Õpilase ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse kujundamine majandus- ja ettevõtlusõppes
Kursuse kood AYC0219/4
Toimumise aeg 12.10.2018 - 24.10.2018
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Sihtgrupp Üldhariduskoolide ja kutsehariduse ettevõtlus-ja majandusõpetajad, teised ettevõtlusõpet toetavad spetsialistid
Eesmärk mõista ettevõtlikkust ja ettevõtluspädevuse komponente, osata neid hinnata ning kasutada tundides, saada abivahendiks ettevõtlikkust ja ettevõtluspädevusi kirjeldavat abimaterjali.
Sisu Ettevõtlus- ja ettevõtlikkuspädevuse definitsioon ning maatriksi komponentide loogiline jaotus
Ettevõtlikkuspädevuse toetamise võimalused koolikeskkonnas tervikuna
Motivatsioon ning uskumused ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse maatriksis. Miks on see oluline? Enesekohane hindamine
Ettevõtlikkus- ning ettevõtluspädevusega seotud mõtlemisoskused ning nende roll ettevõtluskeskkonna mõistmisel ja keskkonnas toimetamisel
Majandusringluse mudel ja selle kasutamise võimalusi ettevõtluspädevuse komponentidega seoses
Juhtumianalüüsi põhimõttel ettevõtlikus- ja ettevõtluspädevuse komponentide rolli märkamine ettevõtluskeskkonnas ning nende arendamise võimalused
Ettevõtlus- ja ettevõtlikkuspädevuse arendamise võimalused konkreetses koolis ning erinevatel tasanditel võttes arvesse erinevaid komponente
Õpiväljundid Mõtestab ettevõtlikkuspädevusi programmi Edu & Tegu raamistiku struktuurist lähtuvalt ning teab erinevaid võimalusi kuidas märgata ja hinnata ettevõtlikkuspädevuste avaldumist klassikontekstis. Omab praktiliste nippide kogumit ettevõtlikkuspädevuste komponentide arengu toetamiseks enda klassiruumis. Omab teadmisi ettevõtlusõppe sisulisest poolest ja oskab rakendada ettevõtluspedagoogika meetodeid.
Eeldused Olemas on juba eelnev õpetamiskogemus või soov hakata tulevikus ettevõtlus- ja ettevõtlikkuspädevusi õpetama.
Lõpetamistingimused Auditoorne töö viiakse läbi õppejõu poolt interaktiivse loengu, meeskonnatöö, praktilise harjutuse ja grupiaruteluna. Iseseisva töö maht on 4 akadeemilist tundi. Iseseisvaks tööna peab koolitusel osaleja koolituspäevade vahel tutvustama kolleegile maatriksi mõnda osa etteantud töölehe kaudu.
Õpikeskkond Kontaktpäev toimub auditooriumis, kus on olemas teisaldatavat toolid ja lauad, mis võimaldavad väikerühmade moodustamist. Kõigil osalejatel on kasutada süle- või tahvelarvuti, kas enda poolt kaasa võetud või vajadusel HIKist laenatud.
Koolitaja kompetentsus pedagoogiline või ettevõtlusealane kõrgharidus, vähemalt 5-aastane kogemus täiskasvanute koolitajana või täiskasvanukoolitaja kutsetunnistus
Maht 20 akadeemilist tundi (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 4)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Grete Arro, Anu Olvik, Elbe Metsatalu, Day-Lee Holm,
Kursuse hind tasuta
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee