YKC0019/3 - Kinnisvaramaakleri kutseeksamiks ettevalmistus

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

04.10.2017 - 25.10.2017

Registreerimise tähtaeg

02.10.2017

Toimumise koht

Tartu Ülikooli Haridusteaduste instituut Salme 1a Tartu 50103
http://www.ht.ut.ee/et/kontakt

Maht

32 akadeemilist tundi (kontaktõpe 32 tundi)

Sihtgrupp

tegutsevad kinnisvaramaaklerid, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja omandada kutsetunnistust või seda taas tõendada.

Eesmärk

arendada kutsealaseid teadmisi ja omandada vajalikke õpimaterjale kinnisvaramaakleri kutseeksamiks valmistumiseks.

Sisu

- Eesti seadusandlus ja TsÜs. Füüsilised ja juriidilised isikud, tehingud, vorm, vorminõuded, kehtetus, volitus ja volituse andmine, heausu põhimõte, aegumine, aegumistähtajad.
- VÕS. Võlasuhte olemus, lepingute sõlmimise vabadus, lepingu vorm, võlasuhtes tulenevad õigused ja kohustused, lepingust taganemine ja lepingu ülesütlemine, võlgniku vastutuse põhimõtted, eel- ja müügileping, ostueesõigusega müük, kasutuslepingud: üürileping, rendileping, maaklerleping.
- Asjaõigus ja eluasemeseadus. Omand ja piiratud asjaõigused, kinnistusraamatu ja õiguste sissekandmise üldpõhimõtted. Omandist tulenevad nõuded ning piiramise alused, ühisomand, kaasomand ja korteriomand. Korteriühistu funktsioonid ühise omandi kasutamisel.
- Eluruumide kasutamine ja korrashoid, hooneühistu ja korteriühistu erisused.
- Planeerimisõigus. Planeeringute koostamise ja kehtestamise põhimõtted ja tegevuskäik, planeeringute rakendamine ja kitsenduste seadmine.
Pärimisseadus ja perekonnaseadus. Lahus- ja ühisvara, abieluvaraleping, pärimine, pärandivastuvõtmine ja sellest loobumine.
- Kinnisvaraturg ja analüüs. Elamisotstarbeline kinnisvara, äriotstarbeline kinnisvara, tootmistarbeline kinnisvara, põllu- ja metsamajanduslik kinnisvara. Nõudlus ja pakkumine kinnisvaraturul. Kinnisvara finantseerimine, kindlustamine ja maksustamine.
- -Kinnisvara hindamine. Hindamise mõisted ja põhimõtted. Erinevad hindamismeetodid (sisu ja rakendamise põhimõtted). Hindamistulemuse esitamine (erinevad hindamisaruande vormid, sisu ja koostamise põhimõtted).
- Kinnisasja kitsendused. Looduskaitseliste piirangute eesmärgid, kaitstavad loodusobjektid ning kaitsekorra kehtestamine.
- Kinnisvaravahendus ja kutsestandard. Kinnisvaramaakleri kutse-eetika ja hea käitumise põhimõtted. Müügiprotsess ja vahendustegevuse spetsiifika. Kinnisvaraturundus.

Õpiväljundid

- tunneb Eesti seadusandlusest sh Tsiviilõiguseseadusest, Võlaõigusseadusest, Pärimisseadusest ja Perekonnaseadusest ning on omandanud kinnisvaramaaklerile vajalikke teadmisi asjaõigusest, eluasemeseadusest, planeerimis- ja ehitusõigusest;
- teab ja tunneb kinnisvaraturu toimimise üldpõhimõtteid ning on omandanud teadmisi kinnisvara finantseerimisest, kindlustamisest ja maksustamisest, kinnisasja kitsendustest, kinnisvara hindamisest, vahendusest ja kinnisvaramaakleri kutsestandardist;
- tunneb kinnisvaramaakleri kutseeetikat ja hea käitumise põhimõtteid;
- oskab lahendada erinevaid kaasusi ja näidisülesandeid, omab ülevaadet kutseeksamil käsitletavatest teemadest ning oskab leida materjale täiendavaks iseseisvaks tööks.

Eeldused

tegutsevad kinnisvaramaaklerid, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja omandada kutsetunnistust või seda taastõendada.

õpikeskkond

Tallinna Ülikooli ülikoolilinnak

koolitaja kompetentsus

Katrin Aunpu, Hannes Kuhlbach, Merle Eamets, Peeter Nurm, Reeli Eelmets, Tuulikki Laesson jt.

Lõpetamistingimused

aktiivne osalemine lähiõppes

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Katrin Aunpu, Igor Fedotov, Kaia Kask, Juho Laurits, Merle Eamets, Peeter Nurm, Reeli Eelmets, Tuulikki Laesson, Indrek Saar

Kursuse hind

249 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Sisaldab 32 ak h loenguid, loengumaterjale ja kohvipause. Täishind 249 eurot, 229 eurot (enam kui 2 ühest asutusest), 214 eurot (Kinnisvaramaaklerite Koja liige), 65 eurot (üksikpäeva hind).

Korraldaja

Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

12

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
04.10.2017 10:00-11:30 Eesti seadusandlus ja TsÜS. Merle Eamets ruum 310
04.10.2017 11:30-17:00 Võlaõigusseadus. Merle Eamets
11.10.2017 10:45-11:30 Eluasemeseadus. Merle Eamets ruum 212
11.10.2017 11:30-15:15 Asjaõigus Merle Eamets
11.10.2017 15:30-17:00 Kinnisvara hindamine Kaia Kask
18.10.2017 09:30-11:00 Kinnisvara kindlustamine Igor Fedotov ruum 204
18.10.2017 11:15-12:00 Kinnisvara finantseerimine Juho Laurits
18.10.2017 12:45-16:00 Planeerimisõigus. Ehitusseadus. Tuulikki Laesson
18.10.2017 17:15-18:45 Majandusalased baasteadmised. Kinnisvaraturg ja analüüs. Indrek Saar
25.10.2017 09:30-11:45 Pärimisseadus. Perekonnaseadus. Reeli Eelmets ruum 311
25.10.2017 12:45-14:15 Kinnisvara maksustamine ja kinnisasja kitsendused Merle Eamets
25.10.2017 14:30-15:15 Kutse andmine, kutseeksam, maakleriteenuse standard, kutsestandard, heade tavade koodeks Peeter Nurm
25.10.2017 15:30-17:00 Näidisülesanded. Kokkuvõtted. Peeter Nurm, Merle Eamets
25.10.2017 17:15-18:00 Kinnisvara turundus Katrin Aunpu