Kaasav haridus - iga õppija huve arvestav õppimise ruum
Kursuse kood IKC0077/6
Toimumise aeg 14.03.2019 - 20.06.2019
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Sihtgrupp Põhikooli õpetajad
Eesmärk tutvuda kaasava hariduse tänapäevase lähenemisega ja analüüsida praktikaid ning reflekteerida oma kogemust kaasava hariduse kontekstis.
Sisu I Kaasav hariduse põhimõtted ja seadusandlik alus
Kaasav haridus: kaasaegsed põhimõtted, seadusandlik alus, senised praktikad. Õpetaja roll toimetulekuks hariduslike erivajadustega õpilastega. Varase märkamise ja kaasamise rollid koolis.

II Õpetaja roll ja toimetulek
HEV õpilaste toetamise põhimõtted ja meetodid kaasava hariduse tingimustes. Õppekeskkonna kohandamine, nõustamine ja võrgustikutöö.
IÕK ja käitumise tugikava koostamine ning rakendamine, õpetamine eriklassis (õpiraskustega õpilaste klass, väikeklass). Õppekäik.

III Hariduslike erivajaduste liigitus
Hariduslike erivajaduste liigitus, enam levinud hariduslikud erivajadused, õpilaste toetamine lähtuvalt nende erivajadusest ja erinevate õppeainete võimalustest. Düsleksia, düsgraafia ja düskalkuulia mõju õppimisele, sekkumise ja ületamise võimalused. Praktilised harjutused ja tegevused
Õpiväljundid - on tutvunud kaasava hariduse kaasaegsete seisukohtadega ning erinevate maade praktikatega
- on teadlik oma õpetamiskogemusest, oskab arvestada oma õpetamispraktika tugevuste ja nõrkustega
- oskab luua ja kohandada oma õpetamispraktikaks vajalikke meetodeid
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Jaotub seitsmeks koolituspäevaks. Iseseisva tööna koostatakse õppematerjal/näitvahendid, mis ühtivad kaasava hariduse seisukohtadega ning toetavad kursuse jooksul omandatud teadmiste rakendamist.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 3 EAP (kontaktõpe 56 tundi, iseseisevõpe 22)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad PhD Tiiu Tammemäe, MA Lii Lilleoja, MA Eliis Ait, MA Mari-Liis Sults, MA Leelo Tiisvelt, MA Kadi Lukanenok; MA Urve Raudsepp-Alt
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse väärtus on 380 eurot. Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik, koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.
Minimaalne osalejate arv 24
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199477, riina.stahl@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 10.02.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 14.03.2019    10:00-16:15 Sissejuhatus. Enamlevinud erivajadused koolieas. Autismispektrihäirega õpilase kaasamine. Tiiu Tammemäe T-415
 28.03.2019    10:00-16:15 Käitumisraskuste ennetamine, positiivse käitumise kujundamine, käitumise tugikava koostamine, koostöö lapsevanemaga Lii Lilleoja T-415
 11.04.2019    10:00-16:15 Õppekava ja õppevara kohandamine Eliis Ait T-415
 25.04.2019    10:00-16:15 Käitumise tugikava rakendamine, analüüs. Koostöö lapsevanematega, rasked kõnelused. Lii Lilleoja T-415
 09.05.2019    10:00-16:15 Õppekäik: kaasava hariduse rakendamine. Iseseisvate tööde analüüs (kohandatud õppevara) Mari-Liis Sults, Tiiu Tammemäe kool
 23.05.2019    10:00-16:15 Õppekäik. EV õpilaste toetamise põhimõtted ja meetodid. Leelo Tiisvelt kool
 06.06.2019    10:00-16:15 Düsleksia, düsgraafia ja düskalkuulia mõju õppimisele, sekkumise ja ületamise võimalused Kadi Lukanenok T-415
 13.06.2019    10:00-16:15 Kaasava hariduse rakendamise seadusandlik alus. Lõpetamine. Urve Raudsepp-Alt T-415