Andeka õpilase toetamine koolis
Kursuse kood IKC0053/1
Toimumise aeg 23.08.2016 - 09.12.2016
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25
Sihtgrupp Klassiõpetajad ja põhikooli aineõpetajad
Eesmärk Valmisoleku ja kompetentsuse suurendamine andekate lastega töötamiseks, oskuste omandamine andekate laste õpetamisel ja arengu toetamisel koolis.
Sisu 1.moodul: Andekus kui mulje ja õpilase hariduslik erivajadus.
Andekuse erinevaid käsitusi. Andekus kui mulje – temperamendi roll kultuuriruumis. Andekuse liigid. Andekate laste isiksuslikud, sotsiaalsed ja emotsionaalsed vajadused. Loovus kui andekuse komponent. Andekate alasooritus. Andekate arengu stimuleerimise võimalusi.
2.moodul: Andekate laste toetamise võimalused.
Andekate laste eripärad, nende toetamine ja suunamise võimalusi koolis. Andeka õpilase õpi- ja käitumisraskused, probleemide ennetamise ja lahendamise võimalused. Õppematerjali kohandamine vastavalt õpilaste vajadustele. Individuaalse õppekava koostamine. Koostöö ja meeskonnatöö koolis andekate õpilaste arengu toetamiseks. Koostöö võimalusi andekate laste vanematega. Praktika (õppekäik, konkreetsete õppemeetodite katsetamine).
Õpiväljundid - teab erinevaid andekuse käsitusi, andekate õpilaste iseloomustavaid faktoreid ja nende õppimist mõjutavaid tegureid;
- oskab märgata andekaid õpilasi ja leida võimalusi nende arengu toetamiseks koolis;
- oskab koostada individuaalset õppekava arvestades õpilase hariduslike erivajadusi ja kohandada õpiülesandeid vastavalt õpilase arengu tasemele;
- tunneb andekate laste vanemate ootusi ja oskab teha nendega koostööd
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Grupiga lepitakse alguses kokku, milline e-keskkond saab kursuse keskkonnaks. Lisaks lepitakse kokku teiste (suhtlus)keskkondade ja –kanalite osas
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 2 EAP (kontaktõpe 32 tundi, iseseisevõpe 20)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad PhD Marina Vannik, MA Galina Värinen, MA Irina Logvina, Ljudmila Rozdestvenskaja jt
Kursuse hind 0 EUR (grupihind, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.
Korraldaja Haridusinnovatsiooni keskus, Irina Birjukova, 53428566, irina.birjukova_01@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 23.08.2016    - 1.sessiooni 1.õppepäev    
 24.08.2016    - 1.sessiooni 2.õppepäev    
 06.10.2016    - 2.sessiooni 1.õppepäev    
 07.10.2016    - 2.sessiooni 2.õppepäev    
 09.12.2016    - 3.sessiooni õppepäev. Kursuse lõpetamine