk

õppida tundma soome-ugri rahvaid ja kultuure, tutvuda olemasolevate ja kättesaadavate võimalustega uurida soome-ugri rahvaste ja kultuuridega seotud teemasid eri valdkondades: keeleteadus, fennougristika, hõimuliikumine, pärandkultuur, usundid.

Sisu

I Sissejuhatus soome-ugri kultuuridesse.
Keelepuu, soome-ugri keelte sugulus. Fennougristika olemus, lühike ajalugu, soome-ugri keelte uurimise arenguetapid Eestis, 1970ndate-1980ndate soome-ugrilise kultuuriliikumise suurkujud Lennart Meri jt. Hõimuliikumine. Soome-ugri rahvuslus Vene Föderatsioonis.
II Visuaalkultuur ja kunst.
Soome-ugri visuaalid, pärandkultuur. Kaljo Põllu ja 1970ndate-1980ndate soome-ugriline kunst Eestis. Tänapäeva soome-ugri visuaalkunst.
III Läänemeresoome keeled ja kultuurid.
Eesti-Soome keeled kui sugulaskeeled. Kultuurierinevused ja kultuuride sarnasused. Liivi keel ja pärandkultuur hõimuliikumise kontekstis. Ingerlaste lugu.
IV Loodususundid.
Soome-ugri usundid. Soome-ugri eeposed

Õpiväljundid

orienteerub soome-ugri keeltesuguluse ja sellest tuletatud kultuuride ühisjoonte temaatikas; teab, mis on keelepuu, teab soome-ugri keeli ja neid kõnelevaid rahvaid, seostab neid kindlate territooriumidega; mõistab fennougristika olemust ja peamisi ajaloos teisenevaid lähtekohti soome-ugri rahvaste ja kultuuride uurimises; on kursis soome-ugri keelte uurimise peamiste arengutega Eestis, teab nimetada tähtsamaid esindajaid: Paul Ariste jt; tunneb 1970-ndate-1980ndate soome-ugrilise kultuuriliikumise suurkujude Lennart Meri, Veljo Tormise jt soome-ugri teemadega seotud teoseid; teab, mis on hõimuliikumine ajalooliselt ja tänapäeval, on kursis Vene Föderatsiooni soome-ugri rahvusluse teemadega; on tuttav Kaljo Põllu ja 1970ndate-1980ndate soome-ugrilise kunstiga Eestis, on tutvunud soome-ugri visuaalide eripäraga; nimetab läänemeresoome keeli ja eesti keele lähisugulaskeeli; mõistab eesti ja soome keele sugulust ja erinevusi keeleteaduse fookusest; on tuttav eesti-liivi keelesuguluse teemaga, liivi pärandkultuuri peamiste paikade ja esindajatega, selle velmamise katsetega; on kursis ingerlaste kultuuri peamiste joonte ja ingerlaste saatusega; mõistab loodususundite erinevust kristlusest jt religioonidest, teab mõningaid soome-ugri rahvaste loodususundeid ja religioosseid praktikaid; orienteerub üldjoontes soome-ugri rahvaste kirjanduskultuurides ja eepostes.

Eeldused

vähemalt keskharidus

koolitaja kompetentsus

Doktori- või magistrikraad; valdkondlik töökogemus; täiskasvanute koolitamise kogemus.

Lõpetamistingimused

Neli 6-tunnist õppepäeva: loengud, seminarid, tutvumine Fenno-Ugria raamatukoguga, grupiülesanded õppejõudude juhendamisel, iseseisev töö www.fennougria.ee kodulehe ressurssidega

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Jaak Prozes, Jaakko Raunama, Kärt Summatavet, Madis Arukask, Marju Kõivupuu, Patrick O'Rourke, Piret Puppart, Sven-Erik Soosaar, Taisto Raudalainen, Tõnu Seilenthal

Kursuse hind

549 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)

Korraldaja

Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

8

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
01.03.2024 12:00-18:00 Sissejuhatus soome-ugri kultuuridesse. Keeltesugulus. Tõnu Seilenthal, Sven-Erik Soosaar, Jaakko Raunamaa Fenno-Ugria Asutus, Pärnu mnt 28, Tallinn
15.03.2024 12:00-18:00 Soome-ugri rahvaste visuaalkultuurid ja kunst. Piret Puppart, Kärt Summatavet TLÜ ruumid, Narva mnt 29, Tallinn
22.03.2024 12:00-18:00 Läänemeresoome keeled ja kultuurid. Hõimuliikumine. Patrick O'Rourke, Taisto Raudalainen, Jaak Prozes Fenno-Ugria Asutus, Pärnu mnt 28, Tallinn
05.04.2024 12:00-18:00 Loodususundid. Soome-ugri usundid. Soome-ugri eeposed. Marju Kõivupuu, Madis Arukask Fenno-Ugria Asutus, Pärnu mnt 28, Tallinn